تبلیغات
prince of tennis - قسمت 40
قسمت 40
ریومامیپره ویه اسمش میزنه و.....بازهم یه هیگومااوتوشی ازفوجی و.....
داور:بازی 2_1به نفع فوجی
وتیتراژ.....

این داستان: "دوئل درباران"
بازی بین فوجی وریوما ادامه داره
فوجی یه لاب میفرسته،ریومااسمش میزنه،وفوجی بایه هیگومااوتوشی امتیازمیگیره
اسمش پشت اسمش وهیگوما اوتوشی پشت هیگومااوتوشی...فوجی دائماازعمدبرای ریومالاب میفرسته تااونومجبوربه زدن اسمش بکنه....
یه لاب دیگه ازطرف فوجی و.....یه اسمش ازریوما....اما.....
داور:خطا!
درسته خطاشد!ریومااسمش روبه تور زد!این اولین باره که اون همچین خطایی میکنه....
بازی باسروریوماشروع میشه....بازهم یه لاب یه اسمش ویه هیگوما اوتوشی.........اما.....این باریه چیزی فرق میکنه!
داور:اوت!
واقعاعجیبه اولین باره که فوجی هیگوما اوتوشی رواوت میکنه!
ریوماسرومیزنه،فوجی لاب میفرسته
ریوماآماده اسمش میشه ومیگه:دیگه نباید برام لاب بفرستی!
ریومااسمش رومیزنه ولی توپ به لبه ی تورمیخوره وکمی مسیرش منحرف میشه....فوجی هیگوما اوتوشی میزنه و.....بازهم اوت شد!
فوجی باخودش فکرمیکنه:اون ازاول داشت زمان بندی میکرد،همه چیز به برخوردباتور مربوطه....ایچیزن توفوق العاده ای!
ایجی:عجیبه چراپسرمون وقتی میخواداسمش بزنه یه جوری میزنه که توپ به لبه ی توربخوره وبره توی زمین فوجی....

اینویی:فهمیدم،اینطوری مسیرتوپ منحرف میشه وفوجی نمیتونه باوسط راکت ضربه بزنه

اویشی:چه کارا! (دقیقا!!)
اینویی یه نگاه به تایمرانداخت وگفت:اززمان دویدن10دقیقه میگذره،اون دونفرکسایی هستن که بیشترازهمه خسته میشن،مربی الان وقتشه
مربی:خیله خوب،موموشیرو بروتوی زمین Dنوبت توئه
مومو:خیله خوب!!منتظراین لحظه بودم فقط ایچیزن نیست که خودنمایی میکنه!!!حالاکی رقیب منه؟
تزوکاگرمکنش رودر آوردوگفت:منم

مربی:5دقیقه دیگه هم توی زمین Eبازی بین کاوامورا وکایدو انجام میشه،15دقیقه ی دیگه هم یه بازی بین کیکومارو واویشی توی زمینC
اینویی:هرکس برای ذخیره ی انرژیش شیوه ی مخصوص به خودشو داره....بایددید کی میتونه بیشتردووم بیاره
بازیکناهمه دارن به سمت زمیناشون میرن
مومو:ای وای من....من بایدباکاپیتان رودرروبشم...من خیلی بدشانسم خیلی!!!
تاکا:به نظرهیجان زده میاد                                              ایجی:اره همینطوره
یک هوچشم فوجی افتادبه بچه هاکه داشتن میرفتن سمت زمینا
فوجی:تزوکادربرابرمومو؟حیفش دوست داشتم ببینم
ایچیزن:پس بیازودترتمومش کنیم
فوجی:خوب پس تصمیم گرفتی ببازی!                                   ایچیزن:نه خیر!
هوریوکاچیرووکاتسومیان سمت زمین مومو وتزوکا......بازی اوناداره شروع میشه،مومووتزوکاتوی زمینن
موموباخودش:من عقب نمیکشم                                          تزوکاباخودش:بیاجلو!
موموسرومیزنه،تزوکابرمیگردونه،مومو میزنه
تزوکامیخواد برگردونه وباخودش میگه:میبینم که ازقبل قدرتمندتر شدی....بااین قدرت ممکنه توی مسابقات کانتووحتی مسابقات ملی عالی ظاهربشی
تزوکاتوپ روبرمیگردونه،مومویه دراپ شات میزنه!
تزوکاباسرعت باورنکردنی خودشوبه تورمیرسونه ودراپ شات روبرمیگردونه (اهم!اون نقطه ی کوچکی که توعکس میبینین توپیه که تزوکابرگردونده!!)

اماحالایه فرصت برای دانک اسمش به وجوداومده!
مومو دانک اسمش میزنه،تزوکانمیتونه عکس العمل نشون بده ومومواولین امتیاز رو مال خودش میکنه

همه بهت زده ن.......کم پیش میادکه کسی بتونه ازتزوکاامتیازبگیره....
تزوکاباخودش:اون یکی ازبازیکنای قوی سیگاکوهستش  (عجـــــــــــــــــــــــــب!!!)
بازی ادامه پیدامیکنه......بازهم فرصتی برای دانک اسمش....
موموبه هوامیپره واسمش میزنه،تزوکاخیلی راحت اونوبرمیگردونه،موموپای چپش روبه هوابلندمیکنه وتوپ روبرمیگردونه این یه چاقوی جک هستش!

توپ به سمت تزوکامیره....تزوکابه نظرخیلی جدی میاد.....و.......
کمی بعد.....آسمون روابرای سیاه پوشونده.....یه سربه مربی ریوزاکی واینویی میزنیم....
اینویی:15دقیقه گذشت
مربی:خیله خوب اویشی وکیکومارو شروع کنین
ایجی:خیله خوب اویشی این یک دوئله!هرکی ببازه بایدمعجون بخوره!
بازی بین زوج طلایی شروع میشه....آکروبات کیکومارو یا موون وولی اویشی کدوم قویتره؟
زوج طلایی به خوبی بازی میکنن اوناهموخوب میشناسن وباتکتیک های هم آشنان!
ایجی:اویشی فقط توپ روبه انتهای زمین میفرسته وسعی میکنه منوبادووندن خسته کنه
اویشی:درسته این ایجی همیشگیه!عین دیوونه هاتمام زمین رومیدوه!برای همین من بایدبزنم وسط!
اویشی توپ روبه وسط زمین میزنه
ولی.....آکروبات وسط زمین وکنارزمین حالیش نمیشه!اون همه جاهست!ایجی میپره وبایه حرکت عجق وجق توپو برمیگردونه!

میریم به یکی دیگه اززمینا......این زمین خیلی پرسروصداس.....حالاچرا؟.....خوب معلومه چون کاوامورا وکایدودارن توش بازی میکنن!
تاکاحسابی آتیشی شده......میشه آتیشوتوی چشماش دید......باقدرت ضربه میزنه،کایدو درجوابش یک ماربومرنگ میزنه و.....
تاکا:اوت!
اینویی:کایدوبایددرمقابل کسی مثل تاکا بازی میکردتابتونه درصد موفقیت ماربومرنگش رواضافه کنه
کایدو صدای مارازخودش درآورد وخواست به بازی ادامه بده که.....
یه چیزی توجهش روجلب کرد.....
تزوکا داشت برمیگشت!!یعنی بازیش تموم شده؟....غیرممکنه!هنوز5دقیقه بیشترازشروع بازیش بامومو نمیگذره!
اماواقعیت داره...تزوکابازی روتموم کرده
ایجی:تزوکاجدی بازی کرده!
اویشی فقط به آرنج چپ تزوکانگاه کرد....
تزوکاهمینطورکه داشت برمیگشت باخودش فکرمیکرد:موموشیرو تومراقب مچ پای راستت هستی که تازه خوب شده،ولی این موضوع باعث میشه که نتونی بهترین بازیت روارائه بدی
میریم به زمینی که تزوکاومومو توش بازی کردن....مومو روی زمین درازکشیده،یابهتربگم ولوشده!

موموبه بازیش باتزوکافکرمیکنه:حین بازی تزوکا به رنگ طلایی درمیاد(همون حالت خودشکوفایی:سطح 3 اوج کمال)وخیلی راحت بایک ضربه بازی روتموم میکنه!
مومو:کاپیتان واقعاقویه!                                تزوکا:اون یکی ازکسانیه که باقدرت بیشتربرمیگرده
وتزوکاقدم زنان ازمومو دورمیشه...

مربی:اینکه امروز بردن دلیل نمیشه که ماه دیگه هم ببرن
ناگهان صدای رعدوبرق سکوت سنگین باشگاه رودرهم میشکنه
مربی:ای وای بارون،این برای مابده
بارون شروع به باریدن میکنه ولحظه به لحظه تندترمیشه
اینویی:اینجوری نمیتونیم بازی کنیم
مربی صداشوبلندمیکنه ومیگه:کافیه!همه برن داخل!
تزوکا:سال اولی هاسریع توپ هاوتور هارو جمع کنین
سال اولی ها:چشم
همه ی اعضای باشگاه به جنب وجوش افتادن همه میخوان زودتر اززیر بارون فرار کنن
اویشی:حیف بازی نصفه موند                                  ایجی:هفته ی دیگه میبینمت
گفتم که همه دارن سعی میکنن که اززیربارون فرارکنن.......این جمله م ایراد داره.....چون همه از زیربارون فرارنمیکنن!!!
دونفرهستن که هنوزدارن توی زمین مسابقه میدن.....اونا فوجی وایچیزن هستن!
ریوماسرومیزنه،فوجی برمیگردونه،ریوما،فوجی....همینطور ادامه داره اون دونفرباجدیت تمام دارن بازی میکنن....وبه نظرمیادکه ازبازیشون دارن لذت میبرن
تزوکاوچندتاازسال دومیاایستادن تاببینن چی میشه
ایکدا:توی این بارون؟حتمادیوونه شدن!
ریومادوباره سرومیزنه وبازی به جریان میوفته.....بارون هرلحظه شدیدتر وشدیدتر وصدای صاعقه هاهرلحظه بلندترمیشه
فوجی یه سوبامه گائشی میزنه....اماتوپ به خاطربارون سنگین شده و روی زمین نمی خزه!
ریوماخیلی راحت توپو برمیگردونه،امتیازبرای ریوما!
ریوما:نگوکه میخوای دربری                                 فوجی:من تواین بارون هم میتونم بازی کنم
ریوماراکت روبه دست راستش میده وچندبارتوپ روبه زمین میزنه......مطمئنا میخوادسروتوییست بزنه،توپ روبه هوامیندازه که.......
یک صدای وحشتناک اونواز زدن سروبازمیداره
اون صدای وحشتناک صدای مربی بودکه داشت میگفت:اهای!احمقا! هیچ معلوم هست دارین چیکارمیکنین؟؟؟

مربی ادامه داد:فکرکنم که شماها منظورمنو نفهمیدین این یه بازیه تمرینیه!شماهاهروقت دیگه که بخواین میتونین تمومش کنین! فراموش نکنین که تنیس وبارون باهم جور درنمیان،اگه یکی ازشماها مصدوم بشه کارما زاره!
فوجی:شرم آوره ولی ظاهرا بازی به انتهای خودش رسیده
ریوما:عادلانه نیست!تو3_4جلو بودی....من داشتم بهت میرسیدم!
مربی اومدپیش ریوما ولپاشوکشید                                         مربی:زر نزن برو تو!
کمی بعد.....زمانی که تقریباهمه رفتن خون هاشون....فوجی کنارپنجره ی رختکن باشگاه ایستاده هنوز خودشوخشک نکرده وراکتش به دستشه....

به بازی ای که باریوماداشته فکرمیکنه وباخودش میگه:مهم نیست چقدرجلو باشی،ایچیزن همیشه نتیجه روعوض میکنه....من اینطوربازی هاروخیلی دوست دارم!
چندلحظه ی بعدفوجی هم گرمکنش روپوشیدوآماده شدتاباتزوکابرن خونه
اماقبل ازرفتن....
فوجی:هی تزوکا،وقتی باایچیزن بازی میکردی همینجوری بود؟
تزوکامتعجب پرسید:تومیدونستی؟                                      فوجی:اره،یه جورایی
غروبه،بارون بنداومده ومومو وریوما دارن قدم زنان میرن سمت خونه هاشون

مومو:خیلی بده که بازی تووفوجی سنپای ناتموم مونده
ریوما:والبته خیلیم بده دانک اسمش های توروی کاپیتان اثرنکرد
مومو:خفه!میخوای یه دانک اسمش حسابی نشونت بدم؟
ریوما:اگه توی یک روز دوبار ببازی مطمئناافسرده میشی!                                مومو:اوهوی!
ریوما:ولی ازایناگذشته،سیگاکوتیم خیلی جالبیه....مادوتاهیولا توی تیممون داریم
مومو:منظورت سه تاس دیگه درسته؟                                                         ریوما:ها؟
مومو:هه هه (اگه نفهمیدین عیب نداره.......منم منظورشون رونفهمیدم خودتون رودرگیرنکنین.....)
دیگه شب شده.....یه سربه باشگاه سنت رودولف میزنیم
تمام اعضای باشگاه تنیس دارن توی اتاق بدنسازی باوزنه هاکارمیکنن....یوتاهم حسابی داره وزنه میزنه وخسته شده....
یوتا:واااای مردم!
ناگهان ازپشت میکروفون اعلام میکنن که یوتاتلفن داره یوتاهم بلندمیشه ومیره تابه تلفنش جواب بده.....کی پشت خطه؟
یوتا:سلام فوجی هستم بفرمایین،اها تویی برادر؟چی میخوای؟
سیوسکه:هه هه عیب نداره که گاهی تلفن کنم؟میخواستم حالتوبپرسم
یوتا:من خوبم                                                  سیوسکه:من امروز باایچیزن بازی کردم
یوتا:جدا؟خوب نتیجه ش چی شد؟                      سیوسکه:هی یوتا....سیگاکو واقعا قویه!
یوتا:ها؟داری ازخودت تعریف میکنی؟
همون لحظه میزوکی پیداش شد!!
میزوکی:بدش به من یوتا کون
یوتا هم گوشی روداد دست میزوکی

میزوکی:توفوجی ازسیگاکوهستی؟داری سعی میکنی اطلاعات دشمن روبدست بیاری؟
ترق!بوووووق!بوووووق!بوووووق!
خودشه فوجی تلفن روقطع کرد!(ایول خوشمان آمد!!)
میزوکی هم تلفن روگذاشت وروبه یوتاکرد
میزوکی:خوب،حالاتمرینامون رواز کجاشروع کنیم؟                     یوتا:ولی من تمرینامو تموم کردم!
میزوکی:فکرکردی به همین راحتی میتونی سیوسکه فوجی رو شکست بدی؟هوووووف.....نگران نباش من همیشه همراهتم و کمکت میکنم!
یوتا:میزوکی سان!!!
پایااااااان
ودرقسمت بعد:
بالاخره مسابقات فینال شروع شده!
قضیه چیه؟
فودمینه چیشده؟
آکوتسو هم که اینجاس!
قسمت بعدی شاهزاده تنیس: "آزار دادن"

[ شنبه 21 شهریور 1394 ] [ 13:41 ] [ fereshte_san (آسوکا) ] [ نظرات () ]
آخرین مطالب