قسمت 24
بچه ها این قسمت روتلوزیون خیلی سانسور کرد!
اینجاباشگاه تنیس سیگاکوئه
ساکونو داخل میشه وبه مربی میگه:مادربزرگ،فردا ساعت2 درسته؟فقط خواستم یادآوری کنم
مربی:ببخشیدفکرنکنم فردابتونم،یادم رفته بود که یکشنبه(همون جمعه خودمون)سرکارم
ساکونو:پس چطوری میخوای بهم اون تعمیرکاررومعرفی کنی؟
مربی یه نگاه به ریومامیندازه...بعدصداش میکنه،ریوما هم میاد
مربی:فردا آزادی؟                                  ریوما:برای چی؟
مربی:سیم راکت ساکونو خراب شده،تواون مردرومیشناسی؟اون پیرمرد توی هاریتاتوس...میخواستم اگه میتونی ببریش اونجا...
ریوما:و؟؟                                          مربی:وچون من نمیتونم فرداببرمش ازتومیخوام ببریش
ریوما:من اصلابااون پیرمرد ارتباطی ندارم                 مربی:خواهش میکنم
ریوما:باشه
مربی روکرد به ساکونو وگفت:یادت باشه وقتی یکی بهت لطف میکنه حتماازش تشکرکنی
ساکونو:متشکرم
مربی:بابت فرداممنون،ساعت 2 توی ایستگاه هم روببینین
وتیتراژ.....
این داستان: "روز تعطیلی ریوما"
الان ساعت 12 ظهره،ساکونوتوی خونه است وداره کمداش روزیرو رومیکنه تایه لباس خوب پیداکنه

ساکونو:من ساکونو ریوزاکی هستم،و...یه خورده توی دردسرافتادم...وااااای حالاچیکارکنم؟؟؟من هنوزتصمیم نگرفتم چی بپوشم
ساکونو یه نگاه به ساعت میندازه...ساعت یه ربع به 2 شده!
یک هوتلفن زنگ میزنه...ساکونو تلفن روبرمیداره ومیگه:بله ریوزاکی هستم
ازپشت تلفن :ساکونوامروزبیکاری؟توموکاهستم....اگه کارنداری میای پیشم؟بهم گفتن امروزازخونه بیرون نرم...(چراسلام نکرد؟)
ساکونو:میخوام سیم های راکتم رودرست کنم....باریوما....
توموکا:آهافهمیدم،پس باریومامیخوای بری تاراکتت رودرست کنی.....واستاببینم....باریوما ساما قرار داری؟؟؟؟؟؟؟؟
ساکونو:نه قرار نیست!مادربزرگ ازش خواست کمکم کنه
توموکا:ساکونو،توداری تفلب میکنی!منم میخوام بیام!این یه قراره!
ساکونو:گفتم که قرارنیست
میریم خونه ی ریومااون دم دره وداره بندکفشش رومیبنده،باباش میادپیش ومیگه:کجامیخوای بری بچه جون؟قرارداری؟
ریوما:جایی که راکت روتعمیرمیکنن
نانجیرو:عجیبه،کم پیش میادتوپیش هاریتاتوس بری
ریوما:من بایدنوه ی مربی ریوزاکی روببرم اونجا                  
نانجیرو:نوه ی دختری؟خوب پس قراره دیگه!!وااااای توبزرگ شدی!!من به عنوان پدرت خیلی خوشحالم
ریوما:من فقط میخوام ببرمش پیش تعمیرکار
نانجیرو:ازوقتت لذت ببروخوش بگذرون....                          ریومارفت
نانجیرو:وایستاببینم،این بچه اصلامیدونه چیجوری بایدبره سر قرار؟....خوب باید دید...
وراه میوفته دنبال ریوما
ریوما توی ایستگاه مترومنتظرساکونوئه
ساکونو هم توی خیابونادوان دوان داره خودش روبه ایستگاه مترومیرسونه....بالاخره ساعت 2:30به ایستگاه میرسه....ولی....ریومااونجانیست
ساکونویکم دوروبرش رونگاه میکنه....که یک هوریوما پشت سرش پیدامیشه

ریوما:هاریتاتسوازاین طرفه                 ساکونو:ببخشید،خیلی معطل شدی
ریوما رفت،ساکونو هم دنبالش
ساکونوباخودش:وای چیکارکنم،ازم دلخوره....30 دقیقه دیرکردم....چیکارکنم؟؟
ریوماجلوراه میره وساکونو پشت سرش دنبالشه....
نانجیرو ازپشت یک ماشین اونارومیپاد....نانجیرو:خیلی خامی ریوما...چطورنمیتونی یه دخترروکه یکم دیرکرده ببخشی؟

ویواشکی تعقیبش میکنه
هوریو وکاچیرو وکاتسو ومومو توی یک رستوران هستن
کاچیرو:بابت غذاممنون،بعلاوه امروزکلی چیزیادگرفتیم
مومو:قابلی نداشت به عنوان یه سنپای این وظیفه ی منه!
یک هوایچیزن ازجلوی همون رستورانی که بچه هاتوشن رد میشه....اونام میبیننش
کاتسو:اون ایچیزنه...اون یکی هم نوه ی مربیه...
کاچیرو:یعنی باهم قرارگذاشتن؟؟                             هوریو:قرار؟من حسودیم میشه
مومو:عجب...پس اون دوتاباهم رابطه دارن.....جوونیه دیگه....(حالاانگارخودش چقدر پیره!!)بیاین تعقیبشون کنیم!!!
کاچیرو کاتسو هوریو وموموشیرو همه درتعقیب ریوما وساکونو هستن

کاچیرو:کجادارن میرن؟سینما؟                                       مومو:ایچیزن هیچی بلدنیست
نانجیرو هم همچنان داره یواشکی دنبال ریومامیره....بچه ها اونو میبینن
هوریو:اون مرد چشه؟                                مومو:اون راهب!اون خیلی منحرفه!بیاین بریم...
ریوماوساکونوتوی خیابونا دارن راه میرن
ساکونو:چقدرفروشگاه لوازم ورزشی اینجاست....من تاحالااینجانیومده بودم...تعمیراتی ها کجان؟
ریوما:بیا اون کوچه ی اون طرفی
وداخل یک کوچه میشن                               نانجیرو:لعنتی،اون اصلاحرف نمیزنه
یک هو صدای قار وقور شکم نانجیرو درمیاد
نانجیرو:ای بابا باید برگردم....من هنوزهیچی نخوردم...
مومودستش روگذاشت روی شونه ی نانجیرو وگفت:یه لحظه صبرکن آقا!...من قبلاتورودیدم...داری ایچیزن روتعقیب میکنی؟
نانجیرو عینک دودیش روزد به چشمش وادای آدمای خارجی رودرآورد:من ژاپنی بلد نیست
مومو:مسخره بازی درنیار،یه راهب چطورمیتونه خارجی باشه؟
نانجیروبه یک سمت اشاره کردوگفت:اونجا رونگا!!                   همه هم به اون سمتی که نانجیرواشاره کرد نگاه کردن
ونانجیرو فرار کرد
هوریو:مشکوک میزد!                        مومو:فهمیدم،اون داره دختره رومیپاد،مامیریم تاازقرارایچیزن دفاع کنیم!!
بالاخره ریوماجلوی یک مغازه ی قدیمی ایستاد وگفت:اینجاست
ساکونو:اینه؟                                    ریوما:مگه چشه؟
ساکونو:بااونی که فکرمیکردم فرق میکننه                  ریوما:چطور؟
ساکونو:این اولین باره که به یه تعمیرگاه راکت اومدم،فکرمیکردم بایدتمیزتزباشه
ریومارفت جلو،درروبازکرد ورفت تو،ساکونو هم رفت تو ودرروبست
کاتسو:اونا به چه مغازه ی کثیفی رفتن                       مومو:اون یاروچی؟
هوریو:ناپدید شده                         مومو:هووووم...برای قرار یک خورده عجیبه
کاچیرو:دلم میخوادبدونم چیکاردارن میکنن
توی تعمیرگاه...هیشکی نیست                          ریوما:عصربخیر
یک هوازاتاق بغل یک پیرمرد اخموبیرون میاد ومیادجلو ومیگه:خوش اومدین!

اون پیرمرد یک هولحنش روعوض کردوگفت:اوهوک،توریومانیستی؟؟خیلی وقته ندیدمت چیکارمیتونم برات بکنم؟
ریوما:اینجاتعمیرگاه راکته درسته؟
اون پیرمرد:خوب خوشحالم که میبینمت،اون دخترخوشگل کیه؟ازآشنایی باهاتون خوشوقتم خانم،من یه تعمیرکارم تنمون تاتسوگورو....البته شمامیتونین منو هاریتاتسو صداکنین
ساکونو:ازدیدنتون خوشحالم،من ریوزاکی هستم
هاریتاتسو:ریوزاکی؟تو باسومیره....                      ساکونو:بله من نوه ش ساکونو هستم
هاریتاتسو:اوه چه خوب،بفرمایین بشینین....پدرریوما وسومیره چان اغلب اینجامیومدن...این دیگه گفتن نداره ولی من خیلی زحمت کشیدم تاراکت ریومارودرست کنم
ریوما:جدا؟...                            هاریتاتسو:دخترجون،ریومابازیکن خوبیه درسته؟
ساکونو:بله خیلی                     
هاریتاتسو:ولی من ازکجافهمیدم... بازی های کودکانه رورها کردن وقدم های نانجیرو رو دنبال کردن....
ریوماباعصبانیت:من بااون فرق میکنم!
کتری چای به جوش اومد                       هاریتاتسو:هه هه ببخشید زیادحرف زدم
ریوما:کارت روبکن                                ساکونو:آها...لطفاسیم های این روبرام درست کنین
وراکتش روداد به هاریتاتسو...اونم یه نگاه به راکت انداخت وگفت:ظاهراخیلی باهاش تمرین کردی،ولی نمیتونی باوسط راکت ضربه بزنی
ساکونو:اه....ازکجامیدونی؟
هاریتاتسو:وقتی باوسط راکت ضربه نمیزنی این چندتاسیم شل میشن،بایدیکم سفتش کنم باشه؟
ساکونو:مرسی زحمت میکشین
هاریتاتسو رفت وعنبرهاش روبرداشت وسیم های راکت ساکونو روبرید
ریوماوساکونو هم رفتن جلوی تلوزیون نشستن وهمینجور که چای می خوردن یه بازی تنیس روتماشامیکردن

هاریتاتسو همینطورکه داشت سیم های راکت روعوض میکرد شروع کرد به صحبت

هاریتاتسو:ریوما تونمیدونی ولی اون قدیما نانجیرو قویترین بود،قدرت،سرعت،انعطاف پذیری خصلت هایی بود که همه روبه سمتش جذب میکرد...استیل تنیسی که مردم رومیخکوب میکرد....هرچند زودبازنشست شد ولی طی مسابقات تونست 37 بازی روپشت سرهم ببره...اون کسی بودکه دنیای تنیس روشگفت زده کرد
ساکونوباخودش:نانجیرو کیه؟داره راجع به پدرریوماحرف میزنه؟
بیرون ازمغازه ی هاریتاتسو....نانجیرو داره کیف پولش رومیگرده....
نانجیرو:ای بابا....حتی نمیتونم یه چیز کوچولوبخرم....پولام خیلی کمه...خیلی گشنمه....شایدبهترباشه ازاون پیرمرد بخوام بهم یکم خوراکی بده
هاریتاتسو:بچه هاکارمن یکم طول میکشه چرانمیرین بیرون یکم قدم بزنین
ریوما:بیابریم                         هاریتاتسویه نگاه به راکت ریوماانداخت وگفت:ریوماراکت توهم نیازبه تعمیرداره؟
ریوما:نه نداره                        ساکونو:اه....پس برای چی آوردیش؟
هوریو:بالاخره اومدن بیرون...ولی دارن کجامیرن؟
مومو:مهم نیست بیابریم دنبالشون
هاریتاتسو داشت راکت ساکونورودرست میگرد....وهمینطور به یادگذشته افتاد:
یه مدت قبل وقتی داشت راکت یکی ازمشتری هاش رودرست میکرد حرف های مشتریاش روهم شنید
یکی ازپسرا:مسابقات منطقه ای امسال عالی بود
دوستش:اره کاراون تازه وارد خیلی خوب بود...
هاریتاتسو:تازه وارد؟
همون پسره:اره بااینکه مصدوم شده بود ولی بازی روضرف 10 دقیقه برد
اون یکی پسره:حریفش هم کسی بود که کوکی ازراهنمایی کاکینوکی روشکست داده بود
هاریتاتسو:عجب.....اسمش چیه؟              اون پسره:ایچیزن....ریوماایچیزن
برمیگردیم به زمان حال:هاریتاتسو:یعنی اون میتونه پاجای پای قهرمان افسانه ای بزاره
بیرون توی خیابون ....ساکونو:ریومابابت امروزممنون
ریوما:چیزمهمی نبود...
ساکونو:هاریتاتسو شخصیت جالبی داره                         ریوما:جدا؟
ساکونو:فکرنکنم بتونم سرصحبت روباهاش بازکنم
نانجیرو:داره دختره رو خسته میکنه،اون پسرچرا انقدراحمقه؟تنیس تنهاچیزمهم درزندگی نیست...
هوریو:اونقدرام به قرارشباهت نمیده....ریوماداره جلوجلو راه میره
مومو:ایچیزن خیلی خشکه،اون هیچ چی درمورد قرار نمیدونه....بزاربرم یادش بدم
هوریو:واستا!!!                          کاچیرو:بزار به حال خودش باشه
مومو:من دلم برای دختره میسوزه....
بالاخره توی پارک...ساکونو تصمیم خودش رومیگیره....اون میخواد عین توموکا صاف توی چشمای ریومانگاه کنه وحرفشو بزنه!!
ساکونو رفت جلوی ریوما وجلوش روگرفت....                            ریوما:

ساکونو یک هوخجالت کشید وگفت:اه....ریوما....چه جورموسیقی ای گوش میدی؟
ریوما:موسیقی؟....برای چی میپرسی؟
ساکونو:چرا میپرسم؟....همینجوری...
مومو وبقیه سمت چپ ریوما پشت علف ها قایم شده بودن
مومو:ایچیزن....توفوق العاده خری....! (راست میگه دیگه دختره این همه داره بهت نخ میده!!)
نانجیرو هم سمت راست ریوما پشت بوته هاقایم شده بود
نانجیرو:اه...توچرا انقد خنگی پسر....یه چیزی بگودیگه....
ریوما:امروز....یه جوری....                       ساکونو داشت ذوق میکرد....
ریوما:یکم زیادحرف میزنی...چرا؟              ساکونو:
مومو وبقیه:                                     نانجیرو:
ساکونو:چراحرف میزنم....                       وحرفش روادامه نداد وگریه کنان رفت...
مومو:دیگه تحمل نمیکنم....                    وازپشت بوته ها اومدبیرون
مومو:من ازهمون اول داشتم میدیدم         ریوما:تواینجاچیکارمیکنی؟

مومو:مهم نیست چرامن اینجام!هیچ معلومه داری چه غلطی میکنی؟               ریوما:چی؟
مومو:برودنبالش وازش عذرخواهی کن!                ریوما:ولی من که کاربدی نکردم
مومو:فقط برو!!!!!!!!!!!تودل یه دخترروشکستی!حتی اگه خداببخشت من نمیبخشمت!این یه دستوراز یه سنپایه....برو!
وریومارو هل داد وریوماهم رفت
نانجیرواومد جلو وبه مومو گفت:زیادسخت نگیر....من ازت خوشم اومده...
مومو:توکی هستی؟                        نانجیرو:منم مثل تو یه انسانم
ساکونو رفته بودروی پل وبه کناره پل تکیه داده بود وداشت باخودش فکرمیکرد....که ریومابایه پونتا جلوش سبزشد...

ریوما:نوشیدنی میخوری؟                      ساکونو:اره                    ونوشیدنی روگرفت
ریوماوساکونو به مغازه هاریتاتسوبرگشتن،ساکونوراکتش روتحویل گرفت
هاریتاتسو:سلام منو به سومیره چان برسون                     ساکونو:باشه ممنون

ریوماخواست بره....که هاریتاتسو بهش گفت:ریوما،احساس خستگی نمیکنی وقتی اینطوری تنیس بازی میکنی؟چرا مثل یه بچه رفتارنمیکنی؟
ریوما:من یه بچه هستم                                          ودر روبازکردورفت،ساکونو هم دنبالش
ریوما:بیابایدبریم یه مامورتی روانجام بدیم
مومو:عالیه داره خوب پیش میره                          نانجیرو:داره یادمیگیره...
ریوما ساکونو روبرد به یه زمین تنیس...درسته...ریومامیخوادباساکونو بازی کنه
ساکونو باخودش:حالاچیکارکنم؟باریوماتنیس بازی کنم...
ریوما:زیادسخت نگیر ،این یه مسابقه نیست.....فقط میخوام امتحانت کنم
ریومامیخواد بادست راستش بازی کنه
ساکونو:پس مخصوصاراکتش روآورد....
وبعدروکردبه ریوماگفت:توازقبل این برنامه روچینده بودی درسته؟میخواستی شیوه تنیس من روببینی درسته؟
ریوما:عیبی داره؟                                ویه سرو آروم زد
ساکونوخواست برگردونه ولی هول شد وخورد زمین ونتونست توپو بزنه
ریوما:این شیوه توئه؟                           ساکونو:معلومه که نه
وازجاش بلندشد تا دوباره بزنه وگفت:ریوما ممنون که امروزبه جای مادربزرگم اومدی
کاچیرو:مادربزرگ؟پس اون یه قرارنبود...
هوریو:معلومه که نبود..امکان نداره ایچیزن بتونه باکسی قراربزاره...
مومو ونانجیروباهم :اوف،چقدرخسته کننده....
نانجیرو:واقعاکه....من دارم میرم خونه....          وخواست بره امایک هوشکمش روگرفت وروی زمین افتاد

مومو:آقا چت شد؟حالت خوبه؟                      نانجیرو:من خیلی گرسنمه،نمیتونم حرکت کنم
مومو:ها؟؟؟خوب حالاچیکارکنم؟برات غذابخرم؟
نانجیرو عین جت ازجاش بلندشد وگفت:واقعا؟خیلی ممنون!
مومو:گیرعجب آدمی افتادم
میریم به سیگاکو.....غروبه ومربی توی مدرسه است
تزوکا دررو بازمیکنه ومیره داخل اتاق مربی
مربی:چه خبرشده؟هرچی باشه امروز یکشنبه است...
تزوکا:مربی ریوزاکی،اجازه بدین باایچیزن بازی کنم
وتماااااااااااااااااااااااااام!
ودرقسمت بعد:
این قسمت درمورد قسمت بعدهیچ توضیحی نداده پس منم هیچ توضیحی نمیدم تاتوکفش بمونین!!
من اینجور آدمیم!!!

[ سه شنبه 9 تیر 1394 ] [ 14:12 ] [ fereshte_san (آسوکا) ] [ نظرات () ]
آخرین مطالب

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات