تبلیغات
prince of tennis - قسمت 39
قسمت 39
سلام بردوستان شجاع!!!
خوب همه میدونین مدرسه هانزدیکه.....پس بایدازاین روزهای آخرتابستون نهایت لذت روببرین.....
منکه دارم لذت میبرم.....وخواستم شماهم لذت ببرین....
این روزاحسابی اینترنت خالی کردمو کلی قسمت آپلودکردم.....حجماشونم خیلی کمه!!!
پس لذت ببرین....ولطفا اگه لینک خرابی دیدین حتمااطلاع بدین
برای دانلود شاهزاده تنیس کلیک کن

قسمت39:
این فوجیه که داره به سمت توپ میدوه
فوجی:عجب دراپ شاتی!
فوجی توپ روبرمیگردونه،حریفش ریوماست!
ریومامیخوادکه بایه اسمش کاروتموم کنه
مومو:نه ایچیزن....اسمش نزن
ریوما اسمش رومیزنه و......

تیتراژ شروع میشه....
این داستان: "هیگوما اوتوشی!" (یعنی سقوط خرس)
اینجاباشگاه تنیس سیگاکوئه،همه دارن دورزمین میدون
مربی:محکم باشین!                                             هوریو:ای باباچراامروزم بایدبدویم؟
کاتسو:اونادارن برای نیمه نهایی آماده میشن!            هوریو:سخته سخته....
کمی بعدهوریو وبقیه سال اولی ها روی زمین ولو شدن.....و.....اینویی بالیوانش پشت سرشون ظاهرشد!!!

اینویی:تمرین امروز سنجش قدرت اعضای باشگاهه کسایی که کم میارن بایدازاین چای مجازات بخورن!!!
چندثانیه بعد........همه ی اعضا ازصدای جیغ سال اولی هامتوقف شدن!

اینویی:همونطورکه ملاحظه میکنین من معجونم روآپدیت کردم!
ایجی:آپدیت؟؟؟؟؟                                                  فوجی:من واقعادلم میخواداونو بخورم
ایجی:جان من؟؟؟                                                  اویشی:من هرگزنمیخورمش!
مومو:به نظرم اینویی دوست داره معجوناشو به زور به خوردمابده!
همه باسرعت دارن میدون
حرفه ای هاازخط ردمیشن.....وچندثانیه بعدهم آرایی ودوستاش ردمیشن
اینویی:تمام!شماهابه موقع نرسیدین
ویه لیوان چای مجازات تقدیم آرایی ودوستاش میکنه!.....بازهم صدای جیغ به هوابلندمیشه!
اینویی:امروز بایدزیر55ثانیه برین!هرکی نتونه پنالتی منتظرشه!
ایجی:شوخی میکنی؟                                            فوجی:به نظرجالب میاد!
اویشی:باید قدم هاموبزرگ تربردارم!
مومو وکایدوباتمام قدرت دارن میدون:من بمیرم هم اونونمیخورم!
تزوکا:حتی اگه باتمام قدرت هم بریم بازهم زیر اون زمان نمیتونیم
تاکا:درسته                                 ریوما:ولی من نمیخوام اون زهر مار روبخورم(خوب هیشکی نمیخواد!!)
همه دارن سخت تلاش میکنن
مومو:هی تاکاتوخیلی خونسردی!                           ایجی:نکنه عاشق شدی؟
اویشی:عاشق؟                                                  تاکا:چی میگی؟
وایجی ماجرای دیروز روتعریف کرد
که تاکا توی رستوران به آکوتسوگفت که بایوکی چان کاری نداشته باشه!

وآکوتسوهم لیوان نوشیدنی رو روی سر تاکا چپه کرد ورفت

وسرراهش مومو بهش پشت پازد

واونم تعادلش روحفظ کردوزمین نخورد
تاکا:جین آکوتسو،ازوقتی که وارد مدرسه راهنمایی شدیم دیگه به کلاس کاراته نیومد،شایعات زیادی درباره ش شنیدم ولی هیچ فکرنمیکردم که دوباره به تنیس روبیاره
فوجی:دوباره؟چرا دوباره؟
تاکا:وقتی دبستان میرفت یه مربی حرفه ای آموزشش میداد،بازیش باید خوب باشه
فوجی:اها،خوب پس اون دختری که باهات بوددوست دخترت بود؟
تاکا:دوست دختر؟؟؟؟                                             ایجی:اره منم فکرمیکنم بود!
تاکا:اینطوری نیست!                                              مومو:تاکاسان توخیلی آب زیر کاهی!
تاکا:اشتباه شده                                                   ایجی:ول کن بابا ماخودمون اون موقع اونجابودیم!
تاکا:اشتباه میکنین!(طفلی چه گیری کرده)
تزوکا:شوخی کافیه!حواستونو جمع کنین!!این آخرین دوره!

اینویی:پس فقط حرفه ای هاتوی زمین  موندن،مثل دفعه ی پیش هرکی زیرزمان معین برسه این پارچ پنالتی آپدیت شده منتظرشه!!
همه باتمام سرعت پابه پای هم دارن میدون
سرراه ریومایه راکت برمیداره ومیده دست تاکا....اونم آتیش میگیره وهمه رومیزنه کناروباتمام قوامیره جلو....ریوماهم ازفرصت استفاده میکنه پشت سرش میره
مومو:فوجی سنپای من فکرمیکردم توازاون نوشیدنی خوشت میاد
فوجی:پنالتی اینویی رومیگی؟آره خوب خوشم اومده خیلی خوبه!
مومو:پس چراانقدرتلاش میکنی؟                     فوجی:بیشتردوست دارم زجرکشیدن بقیه روببینم!
مومو:وای چه خبیث!
30ثانیه گذشته وقت زیادی نمونده وبچه هابایدقبل از55ثانیه خودشونو به خط پایان برسونن....همه برای نجات ازپنالتی سخت درتلاشن!
ودرنهایت........هرهشت نفرباهم ازخط پایان عبورکردن!

هوریو:کی برد؟زمان چنده؟                                  اینویی:54ثانیه!متاسفانه به موقع بود!

هوریو:آخیش!حتی تماشاکردنش هم نفس آدموبندمیاره.....
آرایی:اوناهمیشه بایداینطوری بدون؟بدبختا!
همه جز فوجی ریوما وتزوکا روی زمین ولو شدن
اویشی:اینویی تومیخوای ماروبکشی!                                        تاکا:مردم....
تزوکا:هی،تاکی میخواین اونجابشینین؟
مربی:حق باتزوکاس،دفعه ی پیش دربازی باسنت رودولف مسابقه ی بسیارنفس گیری داشتیم واستقامت بسیارمهم بود!برای موفقیت در مسابقات ملی بایدبدنسازی کنیم
تزوکا:ماقصدداریم تاروزمسابقه تمرین کنیم اگه آماده این الان برین توزمین
مومو:ها؟الان؟بعداین همه دویدن؟                                      تزوکا:فوجی،ایچیزن.....شمادوتا اول
فوجی وریوما رفتن توی زمین....به نظرمیرسه که بازی جالبی میشه....بایددید که کی قویتره!
ریوما:این بار بابرادر بزرگه!                                                  فوجی:بازی آسونیه!
اویشی:کدوم؟                                                                 ایجی:فوجی
تاکا:فوجی                                                                      اینویی:فوجی
مومو:ایچیزن!                                                                   همه:ها؟
مومو:میخوام بدونم ایچیزن تاکی میتونه دربرابرفوجی سنپای مقاومت کنه....
داور:ست اول.فوجی سرومیزنه
هنوزبازی شروع نشده ولی....ریوما شروع کرده به پریدن!خودشه نیم گام یک پایی!
فوجی سرو زد،ریومابااستفاده ازنیم گام برگردوند ورفت سمت تور
فوجی باخودش:بایدبه چپ وراست بزنم تاجلوش روبگیرم
ومیزنه به چپ....ریومابانیم گام برمیگردونه
ریوما:توخیلی خوبی،ولی من هنوزم میخوام حمله کنم
وبازهم خواست بیادجلوی تور،فوجی این باربه راست زد،ریومابازهم برگردوند
فوجی:عجب سرعتی داره،بدون عقب نشینی همه ی توپ هاروبرمیگردونه وهمش هم به خاطر نیم گام یک پاییه!

کمی بعد .........داور:این ست به نفع فوجی 1_0
چنددقیقه ی بعد.....داور:این گیم به نفع ایچیزن 1_1
اوناکاملابرابردارن جلومیرن
مربی:اونادارن مهارت های همو می سنجن
تزوکا:درسته ولی....کی اول شروع میکنه؟(منظورشروع به حمله)
بازی همچنان برابر ادامه داره......ولی فوجی چشماشوبازکرده!!
ریوما:من بادرایو Bشکستت میدم
فوجی:دلت میخوادضدحمله های سه گانه ی منوامتحان کنی؟
بازی ادامه داره ریوما میزنه توپ به لبه ی تورمی خوره وسرعتش کم میشه،فوجی خودشو به تورمیرسونه ومیخوادکه برگشت بزنه
ریوماازفرصت استفاده میکنه ومیره جلوبرای حمله
فوجی:میخوام پاهاشو هدف بگیرم!
فوجی میزنه سمت پاهاش ولی.....ریوماداره روی زمین سر میخوره!!....خودشه درایو B!
ریومامیپره ودرایو Bرومیزنه به گوشه،ولی فوجی باسرعت باورنکردنی خودشو به توپ میرسونه وبرگشت میزنه
این یه لابه یه فرصت برای ریوما!
ریومامیره که اسمش بزنه وامتیاز روبگیره...
مومو:نه ایچیزن اسمش نه!
ریوما اسمش رو میزنه و......

طی یک حرکت سریع فوجی اسمش رو برمیگردونه!!

توپ درست درانتهای زمین ریومافرود میاد و....امتیازبرای فوجی!

هوریو:چجوری اسمش روبرگردوند؟
مومو:حتی دانک اسمش های من هم روی اون اثرنداره!
تزوکا:ضدحمله بااستفاده ازقدرت حریف،هرچی حریف قویترباشه ضدحمله هم قدرتمندترمیشه....یکی ازضدحمله های سه گانه ی فوجی:هیگوما اوتوشی(یعنی سقوط خرس)
اینویی:فوجی ازاون حرکت استفاده کرد،این یعنی که فوجی کاملاجدیه!
هوریو:هیگومااوتوشی چیه؟
اینویی:یه تکنیکه که بااستفاده از قدرت اسمش حریف توپ روبرمیگردونه وتوپ روپشت سرش فرودمیارههوریو:وای تویه چشم به هم زدن این کار روکرد
اینویی:برای همینه که به فوجی میگن "نابغه"
فوجی خودش میگفت:درایو Bخیلی قدرتمنده هیچ راهی برای مقابله بااون ندارم!اون یه بارهم که برگردوندم برای این بودکه ایچیزن به خاطردویدن خسته شده بود!
بازی باسرو فوجی ادامه پیدامیکنه...هردو برای به دست آوردن امتیاز سخت تلاش میکنن
آرایی:ایچیزن دیگه نمیتونه اسمش بزنه                                    ایکدا:چرا؟
آرایی:احمق،خوب فکرکن 100% اسمش هاش برگردونده میشه،حتی ایچیزن هم میدونه که اسمش زدن فایده....
یه هو هوریوپریدوسط حرف آرایی:وای داره اسمش میزنه!
ریومااسمش زد!
ایکدا:ظاهرا ول کن نیست!                                                   آرایی:ایچیزن خله!(موافقم!)
دریک چشم بهم زدن فوجی دوباره هیگومااوتوشی روتکرارمیکنه و.....داور:30_0
کاچیرو:وای ریومابایدشوکه شده باشه!
ریوما:هوووم،عجب پس تومیتونی همه ی اسمش های منوبرگردونی
مومو:هه هه اون اصلاشوکه نمیشه!
فوجی:خوب اگه دوست داشته باشی بازم میتونی امتحان کنی!
فوجی سرو میزنه ریومابرمیگردونه،فوجی،ریوما،وهمینطور ادامه داره تااینکه.....
فوجی:بروکه رفتیم                                           ویه لاب میفرسته برای ریوما
تزوکا:یه چالش ازطرف فوجی                             ریوما:ای لعنتی!
ریومامیره جلو ومیپره واسمش میزنه....امااون اسمش یه اسمش عادی نیست
ایجی:اون همون اسمشیه که ریوماتوی مسابقه باشینجی ازفودومینه زدش(توقسمت 20)

فوجی بازهم هیگومااوتوشی رواجرامیکنه و.....بازهم توپ پشت سرریومابه زمین میخوره!
اسمش پیچشی هم هیچ فایده ای نداشت
ریوماباخودش:این پسره واقعاقویه،ولی مهارتش ازمقاومتش بیشتره....
فوجی چشماشومیبنده ولبخندهمیشگیش روبه لب میاره
فوجی:من بایدحواسم روجمع کنم!یوتا،کایدو وحتی اینویی هم بهش باختن!من یک لحظه هم نبایدغفلت کنم!
فوجی سرو میزنه ودوباره بازی به جریان میوفته.....یک باردیگه فوجی به عمد برای ریومالاب میفرسته!
ریومابازهم برای اسمش میره جلو....اون اسمش میزنه وفوجی با هیگومااوتوشی برمیگردونه!
داور:بازی 1_0به نفع فوجی
ریومابه نظربهت زده میاد
بازی باسرو ریوماشروع میشه یه لاب،یه اسمش،ویه هیگومااوتوشی دیگه!
اویشی:مهم نیست چندباراین کارروبکنه تازمانی که فوجی اون حرکت روداره نتیجه همینطوریه...
اماریومادست بردار نیست....بازم اسمش.....دوباره،سه باره،چهارباره...
مربی:داره دیوونه میشه
ریوماحسابی به نفس نفس افتاده وعرق کرده اما.....چشماش داره میدرخشه!درست مثل همون باری که با نانجیروبازی میکرد....انگار آتیش درونش روشن شده!!!(قسمت 26 رومیگم!)

ریوما:من میشکنمش!!(شکستش میدم)
وپایااااااان......
ودرقسمت بعد:
خوب بازی جذاب فوجی وریوماادامه داره
مومو وتزوکاوبقیه حرفه ای هاهم قراره باهم بازی بکنن....
باید دیدکه کی میبره!
قسمت بعدی شاهزاده تنیس: "دوئل در باران"

[ پنجشنبه 19 شهریور 1394 ] [ 12:50 ] [ fereshte_san (آسوکا) ] [ نظرات () ]
آخرین مطالب