قسمت 43
سنگوکویه سرومیزنه وامتیازمیگیره
داور:30_0
یه سرو دیگه ونتیجه40_0
هیگاشیکاتا:خوبه امتیازبازی روگرفت
مینامی:به نظرمیرسه حریف ترسیده
موروماچی:بااینکه کارش تمومه ولی تونست سنگوکوروجدی کنه...کارت خوبه تاکشی موموشیرو!
وتیتراژشروع شد.....
این داستان: "سنگوکوخوش شانس"
مومو:بزارتمام مهارت های بازیکن منتخب ژاپن روببینیم،سنگوکو ی خوش شانس
سنگوکو:من یکی اصلادوست دارم مزه ی یکی ازاون دانک اسمش های قدرتمندتورو بچشم
و هردوبازیکن ازتورفاصله گرفتن ورفتن سرجاهاشون
مومودرموقعیت سرویس قرارمیگیره
مومو:کاری میکنم ازاینکه بازی سرویس روبه من دادی پشیمون بشی!
مومو سرومیزنه....سرویس خیلی سنگینیه،سنگوکوبرگشت میزنه،موموباتمام قدرت میزنه
سنگوکو:عجب ضربه های سنگینی میزنی!
وبازهم برگشت میزنه
موموهمینطورضربات قدرتی میزنه وسنگوکوهم همینطوربرگشت میزنه....هیچکدوم قصدامتیازدادن به حریف روندارن....
بانجی:پس تنیس موموشیرو این مدلیه!
مومویه ضربه ی دیگه میزنه ومیره سمت تور،سنگوکوهم ازفرصت استفاده میکنه وتوپ رومیزنه به نقطه ی کور مومو
اماموموبا پای چپ میپره وخودشوبه سختی به توپ میرسونه!

سنگوکو:عجپ پرشی!!
موموبرمیگردونه،سنگوکولاب میزنه،موموباپای چپ به هوامیپره وبادانک اسمش تمومش میکنه!
بازی دوباره شروع میشه موموبازهم باتمام قدرت ضربه میزنه وفقط حمله میکنه
اویشی:موموداره به سنگوکوکه یکی ازبهترین بازیکنان ژاپنه حمله میکنه،فکرکنم تمرین دیروزخیلی موثربوده!
تزوکا:درسته حملاتش بهترشده
مربی:میبینی بانجی،وقتی موموداغ کنه خیلی سخت میشه جلوشوگرفت
بانجی فقط سکوت کرده بودوبالبخندبازی روتماشامیکرد
موموباخودش:نبایدشل بگیرم،یه حسی میگه اون مثل کاپیتان تزوکاست
وبازیش باتزوکاروبه خاطرآورد....
مومو:اون اول همه چی روبررسی میکنه وبعدحمله میکنه سنگوکودقیقا مثل اونه!
سنگوکویه لاب میفرسته،مومومیره به انتهای زمین توپ به زمین میخوره.....وقبل ازاینکه برای باردوم به زمین بخوره درآخرین لحظه ............برش میگردونه!

اماحالااین یه فرصت برای سنگوکوست.....اون میپره ویه دانک اسمش میزنه!!

داور:40_15
موموحسابی شوکه شده                                       کاتسو:اون حرکت موموچان سنپای بود!
تاکا:وانمودکردداره میبازه بعدیه لاب پشت سرحریف فرستادوبااسمش کار روتموم کرد
سنگوکو:واااای....شانس آوردم تونستم انقدرخوشگل بزنم!
فوجی:همه چی ازقبل برنامه ریزی شده بودتابهمون شوک واردکنن
اینویی:حمله ی روانی!دارم میبینم که چطوردانک اسمشی که سنگوکوزد داره روحیه موموروخراب میکنه
سنگوکو:آقای داور،ببخشیدمن وقت میخوام....
وبعدهمینطورکه داشت میرفت سمت نیمکتش یواش یواش باخودش گفت:اگه بااین راکت دسته لق به بازی ادامه بدم نمیتونم سرعتموزیادکنم
ورفت وازتوی کیفش یه راکت دیگه برداشت وگفت:خوب بیابااین راکت جدیدبه بازی ادامه بدیم اوموشیرو کون!
مومو:اوموشیرو؟
سنگوکو:آره چون پسرجالبی هستی بهت میگم (نکته:کلمه ی اوموشیرو توی زبان ژاپنی به معنای جالب هستش وهیچ ربطی به اسم موموشیرونداره!!)
بازی شروع میشه....تشویق های یامابوکی فضاروپرکرده.....ودرنهایت....این گیم به نفع سنگوکو تموم میشه
سنگوکو:وااای من خیلی خوش شانسم
واقعاوحشتناکه مومو40_0جلوبود امایک هوبازی روباخت
اویشی:ازوقتی سنگوکواسمش زد نتیجه عوض شد
اینوئه:جزاین ازیکی ازبهترین بازیکنان ژاپن انتظارنمیرفت
نانجیرو:این یعنی که بازیکنای اونابهترن
شیبا:وااااای بازاین نانزارو اومد!

نانجیرو:اولامن نانجیروهستم....ودوماتومثل همیشه خوشگل به نظرمیای!
شیبا:ای پیرمردحوسرون!
اینوئه:میکیابانداچه جورآدمیه؟طبق تحقیقاتم وقتی توی سیگاکوبودی به یه مدرسه یگمنام بامربی گری بانداباختی!بعلاوه هم شماوهم مربی ریوزاکی حس کینه ی شدیدی نسبت به اون دارین
نانجیرو:خب واقعیت اینه که ماتوی مسابقات بهترین هابایه مدرسه ی گمنام به نام کوآنامی که مربیش همین عوضی بود روبه روشدیم

مااوناروجدی نگرفتیم ولی....نتیجه کاملابرعکس انتظارات ماشد....من خیلی راحت بردم ولی....خب بقیه ی هم تیمی هام گول لبخند اونوخوردن وباختن....برای همین تیم مابازنده شد(نانجیروانفرادی1بوده)


اون پیرمردتوانایی خوبی دربازی کردن باروان حریف هاداشت....من وریوزاکی هم گولشوخوردیم!
برمیگردیم به بازی.....سنگوکوآماده ی سروزدنه
سنگوکو:بیاحسابی لذت ببریم،اوموشیرو!
سنگوکوتوپ رومیندازه بالا....توپ خیلی بالاترازحدمعموله.....زدنش غیرممکنه،ولی.....سنگوکو به هوامیپره!!اون خودش روبه توپ میرسونه وسرومیزنه!
توپ خیلی سریع به زمین مومومیخوره مومونمیتونه واکنش نشون بده وامتیازبرای سنگوکو
هوریو:تاحالاهمچین سروی ندیده بودم!
اینویی:این سلاح شماره1سنگوکو،کوهو هستش!این سروبایه پرش بلندزده میشه وچون ارتفاعش زیاده تقریبانزدیک تورفرودمیاد.
سنگوکوبازهم سرومیزنه ونتیجه روبه 40_0میرسونه
هیگاشیکاتا:عالیه،امتیازبازی روگرفت
مینامی:حریف حسابی ترسیده!
موروماچی:اون تونست سنگوکورومجبورکنه تاازکوهو استفاده کنه،کارت درسته تاکشی موموشیرو
اویشی:چه سبک کثیفی!اونامومو روتحت فشارگذاشتن...
اینوئه:باتکنیک حریف،خودحریف روشکست بدی،آقای نانجیروحالا منظورت روازحرفایی که درمورد مربی باندامیزدی فهمیدم!
نانجیرو:فقط این نیست....اون پسر مونارنجی هم کارش خوبه!
بازی ادامه داره....سنگوکوتوپ روبه هوامیندازه ومیپره .......وکوهومیزنه،ومومو به راحتی برش میگردونه!
تزوکاباحالتی که انگارحسابی ازاین حرکت لذت برده گفت:حرکت قشنگی بود
واقعاغیرمنتظره بود....موموکوهو روبرگردوند.....سنگوکودوباره کوهومیزنه و.....این بارهم موموبرش میگردونه!
این اتفاقی نیست.....موموراهش روپیداکرده!
مومو:هی ایچیزن راکت دوم منوبده!                           ایچیزن:اصلاهمچین چیزی داری؟
مومو:هه هه خوب فهمیدی(خواست مثلاادای سنگوکو رودربیاره!!!)
به نظرمیرسه سنگوکوترسیده.....
بازی دوباره به جریان میوفته.....هردوطرف واقعاسریعن وبرای گرفتن امتیازسخت دررقابتن
تااینجانتیجه ی بازی3_3هستش....موموبه نظرخسته میاد
سنگوکو:این پسره روحیه ی قوی داره،من فکرمیکردم میتونم بادانک اسمش های خودش شکستش بدم
بازیکنادارن زمیناشون روعوض میکنن.....موموهم داره میره سرجاش که.....ریومامتوجه یه چیزی میشه!!!.......پای چپ مومو لنگ میزنه!!!
نانجیرو:بازیکن سیگاکوتوی دردسرافتاده
مربی ریوزاکی هم متوجه شد مربی باخودش:ای وای پاش صدمه دیده میخواسته مراقب گرفتگی پای راستش باشه ولی به پای چپش فشارآورده!!!
موموروکردبه مربی ودستش روبه علامت سکوت آوردجلوی بینیش(مدل این تابلوهای بیمارستانا!)

مربی:البته یه گرفتگی کوچیک اونقدری فرقی به حالش نمیکنه....
موموسرومیزنه 
مربی:باگرفتگی پاش.....سرومومو بایه سرومعمولی تفاوتی نداره....بعلاوه....سنگوکوهم الکی به اینجانرسیده.....اون بازیکن قدرتمندیه دیدخیلی خوبی هم داره
کاچیرو:دیدقوی؟این همون توانایی هستش که آدم میتونه اشیای درحال حرکت روببینه؟مثل کیکومارو وریوما؟
اینویی:آره سنگوکوهم مثل اوناست
فوجی:مهم نیست چقدرتوپ رواینور واونوربزنه،سنگوکوازدستش نمیده....این یعنی که اون به وضوح میتونه چرخش توپ روببینه
ساکونو:من به سختی توپ رومیبینم
فوجی:برای اون انگارکه همه ی توپ هایه جاوایستادن!!!
یه ضربه ی دیگه ازسنگوکو و.....نتیجه 5_3به نفع سنگوکو....
تایچی:آکوتسوسنپای!اگه سنگوکوسان یه بازی دیگه روهم ببره برنده میشه!
آکوتسو:خرررررپفففف(حالااین خرخرنمیکردها!!!!من نوشتم قابل فهم بشه!)

موموداره به سختی راه میره وباخودش میگه:ای وای!بدشداین دیگه یه گرفتگی معمولی نیست!
مربی:مومو!!!                                                       مومو:چیزی نیست خوبم
موموداشت میرفت انتهای زمین سمت جایی که بایدوایسته
مومو:سنگوکوخیلی قویه اون میتونه توپ های منوببینه ولی من نمیتونم
یک هو.....مومومتوقف شد!!....چرا؟.....چون گرفتگی پاش شدت گرفته!!! دیگه اصلانمیتونه تکون بخوره!!!

یکی ازاعضای تیم یامابوکی:هی ببین پای چپش گرفته!
مومو:ای وای همه فهمیدن!
سنگوکو:گرفتگی؟من چه خوش شانسم!......اوه نه نه نه!!!من نبایدازبدشانسی مردم خوشحال بشم!!!
اینویی:خیلی بدشد،اون نمیتونه مثل همیشه بازی کنه
سنگوکو:یعنی تاحالاداشته باپای گرفته بازی میکرده؟
موموسرومیزنه،سنگوکوبرمیگردونه،موموخودش روبه سختی به توپ میرسونه وبرمیگردونه،حالانوبت سنگوکوئه اونم میزنه و......
یه فلاش بک داریم.....به دیروز!
به بعدازبازیی که مومووتزوکاباهم داشتن....بعدازتموم شدن بازی تزوکا اومدبالای سرمومو که روی زمین ولو بود

تزوکا:موموشیرو توقوی هستی،ولی نمیتونی بدون استفاده ازپای راستت قدرتت روبروزبدی
وبعدهمینطورکه ازش دورمیشدگفت:پیچ خوردگی پای راستت مدتهاپیش خوب شده!یعنی اون پافقط جنبه ی دکوری داره؟
برمیگردیم به زمان حال....مومو میخوادکه توپ روبرگردونه....اون باپای راستش میپره!
تاکا:باپای راست پرید!!!!(نکته:معمولاافرادراست دست باپای چپ وافرادچپ دست باپای راست میپرن که این به خاطرحفظ تعادلشونه)
مومو:تودرست میگفتی کاپیتان تزوکا!
توپ به راکت مومومی چسبه....
سنگوکو:کدوم ورمیزنه؟.....نه هنوزنزده!!!توپ هنوزبه راکتش چسبده!!
مومو:من....
سنگوکو:نگوکه میخوای....
مومو:قوی هستم!!!!
واین قسمت هم همینجادرست درلحظه ی حساس به پایان میرسه....
ودرقسمت بعد:
خوب بازی رودیدین....تکنیک کوهو واقعاشوک بزرگی برای مومو بود
سنگوکوخیلی خوبه ولی....مومو حاضربه عقب نشینی نیست!!
چیزی به شروع بازی آکوتسو وریوما نمونده....
قسمت بعدی شاهزاده تنیس: "چاقوی جک"

[ سه شنبه 31 شهریور 1394 ] [ 13:06 ] [ fereshte_san (آسوکا) ] [ نظرات () ]
آخرین مطالب

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic