قسمت 23
اویشی رفت وراکتش روازروی زمین برداشت....ولی...یک هواینویی با معجونش پشت اویشی ظاهرشد
اویشی اون معجونه میخوره وشروع میکنه به دویدن اما پاش لیزمیخوره ومیوفته روی زمین ودیگه بلندنمیشه!!

ایجی:اویشی!!!طاقت بیار!!!.....
وتیتراژ....
این قسمت:"معجون دولوکس اینویی ظاهر میشود"
این اتفاقی بود که یک روز قبل ازتمرین های آموزشی افتاد...
غروبه وهوریو وکاچیرو وکاتسو توی یک علفزارهستن
کاچیرو:نمیتونم توپ روپیداکنم
کاتسو:ولش کن ....دیگه نمیتونم روی پاهام وایستم
هوریو:مانباید به این زودی تسلیم بشیم....هنوزراه درازی برای حرفه ای شدن درپیش داریم
کاتسو:خواهش میکنم
هوریو:این حرف های ناامیدکننده رونزن،یه حرفه ای سیگاکوهیچوقت انقدرمایوس کننده حرف نمیزنه
کاچیرو:اه....یه نفر یکم اونطرف تره....
درسته یه نفراونجابود وداشت یه کاری میکرد
هوریو:انگارداره زمین رومیکنه
بچه هایکم دقیق شدن....واون فرد روشناختن......اون اینوییه...!!
اینویی یک حشره رو بعدازکلی کندن ازتوی زمین برداشت

کاچیرو:دقیقا داره چیکارمیکنه؟؟؟
صبح شده....اینجاباشگاه تنیس سیگاکوئه همه دارن تمرین میکنن
تزوکا:بسیارخوب،حرفه ای هاجمع شن...
همه ی حرفه ای هااومدن تزوکاکنار بورد ایستاد وشروع کرد به صحبت
تزوکا:تاشروع مسابقات 9 روزباقی مونده،ازامروزباید بابرنامه مخصوص تمرین کنیم،یه بازی جمعی که بامحدودکردن زمین مشخص کنیم توپ کجا میتونه بیوفته...بهش میگن محدوده تمرین.
ایجی:جالب به نظرمیرسه...
اینویی اومد جلو ودرادامه ی صحبت های تزوکاشروع کرد به صحبت
اینویی:حرفه ای هابا4روش های مختلفی کارمیکنن....
اول سوراخ کننده :کسی که در روی خط انتهایی می ایسته ومنتظرمیشه تاحریف اشتباه کنه مثل کایدو،فوجی،اویشی

دوم خشونت بی اساس:کسی که درقسمت خط اصلی می ایسته ولی باشدت تمام حمله میکنه مثل کاوامورا،موموشیرو

سوم سرو و وولی:کسی که میتونه باسرعت بالا وعکس العمل سریع نزدیک تور بازی کنه مثل کیکومارو

وچهارم همه سبک:مثل تزوکا وایچیزن اونا ازتکنیک های مختلف استفاده میکنن تانهایت قدرت رو داشته باشن
این بار سوراخ کننده وسرو و وولی،یعنی اویشی،فوجی،کایدو وکیکومارو باید ازتمام زمین محافظت کنن وخشونتی ها وهمه سبکی ها ،یعنی کاوامورا،موموشیرو ،تزوکاوایچیزن اونافقط بااستفاده ازنصف نیروشون حمله میکنن

یه بازی 5 امتیازی،بازیکنان باید توپ روبه قسمت سایه خورده بندازن،اگه خارج ازسایه بندازین میبازین...
برای بازیکنان خشن وهمه سبکی اگه نتونین طی 5 ضربه امتیازبگیرین میبازین
ریوما:پس بااین حساب ماباید ظرف5 ضربه تمومش کنیم                             اینویی:درسته
اویشی:پس سوراخ کننده ها وسرو ووولی ها میبرن اگه طی5ضربه امتیازازدست ندن درسته؟
اینویی:بله....ودرضمن،اگه ببازین باید نوشیدنی اینویی روبخورین

کایدووایجی دفعه ی قبل رووبه خاطر آوردن.... (قسمت 9)


تزوکا:بسیارخوب،تمرین روشروع میکنیم
اولین بازی بین کایدو وکاواموراست،هردومیرن توی زمین
اینویی:این عادلانه نیست که بزارم یکی ازطرفین سروبزنه برای همین خودم میخوام شروع کنم
اینویی سرو میزنه،کایدو ازهمون اول جدی میشه ومارمیزنه،کاوامورا چون توی نصف زمین بازی میکنه خیلی راحت مار روبرمیگردونه
کایدوبه سختی برمیگردونه،تاکا میزنه...
فوجی:مارضربه ایه که بازیکن روبه همه جای زمین میکشونه،وحالا دارن بانصف زمین بازی میکنن
کایدو دوباره مارمیزنه،تاکا برمیگردونه،کایدومیخوادبرگردونه به سختی خودش روبه توپ میرسونه ویک ماربومرنگ میزنه
توپ به نیمه ی زمین میخوره واوت محسوب میشه....کایدو باخت!!
دراین لحظه اینویی ولیوان سبزرنگش جلوی کایدوظاهرشدن...
تزوکا:بعدی!زمین کامل اویشی،نصف زمین موموشیرو
مومو:سلام!زیادبهم سخت نگیرباشه؟؟                             اویشی:باشه توهم همینطور
وااااای.....این صدای کایدوبود....کایدو معجون روخورد وبدو خواست بره سمت شیرآب ولی....هنوز ازباشگاه بیرون نرفته بود که....روی زمین ولوشد....
موموواویشی شروع میکنن....                               مومومیزنه
اویشی برمیگردونه،مومو،اویشی اشتباهی یه لاب میفرسته....
موموبه هوامیپره ویه دانک اسمش میزنه،اما اویشی نمیخوادکه ببازه...اویشی جلوتوپ رومیگیره.....ولی.....قدرت توپ خیلی زیاده وراکت ازدست اویشی جدامیشه...
اویشی میره وراکتش روازروی زمین برمیداره.....که....اینویی پشتش ظاهرمیشه...


اویشی معجون رومیخوره وبه سمت آب رفت....ولی پاش لیزخورد وخورد زمین....ودیگه بلند نشد!!


ایجی:اویشی!!طاقت بیار!!....
مومو:واااای،نزدیک بودها!!
چنددقیقه ی بعد.....توپ به زمین میخوره....دراین لحظه بازی بین فوجی وتزوکاتموم میشه
تاکاسان:اون...خیلی سریعه....
مومو:همونطورکه ازکاپیتان تزوکاانتظارمیرفت،بااینکه حریفش فوجی بود...
فوجی:توکاملاجدی بازی کردی...؟                            تزوکا:البته.
تزوکا داشت اززمین بیرون میرفت....مومویواشکی درگوش ریوما داشت حرف میزد
مومو:وااای خجالت داره....خنده دارمیشد اگه کاپیتان مجبورمیشد اونوبخوره...
اما...ظاهراتزوکا اینوشنید!!                                 مومو:

فوجی رفت سمت اینویی وایجی                        ایجی:زود تسلیم شدی
فوجی:درسته،راستش من میخواستم معجون اینویی رویه باردیگه امتحان کنم
اینویی خواست تا ازمعجون داخل قمقمه ش بریزه توی لیوان تابه فوجی بده....اما....ازقمقمه آب بیرون اومد....
اینویی روی بطری رونگاه کرد....                                  فوجی:روش نوشته تزوکا...

دراین لحظه همه به تزوکازل زدن! بله!خودشه.....تزوکا داشت ازبطری اینویی معجون میخورد...!!

همه:                                                 اینویی:آخ جون داده!!
تزوکا دست ازخوردن کشید وگفت:به چی زل زدین؟زودتربازی بعدروشروع کنین!
ایجی:عجب....                                           تاکاسان:به نظرخوب میاد...
مومو:به نظرم اعصابش ازفولادساخته شده...
امااونقدرام به نظرنمیادحال تزوکاخوب باشه....چون دستش به لرز میوفته....!!(این معجون همه روازپامیندازه)
اینویی که واکنش تزوکا رودید گفت:راه فرار ندارین!من این روبرای بازی های ملی کنارگذاشته بودم...ولی،ظاهرابایدازش استفاده کنم
اینویی یه لیوان دیگه که توش یه مایعی به زنگ قهوه ای بود روآورد جلو

اینویی:اینوقبلادرست کردم،باترکیبات مخصوص بهش میگم معجون طلایی اینویی
تاکا:چی توشه؟                                                مومو:میشه خوردش؟
هوریو:اون معجون اینویی....                               کاچیرو:اون دیگه فقط سبزیجات نداره...
بچه ها روزقبل اون حشره ی توی علفزار روبه یاد آوردن...
هوریو:هیچی نگو....                                     کاتسو:اوهوم...ندونن خوشحال ترن...
حالانوبت ایجیه.....ایجی راکت رودور دستش می چرخونه (جدی شده!)
ایجی:من هرگزاونو نمیخورم                                 ریوما:نگران نباش،به نظرخوشمزه میاد
یه مسابقه بین ریوماوایجی برای فراراز معجون جدیداینویی
اینویی سرو میزنه،ایجی برمیگردونه ومیره سمت تور
ریومابه گوشه میزنه....،ایجی بایه حرکت آکروباتیک راحت برمیگردونه....
ایجی:خوب اولیش در!
ریومامیزنه،بازهم ایجی به آسونی برگشت میزنه
اینویی:این بازی 5 امتیازی برای کیکوماروتمرینی بودکه ضربه های ایچیزن روبرگردونه،حالانوبت کیکوماروئه که حمله کنه!...فکر کنم همه ی تلاش هابه خاطر این معجونه...
ایجی یه ضربه دیگه روهم میزنه....                                ایجی:اینم ازسومیش
ریومابرمیگردونه ومیگه:من حقه های زیادی بلدم سنپای!
ومیره سمت تور..................به محض اینکه به تورمیرسه .....اینویی یه چیزی یادش میاد!!
اینویی:اوپس....من فراموش کردم بهت بگم....وقتی بازیکن همه سبکی تصمیم میگیره بره نزدیک تور،اون باید به جای نصف زمین...

توی کل زمین بازی کنه!!

ریوما:شوخی میکنی!!                                 ایجی:همونطورکه شنیدی،بابتش متاسفم بچه جون!
ایجی یه لاب میفرسته به گوشه مخالف ریوما درانتهای زمین ومیگه:ببخشید وهفته ی آینده برگرد!!
ریوماباسرعت میره سمت توپ
فوجی:خوبه بااین سرعت میرسه....ولی...اینویی وسبدتوپ ها سرراهش هستن!
ریوما:همیشه میخواستم اینوامتحان کنم!!
ومیپره وتوپ روازلای پاهاش میزنه....

ایجی:ای وای!آکروبات بلده!!                               ایجی میره وبه سختی توپ روبرمیگردونه
ریومامیره جلو ومیخوادکه یه اسمش بزنه که......
ایجی:ببخشیدپسرجون،5تاضربه تموم شد!!
ریوما:.....وضربه زد                                          توپ مستقیم خورد توی کله ی ایجی
ایجی:هوی هوی!چیکارمیکنی؟؟؟؟اینویی هرچی دلت میخواد به این بچه معجون بده!!
اینویی ولیوانش پشت سرریوماظاهرشدن.... اینویی:باترکیبات اضافه،بهش میگم معجون طلایی اینویی
ریوماهم اون معجون روخورد و.......ظرف چندلحظه به اویشی وکایدو توی آبخوری ملحق شد!!
اویشی:باورم نمیشه من اون زهرمارروخوردم....                            ریوما:وحشتناکه
توی این لحظه مربی وارد باشگاه میشه ومیگه:خوب،همه جمع شن،لیست مسابقه ی بعدی ازقبل آماده شده....هان؟؟؟؟.....چرا کم شدین؟؟؟؟
هوریو اومد پیش مربی ودرگوشش گفت:خوب میدونین راستش به خاطرمعجون اینویی یکم تلفات دادیم...
اینویی ومعجونش ظاهر شدن!                  
اینویی:باترگیبات اضافه به نام معجون طلایی اینویی،این آخرین ورژنه،دوست دارین امتحان کنین؟
مربی:نه ممنون...
چنددقیقه ی بعد مصدومین هم به حال عادی خودشون برگشتن وبه بقیه ملحق شدن
مربی:108 مدرسه درمسابقات مقدماتی شرکت داشتند...همشون قوی بودن،اما فقط 5 تاشون به مسابقات کانتو راه پیدامیکنن (توی جدول مدارسی که راه پیداکردن عبارتند از:هیونه گاکوئن،فودومینه،سیشن گاکوئن،سنت رودولف گاکوئن،یامابوکی)
مومو:فودومینه ممکنه باهیوته روبه روبشه وبعدش هم باما
تاکاسان:مابامدرسه برادرت سنت رودولف بازی میکنیم درسته فوجی؟                فوجی:اوهوم
تزوکا:خیله خوب،تمرین ادامه داره بعدی ترکیبیه
اینویی:هرکی نمیخوادانجامش بده،این معجون درانتظارشه...
همه به سمت زمین شرجه زدن ومشغول بازی شدن
مربی باخودش:خوب خوب....قبل ازمسابقات کانتو این سال دومی هاموموشیرو وکایدو واین تازه وارد ایچیزن ....دراین مدت کم چطورمیخوان پیشرفت کنن؟من نمیتونم تاشروع مسابقات صبرکنم
تزوکایه گوشه ایستاده بود....دست چپش رو بادست راستش گرفت ومشغول تماشای ایچیزن شد....

غروب شده....هوریو وکاچیرو کاتسو دوباره دارن توی اون علفزار دنبال توپشون میگردن...
کاتسو:اصلاخوب نیست....پیدانمیشه..
هوریو:صبرکن!اگه تسلیم بشیم هیچ وقت نمیتونیم یه حرفه ای بشیم...هرکی یه باردیگه غربزنه بایدازمعجون مخصوص هوریوبخوره!

کاچیرو:توکه خودت دوسال تجربه تنیس داری چرا؟                                 کاتسو:چرااین رنگیه؟
کاچیرو:توکه دوسال تجربه داری خودت بخورش!!
وپایااااااان.....
ود قسمت بعد:
ظاهرا ریوما بایه نفر قرارداره....
نانجیروهم خیلی مشتاق به نظرمیرسه!
قسمت بعدی شاهزاده تنیس :«تعطیلات ریوما»

[ یکشنبه 7 تیر 1394 ] [ 14:23 ] [ fereshte_san (آسوکا) ] [ نظرات () ]
آخرین مطالب

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic