قسمت 28
برای دیدن لیست قسمت های انیمه اینجاکلیک کنین
اینجا خونه ی ریوماست والان صبحه.....ریوماتوی تختش خوابیده....
ریوما باهمون حالت خواب آلودگی ساعت روبرمیداره ونگاه میکنه...
ریوما:اوم......ساعت 9:56.......تیم سیگاکو قراره ساعت10 توی محل مسابقات جمع بشه
ریوما:واااااااااااااااااااااااااااای!
وتیتراژ.....
این داستان: "یک حرفه ای جدید می آید"
اینجامحل برگذاری مسابقات تکمیلی توکیوهستش.....ازمدارس متفاوتی اینجا ن وحسابی غلغله س....
آقای اینوئه وخانم شیباهم اینجا حضوردارن....
اینوئه:مسابقات تکمیلی...چه هیجانی داره....اگه میتونستم این فضاروگزارش میکردم...
شیبا:اینوئه سنپای بزارش به عهده ی من...نگاکن....من یه دوربین جدیدخریدم!!
ویه دوربین فیلم برداری ازکیفش درآورد
شیبا:به خاطرامروز خریدمش                اینوئه:وای توخیلی متعهدی!!
شیبا:بااین میتونم یه عالمه تصویر خوب ازریوما وبقیه بگیرم...
ودوربینش رو روشن کرد واینوئه روتوی کادر دوربین قرار داد
اینوئه:بیخیال مابرای ماهنامه تنیس اومدیم...اگه فقط ازصورت همه فیلم بگیری که فایده نداره
همونجا ساکونو وتوموکاهم پیداشون شد
ساکونو:صبح بخیر                               توموکا:اوه،تویی...توهیچ وقت هیچ فرصتی روازدست نمیدی...
توموکا اینو گفت اومد جلوی دوربین وشروع کردباصدای بلند ریوماروتشویق کردن!!(هنوزکه بازی شروع نشده!حنجره ت روبرای بازی نگه دار)
ساکونو:آروم باش،آبرومونوبردی...
توموکا:به خاطراینکه نتونستم توی مسابقات مقدماتی شادی کنم این دفعه روازدست نمیدم
ودوباره شروع کرد به تشویق
شیبا:ولش کن،...حالااعضای سیگاکو کجان؟          اینوئه:حتمادارن فرم های ثبت نام روپرمیکنن
ورفتن تاسیگاکوروپیداکنن...
یه جای دیگه ازمحل برگذاری مسابقات....بچه های سیگاکو ایستادن ودارن یه بازی روتماشامیکنن
اما.....یک نفر هم هست که پشت سراونا وایستاده و داره اونارو نگاه میکنه....فکرمیکنین اون کیه...

هم تیمی های اون پسره هم همون اطراف هستن....

یکیشون که پوست تیره تری داشت گفت:تزوکاو فوجی روکه کناربذاریم.....بایدحواسمون به اون تازه وارد ایچیزن هم باشه،درسته میزوکی؟
دوستش:بله....اگه اونودست کم بگیریم خیلی ممکنه بدبشه
همون پسر پوست تیره هه به اون هم تیمیش که داشت سیگاکو رونگاه میکرداشاره کرد وگفت:نگاه کن میزوکی....یوتا!(اسمش یوتاس)
اون پسره میزوکی اومد پیش یوتا وگفت:یوتاکون....چیشده؟.....قیافه ت ترسناک شده...داری حریفت رو آنالیزمیکنی؟
یوتا:من این همه راه رواومدم تااونو شکست بدم
وبه فوجی نگاه کرد....
میزوکی:اوم...شایدبهت احازه دادم باسیوسکه فوجی بازی کنی...دارم ترتیب بازیکنامون توی بازی باسیگاکوروبازنگری میکنم...
یوتا:لطفا این کار روبکن
میزوکی:هه...مهم نیست چی پیش میاد...سیگاکونمیتونه سنت ردولف گاکوئن روشکست بده
کمی بعد بچه های سیگاکو دورهم جمع شدن...مربی داره به ساعت نگاه میکنه
مربی:خیلی دیرکرده....ایچیزن داره چیکارمیکنه؟
فوجی:اگه تاساعت10هر هشت نفرمون ثبت نام نکنیم...حذف میشیم
تزوکا:اویشی چیشد؟تونست باایچیزن تماس بگیره؟
ایجی:ظاهرا نه                            
همونجااینوئه،شیبا،ساکونو وتوموکا هم به جمع سیگاکوملحق شدن..
اینوئه:چیشده؟جلسه قبل ازبازی؟اگه زودترثبت نام نکنین حذف میشین...
کاتسو:ریوماهنوزنیومده نمیتونیم....
همونجا اویشی ازدورپیداش شد...
اویشی:باایچیزن تماس گرفتم،ظاهرا به یه زن حامله کمک کرده تابرسونش بیمارستان(تلوزیون گفته بودبه یه پیرزن کمک کرده تاازخیابون رد بشه)
همه:                                                            مومو:دروغه
هوریو وکاتسو وکاچیرو:آره                                      کایدو:100%دروغه
مربی:اگه منتظرش بمونیم ازثبت نام جامیمونیم....اون بعداتنبیه میشه...
مربی رفت وازتوی کیفش یه کلاه لبه دار در آورد و اومدجلوی هوریو ایستاد
مربی:به هرحال مابایدثبت نام کنیم....کایدو!گرمکنت روبهش قرض بده!
یکم اونطرف ترتوی یکی اززمینا بازی میخوادشروع بشه... یک تیم ایستاده ن منتظر حریفشونن....تیم حریف هنوزنیومده...
یکی ازاعضای اون تیم:وای حتی تشویق کننده هم ندارن...حتماازماترسیدن...
کی ازشماترسیده؟                     این صدای تاچیبانا بود!کاپیتان تیم فودومینه!
بله اونام اینجان                              تاچیبانا:عذرمیخوام که دیرکردیم...
توی محل ثبت نام...تزوکا لیست روبه مسئولش دادوگفت:شماره ی 128 سیگاکو،لطفا8نفرماروثبت نام کنین
مسئول ثبت نام:من تاییدتون میکنم،دراولین مرحله شما5تابازی دارین بایدحداقل 3تاش روببرین تابرنده شین،برای رفتن به مسابقات منطقه ای کانتو باید جزو5تیم برترباشین...4تیم اول به طورخودکارانتخاب میشن،4مدرسه ای که در یک چهارم  نهایی ببازن برای آخرین بار رقابت میکنن،اینا روقبول دارین؟
تزوکا:البته.                             مسئول:خوبه،اوه...سیگاکو یه تازه وارد داره؟
وهمه ی نگاه هارفت سمت هوریو که کلاه سرش کرده وگرمکن کایدروپوشیده!!

مسئول:حالت خوبه؟                                   هوریو:هنوزتموم نشده!!
مسئول:چه مطمئن...خوب موفق باشی
خوب دیدیم که هوریوجای ریوماروگرفته.....اما ریوماکجاست؟
ریوما تازه واردمحل برکذاری مسابقات شده وداره دوان دوان خودش روبه تیمش میرسونه
میزوکی:خیلی دیرکردی....یعنی انقدر بیخیالی....ایچیزن ازسیگاکو.
ریوماایستاد:توکی هستی؟

میزوکی:ازت خوشم میاد،باوجوداینکه تازه واردی یه حرفه ای هستی...امروزمیخوای ازدست چپت استفاده کنی درسته؟
ریوما:یونیفرم مدرسه پوشیدی....میخوای برگردی؟....هنوزتموم نشده
وریومابه راهشش ادامه داد
میزوکی:عجب آدمیه،ولی همین "من نمیبازم" ها بازی روجالب میکنه
هوریو وکاچیرووکاتسو وساکونو وتوموکا پیش هم هستن
ساکونو:ریوماهنوزنیومده
هوریوباصدای بلند:هه هه خوب چطوره؟نظرتون چیه؟بالاخره من یه حرفه ای سیگاکوشدم....البته بامهارت های من همه چیزممکنه
کاچیرو:باز داری رویاپردازی میکنی؟اگه بفهمن برات دردسرمیشه ها!
کاتسو:یادت باشه که توالان لباس حرفه های سیگاکوروپوشیدی
هوریو:خوب...یکم بزرگمه چون مال کایدوئه...
یک هو بین همه ی کسایی که اونجابودن همهمه شد....اون یه حرفه ای سیگاکوئه...بایدخوب باشه
هوریو به یه بازیکن که داشت سرومیزنه اشاره کردوگفت:هه اونونگاه کن،چه سرو بیخودی...وقتی اونوباسرو تویست خودم مقایسه  میکنم مثل مقایسه ی ماه وزمین میمونه  (ظاهرا باورش شده که ریوماست!!)
یک هو یک پسردرشت هیکلی اومدجای هوریو وگفت:هی تو،تومیتونی سروتویست بزنی؟
هوریو:خوب اره                               اون پسر:من ازآدمای خودخواه بدم میاد
هوریو:من دروغ نمیگم                     اون پسره:پس چرانشونم نمیدی،بامن بازی کن!زمین تمرین خالیه بیا!

یکم اونطرف تر...
اینوئه:شیبا،فقط ازسیگاکوفیلم نگیر...سعی کن ازهر8 مدرسه فیلم بگیری
شیبا:چشم                     اینوئه:اوه،اینجارو قهرمان سال گذشته هم اینجاست،هیوته گاکوئن!
درسته اونا بچه های تیم هیوته بودن که داشتن به این سمت میومدن
اینوئه:سال گذشته اوناسیگاکورودرفینال شکست دادن
شیبا:اوه چه قوی،امسال حتماشکست میخورن!!!
آتوبه وکاباجی روکه باید یادتون بیاد....توی قسمت 22 دیدیمشون....
اینوئه:سلام آتوبه کون                                 آتوبه:سلام

اینوئه:اوضاع چطوره؟                                   آتوبه:نمیخوایم ببازیم،حالارقیب هر کی که میخوادباشه،درسته کاباجی؟
کاباجی:بله!
اینوئه:میبینم که خیلی مطمئنی،امسال سیگاکوخیلی قویترازپارساله
آتوبه:امسالم میبریمشون....فعلاماروببخشید
وراهشوکشید وبادوستاش رفت
شیبا:اون چشه؟خیلی مغروره           اینوئه:مثل کساییه که روی تخت پادشاهی نشسته باشن
بازیکنان سیگاکو دارن نرمش میکنن وخودشون روگرم میکنن
مربی:حتی یک لحظه هم حریفتون رودست کم نگیرین
اینویی به یه تیم اشاره کرد وگفت:اینایامابوکی هستن...اونام میخوان قهرمان بشن
مربی ریوزاکی چشمش افتاده به مربی یامابوکی وباخودش گفت:بانجی...توهم هستی!

تزوکا:چیزی شده؟                             مربی:چیزی نیست،ریومام که هنوزنیومده....
میریم یک سربه هوریوبزنیم....اون حسابی تودردسرافتاده...هوریو واون پسره ی غول توی زمینن ومنتظرن تاهوریوسرو توییست بزنه!
وضعیت هوریو:

توموکا:این خیلی بده                      ساکونو:ایناهمش به این خاطره که ریومادیرکرده
کاتسو:البته تقصیرخودهوریوهم هست،خیلی جوگیرشد.....
کاچیرو:حالاچی میشه؟
اون پسره:چیشد؟سرو توییستت رونشونم بده
هوریو:                       یک هوهوریوبه کنارزمین نگاه کرد...ریومااونجاایستاده بود!!
اون پسره:هی تازه واردسیگاکوزودباش سروبزن!!
ریوماتااین جمله روشنید دوهزاریش جاافتاد
هوریو:یک دقیقه صبرکن                        وبه ایچیزن گفت:دیرکردی،زودبیامنونجات بده!بیابااین بازی کن!
ریوما:موفق باشی ایچیزن کون               ورفت....
هوریو:هی ایچیزن یه لحظه صبرکن التماس میکنم...
ریوماایستاد وگفت:توایچیزنی درسته؟خب،پس من نمیتونم کمکی بکنم...فکرکنم یک آب سبزیجات اینویی برات بس باشه
هوریو:این به خاطراین شد که تودیرکردی!!
ریوما:یک ماه به نظرم بهتره!                  وخواست بره اماساکونو جلوش روگرفت
ساکونو:صبرکن،این توبودی که دیرکردی....حالام بایدبه هوریوکمک کنی!
اون پسره:احمقا چیکارمیکنین زودباشین!!                ساکونو:واستادیگه!!
پسره:
ریوما لباسش روعوض کرد واومد توی زمین....وگفت:حالامن هوریو بادوسال تجربه ی تنیس به جای ایچیزن بازی میکنم
هوریو هم جیم شد... ریوماسرو زدو....
بازی سیگاکو شروع شده وکایدو داره بازی میکنه....همونجاریومامیاد...
تزوکا:دیرکردی...کجابودی؟                               ریوما:داشتم گرم میکردم
میدونین اون پسر گنده هه چیشد؟
اون پسره:اون واقعا میتونه سرو توییست بزنه....سیگاکویه تازه وارد خوب داره....

مومو:عجب این چه گرم کردنی بود...وقتی برگردیم باید40باردورزمین بدوی
تزوکا:سخنرانی روبزارکنار خودتوبرای مسابقه آماده کن                    
مربی:بروریومااولین بازی روببر                 سیگاکو تااینجاتمام بازی هاش رو6_0برده والان اتفرادی2 نوبت ریوماست
ریومامیره توزمین
هوریو:خیلی خوبه که نجاتم دادولی وقتی لازم نبود ضربه ی اریب زد،عمدااین گرمکن روکثیف کرد!!!چیکارکنم؟من اونوازکایدوقرض کرده بودم!!!!


بازی خیلی آسونیه وریوماداره پشت سرهم امتیازمیگیره...
که....اینویی چشمش میوفته به یک نفرکه بازی ریومارو زیرنظرداره....خودشه!!میزوکی از سنت رودولف!!
تواین لحظه بازی ریوماتموم میشه وشیباواینوئه تازه میان که عکس وفیلم بگیرن....
شیبا:بازی ریوماتموم شد؟                              توموکا:اره،چه بازی خوبی هم بود
شیبا:چه بد..من دوربینم آورده بودم....
اینوئه:اتفاقابه موقع رسیدیم...مطمئن شودوربین خوب کارمیکنه....هنوزنفهمیدی؟
شیبا:چیرو؟                             هوریو:وای این اولین باره که میخوام یه مسابقه ی واقعی روببینم

کاتسو:من هیجان زده م                                   شیبا:قضیه چیه؟
اینوئه:آخرین بازیکن سیگاکو،انفرادی 1،کونیمیستو تزوکا.
تزوکا باابهت وارد زمین شدهمه ی بازیکنان ازتمام مدارس جمع شدن تافقط بازی اون روببینن
رودولف،یامابوکی،هیوته وده هاتماشاچی دیگه
داور:ست اول بازی،تزوکا ازسیگاکو سرو میزنه
حریف تزوکاباخودش:لعنتی،جالت رومیگیرم....حتی اگه هم درسطح ملی باشه بازم یه دانش آموزه....
تزوکا سرو زد....توپ خیلی سریع به گوشه خورد طوری که حریف نتونست واکنش نشون بده
کاتسو:عالی بود چطوری تونست بااون سرعت بزنه....
شیبا:کارش عالی بود...                             اینوئه:اون پادشاه سیگاکوئه
تزوکا دوباره وسه باره سرو زد باهمون دقت وظرافت وسرعت...
شیبا:عجب سرعت وکنترل خیره کننده ای داره
اینوئه:همش این نیست....ظاهرا یه نیم چرخش هم بهش میده....معمولا سرو افراد چپ دست یه وری میره....وزدن توپ به گوشه ی زمین کارروسخت ترمیکنه
توموکا:عالیه حرفش حتی یه توپ روهم نتونست بگیره
ساکونو:این قدرت واقعیه کاپیتان تزوکاست
ریوما:نه هنوزخیلی مونده....قدرت واقعی کاپیتان اصلابااین قابل مقایسه نیست...این فقط یه دستگرمیه
فوجی:تعدادکمی هستن که میتونن مقابل تزوکادووم بیارن
تزوکا چندبارتوپ روبه زمین زد وآماده شد که سرو بزنه
تزوکا:خوب،حالانباید گاردم روشل کنم(تیکه کلام تزوکا یودان سزو نی ایکو)
وسرو زد ....
درنهایت سیگاکو 6_0همه ی بازیهاش روبرد
حریف بعدی سیگاکو یعنی تیم آکیاما داره جدول مسابقات رونگاه میکنه وخیلی غمگینه....
یکی ازاعضای آکیاما:وای حریف بعدیمون سیگاکوئه،این خیلی بده....همونطورکه کوکی ازکاکینوکی(همونی که ازشینجی شکست خورد)گفت مصدومیت تزوکا یه شایعه بیشترنبوده
کاپیتان آکیاما:وای سیگاکو امسال شکست ناپذیره،ای کاش یه نفرنقظه ضعف اوناروبهمون میگفت
یکی ازاعضا:وای مامیبازیم                       کاپیتان:احمقا!ناامیدنشین!!
همونجا میزوکی از سنت رودولف جلوی تیم آکیاما سبزشد وگفت:ببخشیدکه موقع بحث مزاحمتون شدم....شماازدبیرستان آکیاما هستین،درسته؟میخوام باکاپیتانتون یکم صحبت کنم...

چنددقیقه ی بعد بازی بین سیگاکو وآکیاماشروع شده....آکیاما دابل 2 رو 6_0باخته وتوی دابل1 هم 1_3 عقبه...
ایجی واویشی کاملا شوکه شدن....
آکیاما ازاونچه که انتظارمیرفت بهتربازی میکنه!!
میزوکی یه گوشه ایستاده وداره بازی سیگاکو رونگاه میکنه...اینویی متوجهش میشه
اینویی:فوجی،کاوامورا....بااینکه 6_0بردین ولی بازیتون خیلی طول کشید درسته؟
فوجی:آره خیلی سخت بود               تاکا:اوناخیلی مقاومت میکردن
درنهایت این بازی روهم سیگاکو 6_1 میبره....
اویشی:مابردیم                                         ایجی:وای چه گرمه...نوشیدنی!نوشیدنی!
تاکا:همونطورکه اززوج طلایی انتظارمیرفت
تزوکا:هردوتون خیلی بیخیالین....اشتباهاتتون خیلی واضح بود
ایجی:میدونی اونایه جوری بازی میکردن که عکس العمل نشون دادن برامون سخت بود
اویشی:منم همینطور                     اینویی:چی؟بازهم؟اونا به نقطی میزدن که شما ضعف دارین
اویشی:هرچی باشه حریف ماتوی مسابقات مقدماتی برنده شده....اونامطمئنا درموردماتحقیق کردن
اینویی همینطورکه داشت میرفت گفت:واااای،امروز قراره خیلی گرم بشه....
حالا انفرادی 3 نوبت ریوماست....میزوکی همچنان درحال تماشای بازیه.....که....اینویی پشتش سبزمیشه
اینویی:اطلاعات خوبی جمع کردی...                         میزوکی:بله اینویی
اینویی:فکرکنم تومدیرجدید سنت رودولف باشی...
میزوکی::نگو فکرمیکنم.....تومدتیه که منوزیرنظرداری....من میزوکی هستم....اماخیلی خوشحالم که اینویی کون من رومیشناسه
اینویی:مشکلی نیست که پیش تیمت نیستی تاازشون حمایت کنی؟
میزوکی:اوناباید تاحالابرده باشن،دابل 2.....6_0.....دابل 1.....6_2....وانفرادی 3 هم به گمونم 6_3
اینویی:فوق العاده س اینکه میتونی همه چی روپیش بینی کنی
میزوکی:اگه اینویی کون میگه پس بایدبه خودم امیدوارباشم
اینویی:تجزیه وتحلیل رومیشه بااطلاعات بدست آورد....اگرچه...گاهی اوقات مثل یه شمشیردولبه میمونه
میزوکی:منظورت چیه؟
اینویی:توبهشون نزدیک شدی....به تیم آکیاما...تومطمئنادرمورد نقاط ضعف سیگاکوبهشون گفتی....ازت ممنونم بااینکه بازی سختی بود ولی بازم مابردیم....تومیخواستی بدونی وقتی حریف نقاط ضعف ماروبدونه ماچطوربازی میکنیم....واطلاعات جمع کردی
میزوکی:درست همونطوریه که گفتی.....به خاطراون اطلاعات آکیاماتلاش کردتاباسیگاکوبجنگه
دراین لحظه بازی ایچیزن 6_0به نفع سیگاکو به پایان رسید
میزوکی:بایدتامیتونی از اطرافیانت نهایت استفاده روببری....درسته؟...من برای بازی باشمالحظه شماری میکنم،به امیددیدار
واینویی روتنهاگذاشت ورفت
اینویی اومد پیش بقیه
تزوکا:چیشده اینویی؟                            اینویی:تزوکا،مابایدخیلی حواسمون به سنت رودولف باشه
تزوکا:مگه چیشده؟                                اینویی:اونابرای برنده شدن هرکاری میکنن!!!
وپاااااایان.........
ودرقسمت بعد:
مسابقات نکمیلی شروع شده وهمه حسابی پرانرژی هستن
موموقراره دابل بازی کنه.....میدونین باکی؟
باکسی که اصلا باهاش نمیسازه
قسمت بعدی شاهزاده تنیس: "مومو وافعی"

[ شنبه 20 تیر 1394 ] [ 14:56 ] [ fereshte_san (آسوکا) ] [ نظرات () ]
آخرین مطالب

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات