تبلیغات
prince of tennis - آهنگ Peaeful time ازآلبوم Breath فوجی
آهنگ Peaeful time ازآلبوم Breath فوجی
بادومین آهنگ ازمینی آلبوم نسیم درخدمتتون هستیم

آهنگ Peaceful Time به معنی روزگارصلح
این آهنگ ازآهنگ قبلی ریتمش تندتره وخیلی هم معنی قشنگی داره...
(به شخصه اینوازقبلی بیشتردوست دارم)

دانلود آهنگ Peaceful Time

برای همخوانی باآهنگ میتونین ازروی لیرک های زیربخونین:

Big blue sky above me
Two humming birds flying
They seem so very happy
Chasing little foot prints run after my shadow
I wonder what I'm like to them

Time will tell you the truth someday
Time is fair to all people, yeah
I wish that I could fly into the sky like those birds

Take my time to go
No matter how far I'm gonna walk on
Feel the sunshine on my face like wild flowers
Take my time to go
All I ever need to know is all in my mind
It's an ordinary day but a special day for me
Flow on peaceful time

One mistake of yesterday precious failure of yours
Everything was meant to be
It's never for nothing
It's never too late
It's all right, that's up to you

Time will tell you the truth someday
Time goes round and round, oh yeah
We're just only a speck in this wide universe

Take your time to go
No more of your pain to keep you down low
Get where we should be going like a sailing ship
Take your time to go
No one can control the winds of change
It's an ordinary day but a special day for you
Flow on peaceful time

Take my time to go
No matter how far I'm gonna walk on
Feel the sunshine on my face like wild flowers
Take my time to go
All I ever need to know is all in my mind
It's an ordinary day but a special day for me
Flow on peaceful time


بفرمایین اینم ازترجمه آهنگ:

آسمان آبی بزرگ دربالای سرمن است
دومرغ مگس خواردرحال پروازاند
اونهاخیلی خوشحال به نظرمی رسن
پای کوچکی کمی پس ازعبورمن وبه جاماندن ردپایم مراتعقیب میکند
نمیدانم چرامیخواهم مانندآنهاباشم

روزگارروزی حقیقت رابه تومیگه
روزگارباهمه ی مردم منصفه،آره
آرزودارم که بتونم ماننداون پرنده ها به آسمان پروازکنم

روزگارمن درجریان است
مسافت مهم نیست،من قدم زنان می روم
نورخورشیدرامانندگل های وحشی در چهره ی من حس کن
روزگارمن درجریان است
من هیچ احتیاجی ندارم که همه ی چیزهایی که درذهن دارم رابدانم
امروز روزی عادی ست،امابرای من یک روز ویژه ست
در روزگارصلح بگرد

یک اشتباه در دیروز،شکستی بزرگ برای تودارد
هرچیزی معنایی برای بودن دارد
هیچ چیزابدی نیست
هیچ وقت دیرنیست
درسته،اون مال توئه

روزگار روزی حقیقت رابه تومیگه
روزگار میچرخه ومیچرخه،اوه آره
مافقط ذره ای کوچک دراین جهان پهناورهستیم

روزگارتودرجریان است
ازدردزیادخودت رابه زورآرام نگه ندار
بایدبه جایی برسی که مادرآن مانند یک بادبان کشتی باشیم
روزگارتودرجریان است
هیچ کس نمیتواندبادهای تغییررا کنترل کند
امروزیک روزعادی ست،امابرای من یک روزویژه ست
درروزگارصلح بگرد

روزگارمن درجریان است
مسافت مهم نیست،من قدم زنان می روم
نورخورشیدرامانندگل های وحشی درچهره ی من حس کن
روزگارمن درجریان است
من هیچ احتیاجی ندارم که همه ی چیزهایی راکه درذهنم دارم بدانم
امروزیک روزعادی ست،امابرای من یک روزویژه ست
درروزگارصلح بگرد

نظرا زیادباشه تاآهنگ بعدوبزارم!!!

[ شنبه 28 شهریور 1394 ] [ 12:50 ] [ fereshte_san (آسوکا) ] [ نظرات () ]
آخرین مطالب