قسمت 21
مومو وریوماتوی فروشگاه لوازم ورزشی هستن
مومو:شماپسرا جرات کردین سربه سرما بزارین!
دوتاپسر روبه روی مومو وریوما بودن وحسابی ترسیده بودن...


توی این لحظه توموکا وساکونو وارد فروشگاه شدن
توموکا:اوه،ریوماساما وموموشیرو سنپای!
یکی ازپسراکه موهای قهوه ای داشت باخودش گفت:وای این همون دخترخوشگله ست که تومدرسه دیدم...
یک هوهمون پسراومدجلووشروع کرد به قهقه زدن
دوستش:سنپای چیشده؟                          اون پسرموقهوه ای:خیله خوب اگه تومیخوای باشه.....بیامسابقه بدیم،زودباش!
وتیتراژ.......

این داستان: "آیا زمین تنیس گرم میشه"
اینجا راهنمایی سیشن گاکوئنه
دونفرداخل مدرسه شدن......هوریو ودوستاش هم داشتن باکمک هم یه جعبه بزرگ روجابه جامیکردن.....اون دوتاپسراومدن پیش هوریو یکیشون گفت:شماتوباشگاه تنیس هستین؟                                          هوریو:آره چطور؟
یکی ازاون پسرا:باشگاه تنیس ازکدوم طرفه؟                                            هوریو:درست بعداون پیچ
اون دونفرتشکرکردن ورفتن سمت باشگاه
هوریو:این چندمیش توامروزه؟                                                        کاتسو:این دوسه روزآدمای زیادی اومدن اینجا
کاچیرو:ظاهرا تعدادشون داره بیشترهم میشه
توی اتاق مربی،مربی داره باتلفن حرف میزنه:متاسفم نه!                         وتلفن روقطع میکنه
مربی:خوب خوب ظاهرا برای تمرین ازهمه جابهمون پیشنهادمیشه.....یعنی ازمون میترسن؟......
توی باشگاه تنیس همه ی بازیکناحواسشون به خبرنگار هاوعکاس هاست
فوجی وکیکومارو اومدن جای آبخوری تایکم آب به دست و صورتشون بزنن
ایجی:سوشی هایی که خوردیم عالی بود نه؟                           فوجی:آره بازم دلم میخوادبخورم
یه هوایجی چشمش به یه دوربین عکاسی افتاد که ازلای بوته ها داشت اون دوتارو دیدمیزد


ایجی:دوربین ها حتی موقع استراحت هم ولمون نمیکنن.....فکرکنم چندتادیگه هم مراقبمون هستن
فوجی انگشتش روبرد سمت شیر آب وفشارداد وآب رو هدایت کرد سمت دوربین!


اون پسرپشت بوته ها:وااااااای دوربینم!!                                     وفلنگ روبست ودررفت
ایجی:چقدر زیادشدن....                                                         فوجی:مطمئنم اینویی تاحالاتعدادشون رودرآورده
یه جای دیگه ی باشگاه اینویی بادوربین شکاری درحال شمارش خبرنگاراست


اینویی:تعداد کل:49 نفر،میانگین نسبت به پارسال175%رشد کرده
تزوکا:وقت استراحته،تمرین بعدی برای حرفه ای هاست،ماوقت زیادی برای بازی های منطقه ای نداریم پس سعی کنین منظم باشین
کاچیرو:اوناخیلی خوبن...ولی....ریوماکجاست؟                             هوریو:چون مسئول کتابخونه ست دیرمیاد
اون دوتاپسری که قبل ازتیتراژ دیدیم.....اونام اینجان منتها ازپشت شاخه های درخت دارن بادوربین شکاری حرفه ای هارو دید میزنن
اون پسرموقهوه ایه:دقت کن شونسکه!                             اون پسرعینکیه که اسمش شونسکه ست:باشه کنزو
اینارو ول میکنیم ریوما مسئول کتابخونه ست برای همین هم داره یه سری کتاب روباخودش میبره کتابخونه....سرراهش ازباشگاه تنیس دخترا میگذره....اما....چشمش به یه پسری میوفته!....اون پسرداره دخترای باشگاه رودید میزنه!!
اون پسر:وای!ایناچقدردخترای خوشگل توباشگاهشون دارن......من بایدمیومدم این مدرسه!....اوه اون یکی روببین اون حیلی بهم میاد!


ریوما:                                            بعدم راهشو کشید ورفت سمت کتابخونه
یه گوشه ای بیرون باشگاه ساکونو داره تمرین میکنه.....توموکاهم باهاشه
ساکونو داره بایه توپ که بهش یه نخ وصله بازی میکنه
توموکا:خودت خریدی؟                            ساکونو:آره توپش پلاستیکیه،چون خودش برگشت میکنه میتونم تنهایی بازی کنم
توموکا:به نظرجالب میرسه.....دخترای باشگاه تنیس هم خیلی خوشحالن،اگه مجبورنبودم ازبرادرام مراقبت کنم میتونستم بهشون ملحق بشم
ساکونو:امروز تمرین انفرادیه میخوای اینو امتحان کنی؟                                توموکا:معلومه!
توموکا خیلی خوب بازی میکنه دائم به اون توپ پلاستیکی ضربه میزنه واون توپ هم به خاطر نخی که بهش وصله برگشت میکنه
ریوما توی این لحظه اومد پیش ساکونو وتوموکا وتوپ رو گرفت وگفت:چیزجالبی پیداکردی....
اما توی باشگاه.....کایدو داره بازی میکنه یه مارمیزنه
یکی ازحبرنگارا:وای اون کایدوئه همونی که توی مسابقه بافودومینه ماربومرنگ زد!وای اون یکی روببین اون معاون کاپیتان اویشیه... حریفش هم کاواموراست که سرو اتشین میزنه!
تزوکا داره بازی هم تیمی هاش روتماشامیکنه که اینویی میاد پیشش ومیگه:من لیست مدارس شرکت کننده دربازی های منطقه ای روتهیه کردم،شرکت کننده ی حرفه ای هیوته گاکوئنه....مدرسه ی یامابوکی هم سنگوکورو داره که نماینده  بازیکنای نوجوان ژاپنه....وهمچنین فودومینه که دربلود 2 هستش
شونسکه وکنزو داشتن ازلای شاخ وبرگ درخت بادوربین شکاری بازی بچه های سیگاکو رومیدیدن
شونسکه:عجیبه،اون تازه وارد که توی مسابقات منطفه ای بود اینجانیست....بازیکنایی که توی زمینن افرادمعروفی مثل فوجی یاکیکومارو هستن
کنزو:اون دوربینو بده من....اون حتما داره یه جایی تنهاتمرین میکنه
شونسکه:فکر کردی همه مثل خودتن...
اما ریوما....اون داره باراکت واون توپ عجیب غریب ساکونو بازی میکنه اونم بادست راست....ریوماباقدرت ضربه میزنه ....
اما...اون پسره که داشت دخترای سیگاکو رودید میزد یادتونه؟اون درست روبه روی ریوما ایستاده وشاهدتمرین کردنشه....
ریومایه ضربه به توپ زد...توپ تاجلوی صورت اون پسررفت....ولی بهش نخورد وبرگشت....


ریومادوباره زد....ولی بازم نخورد..
اون پسر:چقدربد....اگه میتونستی بیشترزوربزنی میتونستی اونو دورتربفرستی...
ریوما:بابت نصیحتت ممنون....                               وراکت رو ازدست راستش دادبه دست چپ وضربه زد!
این بار توپ محکم خورد تومخ اون پسر واون نقش زمین شد!


ساکونو:بیهوش شد!                                  ریوما:اون کیه؟
توموکا روی کیف اون پسر رو خوند:کیوسومی سنگوکو ازیامابوکی
ساکونو:چیکارش کنیم بایدببریمش اتاق پرستاری...                      ریوما:فکرخوبیه....
ریوما اینوگفت وکتاباشوبرداشت و رفت...
شونسکه وکنزودارن ریوما رو میبینن
شونسکه:اون خودشه...                                           همونطورکه قبلا هم گفته بودم این دوتاروی شاخه درخت نشسته ن!
خوب وقتی دونفر روی شاخه درخت بشینن چی میشه؟....خوب مسلما شاخه میشکنه!
شاخه میشکنه واین دوتا بامغزمیخورن تو زمین.....
ریوما وارد کتابخونه شد....اون دوتا فضول هم دنبالش تاجای کتابخونه رفتن
کنزو:اون همونیه که توی مسابقات شرکت کرده
شونسکه:آخه کدوم تازه واردی میتونه توی مسابقات شرکت کنه؟
کنزو:ریوما ایچیزن                                                   شونسکه:ریوماایچیزن؟
کنزو:تونباید ادای منو دربیاری!!....به هرحال...ببین ظاهرا اون مسئول کتابخونه ست
شونسکه:چه اهمیتی داره که اون چیکاره ست...
کنزو:ای احمق...گوش کن...مسئولین کتابخونه همیشه آدمای ساکتی هستن،اوناآدمای صبوروگوشه گیرین....این اطلاعات برای مسابقه به درد میخوره...
شونسکه:جدا؟                          وشروع کرد به نوشتن تودفترش
کنزو:اون میتونه سلاح مخفی سیگاکوباشه،باید کاملازیرنظر بگیریمش....مایه ماموریت مهم داریم!فراموش نکن!
شونسکه:هرگزکنزو سنپای....                       
کنزو:به یادبیارکه آخرین بارچه قدربه افتخارنزدیک بودیم....مگه ماقسم نخوردیم که حتماانتقام بگیریم...وباافتخار به باشگاه تنیسمون برگردیم
شونسکه:ای عوضی؟مگه توبه خاطر قطع کلاس آموزشیت اخراج نشدی؟
کنزو:احمق....تونبایدبه اون بگی کلاس آموزشی....اون جهنم بود...نه یه چیزمناسب برای آدمی مثل من!
شونسکه:پس منو نبایدباخودت میاوردی...                                   کنزو:چیزی گفتی؟
شونسکه:نه
کنزو:اگه مالقب بهترین بازیکن مسابقات روبه دست بیاریم....همونطورکه بقیه هم دنبال این جایگاهن....ولی باوجودمن خوابشو باید ببینن....بیانشونشون بدیم چندمرده حلاجیم
خوب مدرسه تعطیل شده...ریوما ومومو باهم از مدرسه میرن بیرون
شونسکه وکنزو هم توی دوتاسطل آشغال قایم شدن ودارن مومو وریومارو تعقیب میکنن


کنزو:اونی که باایچیزنه یار دابله شه اسمش تاکشی موموشیروئه
شونسکه:پس بایدروی هردوشون زوم کنیم....                               کنزو:هه هه من به شماهانمیبازم....
میایم توی باشگاه تنیس سیگاکو.....همه رفتن وباشگاه خالیه...تنهاکسی که اینجاست تزوکائه که اونم توی اتاق رختکن نشسته....
بهتره بریم یه سربه مومو وریومابزنیم...اونارفتن توی رستوران ودارن باهم حرف میزنن
مومو:من این اواخر سایز دسته راکت رو از3 به 4 تغییردادم
ریوما:برای بازیکن قدرتی ای مثل تو این انتخاب خوبیه.....
مومو:جدی؟                                              
شونسکه وکنزوهم درست پشت میزبغل ریومانشستن ودارن به حرفاشون گوش میدن
شونسکه:اطلاعات خوبیه...                               کنزو:اینا مهم نیست
شونسکه:ها برای چی؟                                    کنزو:چیزی که من دنبالشم بایدبیشتراستثنایی باشه،چیزی که بتونه افکارفرد روتخلیه کنه
شونسکه:افکار؟                                              کنزو:مثال....اوناچی میخورن؟
شونسکه:همبرگردوبل،چیپس ونوشابه
کنزو:چیزی که زیادگرون نیست وسیرت میکنه،به نظرمیرسه که اوناهرروز میان اینجا
شونسکه:خوب  چه فرقی میکنه؟                     
کنزو:خیلی خنگی،چیزی که احساس میشه بایدبروزداده بشه،رفتارمعمولی اوناتغییرمیکنه،وقتی اونایه چیزجدیدسفارش میدن یااینجانمیان میتونه معنی دارباشه....
شونسکه:اوه سنپای توخیلی زرنگی.....
خوب توی این لحظه مومو وریوما بلندمیشن ومیرن به فروشگاه لوازم ورزشی
توی فروشگاه مومو یه کفش برداشته وداره نظرریوما رودرباره ش میپرسه
مومو:خوبه؟                                                                ریومایکم گرون نیست؟
مومو:برای بازیکنای سیگاکوتخفیف قائل میشن
کنزو وشونسکه هم همینطور دنبال مومو وریوما اومدن توی فروشگاه لوازم ورزشی
کنزو:همینجوراینجانشین...بروبه حرفاشون گوش کن...
شونسکه رفت پشت قفسه کنارریوما قایم شد وشروع کرد به نوشتن حرفای بچه هاداخل دفترش....
یک هو.....مومو متوجه شد....مومو لوستر بالای سرش رونشون ریوماداد....ودراین لحظه کنزومتوجه شد اوضاع خیلی خرابه....


مومو:اهم....                       شونسکه:                                       وزدبه چاک ورفت پیش کنزو
کنزو:بگو چی داشتن میگفتن؟
شونسکه:به نظرمیرسه حرفه ای های سیگاکو زیادبه این فروشگاه میان وخریدمیکنن
کنزو:من دنبال این مزخرفات نیستم ...دنبال یه چیز مهم تری هستم
شونسکه:مهم ترازاین؟                                 کنزو:چیزی که روی بازی بعدی تاثیرگذارباشه...مثل نقطه ضعفشون
ریوما:نقطه ضعف؟                                        کنزو:بعله نقطه ضعف...وااااااااااااااااااااااای!
کنزو تازه فهمید چی شده....مومووریومادرست روبه روی اوناایستادن....
بیرون فروشگاه ساکونو وتوموکادارن میان به سمت این فروشگاه
ساکونو:من اون توپ لاستیکی روازاین فروشگاه خریدم                        توموکا:منم میخوام
مومو:شماپسرا جرات کردین که سربه سرمابزارین....
دراین لحظه ساکونو وتوموکا وارد فروشگاه میشن
تووموکا:اوه،ریوماساما وموموشیروسنپای...
کنزو:این همون خوشگله ایه که توی مدرسه دیدم...                            توموکا:اینادوستاتون هستن؟
مومو:نه،اونا...
کنزویک هوشروع کرد به قهقه زدن......                                    شونسکه:سنپای...قضیه چیه؟
کنزو:خیله خوب اگه تومیخوای باشه....بیامسابقه بدیم...زودباش!!
ریوما ومومو:                                                                مومو:چه آدمای عجیبی
ریوما:درسته بهتره باهاشون درگیرنشیم                               کنزو:هوی دارین فرارمیکنین؟
بااین حرف مومووریوما به جوش اومدن....هیچی دیگه....همگی به اتفاق هم رفتن یک زمین خالی تنیس پیداکردن تامسابقه بدن
شونسکه:کنزوسنپای چراتااین حدجلورفتی؟                        کنزو:خفه مانمیتونیم عقب نشینی کنیم
شونسکه:میدونم به خاطردخترا بود ولی اوناحرفه ای های سیگاکو هستن...سطح اوناخیلی بالاست...
کنزو:غر غر نکن باید نقطه ضعفشون روپیداکنیم....
کنزوراکتش روآورد جلو تا معلوم کنه کدوم تیم سرو میزنه...                     کنزو:کدوم؟
مومو:صاف                                     کنزو:نگران نباش شونسکه اگه مااول سروبزنیم شانسمون بیشتره...
وراکت روچرخوند..............صاف اومد!!
کنزو:نه ماباختیم...(دارن گورخودشونو میکنن)


مومو:هی ماکه هنوزشروع نکردیم...                          کنزو:امکان نداره مامجبوریم....
موموسرو میزنه                                                   توموکا:15_0
دوباره سرومیزنه،وسه باره....بازم میزنه....بالاخره ست اول فقط باسرو زدن(بدون هیچ برگشتی)به نفع تیم ایچیزن موموشیرو تموم میشه
مومو:جدی بازی کنین...
کنزو سرو میزنه...........توپ خیلی آرومه...موموبرمیگردونه...کنزومیره که برگردونه...ولی پاهاش به هم گیرمیکنه وتعادلش روازدست میده ومیخوره توی دیوار


شونسکه:حالت خوبه؟                        کنزو:اگه اینوبااون کلاسهای آموزش جهنمی مقایسه کنی...این هیچی نیست!
توموکا:اونا میبازن...                            ساکونو:درسته
کنزو:خیله خوب!بازی واقعی ازالان شروع میشه!
کنزوسرو میزنه وبازی به جریان میوفته......مومو وریوما بدون اینکه حتی یه امتیازازدست بدن 4 تاگیم روپشت سرهم میبرن
نتیجه5_0به نفع موموشیرو وایچیزنه..........شونسکه وکنزوحسابی عرق کردن...
توموکا:اون دوتاهنوزیه امتیازهم نگرفتن...
مومو:امتیاز چنده؟                                                      ریوما:40_0   (یعنی اگه یه امتیازدیگه بگیرن برنده میشن!)
کنزوسرو میزنه،ریومابرمیگردونه،کنزومیزنه...اما....پاش میگیره وفریادزنان نقش زمین میشه...
موموبرمیگردونه........توپ میره سمت شونسکه....شونسکه میخوادبره سمت دوستش اماحواسش نیست داره چیکارمیکنه وباراکتش یه ضربه به توپ میزنه...


توپ خیلی سریعه....مومووریومانمیتونن هیچ حرکنی ازخودشون نشون بدن...
کنزو:توموفق شدی شونسکه....                                    شونسکه:من تونستم....
کنزو:مابالاخره یه امتیازگرفتیم                                        وهردوزدن زیرگریه وپریدن بغل هم...(مگه شمادخترین؟)


مومو:تونمیتونی ادامه بدی...                                         کنزو:میتوتم...
مومو:اون ضربه ی محکمی بود...آخرین امتیازرومیگم خیلی خوب بود....من هرگزچنین ضربه ای روپیش بینی نمیکردم...
ریوما:توخیلی شل وولی مومو سنپای...                         مومو:خوب دیگه....ولی درهرصورت شماهاکاربزرگی انجام دادین...
ریوما:فقط باید آموزش ببینین...                                      کنزو:کارسختیه!
همه:
خوب دیگه غروب شده وبچه هامیخوان خداجافظی کنن


کنزو:شونسکه بعدازبازی احساس خوبی به آدم دست میده....اونو بهم بده...
شونسکه:اون؟       
کنزو دفترشونسکه روازش گرفت واونو پاره کرد...
کنزو:دیگه لازم نیست اطلاعات جمع کنم.....اگه قراره به باشگاه تنیس ملحق شیم....بهتره بابازی تنیس این کارروبکنیم....تنیس بازی کردن خیلی بهترازتماشاکردنشه....
وروکرد به مومووادامه داد:بازی هنوزتموم نشده من سخت تمرین میکنم
مومو:شماهروقت بخواین میتونین بامابازی کنین...                  کنزو:خداحافظ بابت بازی جدی ممنون
ویواش یواش دورشدن...همینطورکه داشتن میرفتن کنزوگفت:شونسکه میخوای پزبدی که باحرفه ای های سیگاکوبازی کردی؟
شونسکه:دقیقا!                                                                 مومو:اینارو.....
یک هو ریوماچشمش افتاد به اون دفتری که کنزوپاره کردش....وشروع کرد به خوندن:خوب خوب اینجا چی نوشته....موموشیرو یه دختررو خیلی دوست داره...                                     مومو:ها؟؟؟؟
توموکا:بزارببینیم...                                                 مومو:احمق!کافیه...نگاه نکن!
دیگه شب شده برمیگردیم به باشگاه تنیس سیگاکو.....تزوکا هنوزاونجاست....واین طورکه از ظاهرامر پیداست تمام این مدت حسابی تمرین کرده وحسابی به نفس نفس افتاده....تمام فکرش ریوماست....چرا؟
وپایااااااااااااااااااااااااااان......
ودرقسمت بعد:
بازهم به زمین تنیس خیابونی برمیگردیم....
ظاهرا یه عده ازباشگاه تنیس هیوته هم اینجا هستن....
قضیه چیه؟ظاهراقراره بیشتربازیکنای تنیس دورهم جمع شن
قسمت بعدی شاهزاده تنیس: "بدشانسی کائورو"
میدونین که کائورو کیه؟

[ دوشنبه 1 تیر 1394 ] [ 14:28 ] [ fereshte_san (آسوکا) ] [ نظرات () ]
آخرین مطالب

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic