قسمت 44
ناگهان مومووقتی داشت میرفت تادرموقعیت سرو زدن باایسته وسط راه متوقف شد ودیگه نتونست حرکت کنه
 
سنگوکو:گرفتگی؟                                                             مومو:ای وای همه فهمیدن
اینویی:خیلی بدشد.اون دیگه نمیتونه مثل همیشه بازی کنه
موموسرومیزنه،سنگوکوبرمیگردونه.....حالانوبت موموشیروئه.....که.....
تیتراژ شروع میشه!!!
این داستان: "چاقوی جک"
موموباپای راست میپره
مومو:من...                                                         سنگوکو:نگوکه....
مومو:من قوی هستم!
موموپای چپش روآوردبالاوباتمام قدرت ضربه زد

سنگوکو:این یه ضربه ی سطح بالاست که بامعلق نگهداشتن یک پاتوی هواحفظ تعادل میکنن بهش میگن چاقوی جک ولی یه دانش آموزراهنمایی نمیتونه چنین ضربه ای روبه این خوبی بزنه!
سنگوکوبه سختی موفق میشه توپ روببینه
سنگوکو:من تمام قدرتم روروی برگشت زدن این ضربه که یه نفرباپای گرفته زده میزارم!
وتوپ به راکت سنگوکومیرسه.....اماتوپ خیلی سنگینه وراکت رو ازدست سنگوکودرمیاره!!!

بانجی:عجب،باورم نمیشه یه بچه این ضربه روبزنه
فوجی:بهش میگن چاقوی جک(حالایه سوال فنی.....اصلااسم چاقوی جک چه ربطی به این ضربه داره؟؟؟ضربه هه شکل چاقوئه؟؟عایا؟)
تزوکا:بالاخره تونست
اینویی:چاقوی جک ضربه ایه که بازیکن روی پای جلوییش میپره وبه توپ ضربه میزنه
ساکونو:موموشیروسنپای باپای گرفته هم عالیه
تزوکا:خوب تونستی پروازکنی مومو                                 نانجیرو:اوووم خوب بود!
بازی دوباره باسرومومو شروع میشه،اون همینطورچاقوی جک میزنه وپشت هم امتیازمیگیره.....وبالاخره موفق میشه بازی سرویسش روحفظ کنه
حالانوبت سروسنگوکوئه 
سنگوکو:من بایدسرویسم روحفظ کنم!
سنگوکو توپ رومیندازه بالاومیپره خودشه یه کوهو میزنه!

مومو:قبلاامتحانش کردی!
مومومیره جلو ویه کورت بال میزنه(یعنی زدبه لبه ی تور)و توپ خیلی آروم توی زمین سنگوکوبه زمین خورد!
اینوئه:گرفتگی پاش بایدبدترشده باشه
نانجیرو:اگه واقعااوضاعش خراب باشه اون پیرزن میکشش بیرون!
دیگه چیزی نمونده.....فقط یه امتیازدیگه!!!یه امتیازدیگه وپیروزی از آن سیگاکومیشه!
سنگوکو:نمیتونم،غرورم بهم اجازه نمیده ببازم!
سنگوکو کوهومیزنه،مومومیره جلو ومیپره....

اون باچاقوی جک کوهو روبرمیگردونه!

سنگوکومصممه که توپ روبرگردونه میره جلوو راکت روبادودست میگیره،توپ به راکت میخوره و.....راکت ازدستای سنگوکو جدامیشه!

تموم شد!!! تواین لحظه موموکه خیالش راحت شده نقش زمین میشه!وشروع میکنه به خندیدن

فریادشادی تمام محوطه روپرمیکنه
فوجی:اون برد                                     ایجی:ولی ماروجون به لب کرد!!
سنگوکو:تاحالاکسی مثل اون روندیده بودم،انگارباگرفتگی پاش قویترشد....
داور:بازی 7_5به نفع سیگاکو
سنگوکورفت پیش بانجی وگفت:من باختم،متاسفم بانجی

بانجی:شانس آوردیی قبل ازمسابقات کانتوباهاش روبه روشدی
سنگوکو:آره اون خیلی قویه
موموچان سنپای خوبی؟
این صدای هوریوبودکه بادوستاش داشتن به موموکمک میکردن تااززمین بره بیرون
مومو:خوبم،مرسی تشویقم کردین
بانجی:سنگوکوی خوش شانس!بدون شک توبرگ برنده ی تیم مایی ولی....باختن به یک بازیکن کوچیکتراونم باپای گرفته....
سنگوکو:ای بابا.....منکه گفتم ببخشید!!!
میریم جای تیم سیگاکو.....
اوخ! اوخ! اوخ! اوخ! اوخ!
این صدایی بودکه دراثر معاینه های اینویی ازدهن مومو خارج میشد!!

اینویی:باورم نمیشه بااین پابازی میکردی!
هوریو:بازی خیلی مهمی انجام دادی موموچان سنپای،حالافقط یه برددیگه لازم داریم
موموروکردبه ریوماوگفت:ظاهرا بایدبازم یه بازی مهم انجام بدی!
ریوما:
توموکا:اوف.....این یکی روهم بردیم
ساکونوباناراحتی:نمیدونم آکوتسو چطور آدمیه....
نگرانی؟
این صدای خانم شیبابودکه جلوی ساکونو ظاهرشده بود
شیبا:نگران نباش اتفاقی برای ریوما نمیوفته
چنددقیقه ی بعد پیش بقیه ی اعضای سیگاکو....
اینویی:حریف ایچیزن آکوتسوئه                                هوریو:کاچیروگفتی اون خطرناکه؟
کاچیروباسرتاییدکردوچندروزقبل روبه خاطرآورد....
زمانی که آکوتسوبه سیگاکواومدوبعدازکتک زدن آرایی باتوپ کاچیرو رو زدکاچیروباوحشت:خیلی مراقب باش ریوما!!!

ایجی:خوب،نگران نباش....اگه اتفاقی بیوفته ماپشتتیم من همیشه دلم میخواسته تودعواشرکت کنم!!
تزوکا:کیکومارو!                                                     ایجی:شوخی کردم
ریومابعدازشنیدن این حرفاراه افتاد وخواست بره
کاچیرو:کجامیری؟                                                 ریوما:تشنمه
اینویی:اگه اینطوریه....من یکم معجون طلایی مخصوص اینویی همراهم دارم!

همه:                                                        ریوما:مرسی میل ندارم....
خوب دیگه ریومارفت جای آبخوری تایکم آب بخوره....اما تاکا هم باهاش رفت
ریوما:چی؟میگی نزدیک تور نرم؟
تاکا:آره اون خیلی خطرناکه اگه بری نزدیکش معلوم نیست چه بلایی سرت میاره
ریومایاداون روزنحس کرد که آکوتسو اومده بود به سیگاکو
ریوما:بگوببینم چندسال کاراته کارمیکردی؟
تاکاسان:6سال                                                   ریوما:اوهوم
وبعدراه افتادورفت                                                 تاکا:هی وایستا!
ورفت دنبال ریوما
کمی اونطرف ترنانجیرو واینوئه ایستاده بودن وداشتن ریوما وتاکا رونگاه میکردن
اینوئه:نمیخوای پسرت رونصیحت بکنی؟
نانجیرو:بکنم هم فایده ای نداره....
اینوئه:ریومامیدونه مربی بانداتنها کسیه که پای چشمت بادمجون کاشت؟
نانجیرو:کی میدونه....شایدازکسی شنیده باشه
بالاخره زمان موعود رسید.....ریوما توی زمینه
تاکا:یادت نره چی گفتم!                                           فوجی:موفق باشی
ایجی:من منتظردعوام!                                             مومو:فقط مصدوم نشو!
اینویی:اگه هم ببازی تزوکاتوی انفرادی 1هستش،اون جبران میکنه پس راحت باش
ریوما:اها....
آکوتسوبااون هیکل درشت وعضلانیش کنارنیمکت مربیش ایستاده
داور:آکوتسو،برو تو زمین
آکوتسو:هی پیرمرد....من فقط بایدببرم درسته؟                            بانجی:درسته
آکوتسو:تنیس هیچی نیست
ورفت توی زمین
تایچی:منظورت ازاینکه فقط بایدببره چی بود؟
بانجی:دن،بازی ایم دونفرروبه دقت تماشاکن،شایدبرای توخیلی مهم باشه
تایچی:برای من؟
ریوماوآکوتسوجلوی تور روبه روی هم ایستادن....آکوتسوناگهان راکتش روحرکت دادسمت صورت ریوما

آکوتسو:همونطورکه قول دادم باهات بازی میکنم
ریوما:خب که چی....
داور:هی تو،باراکتت حریفت روتحریک نکن!
آکوتسویه نگاه خبیثانه به داور کرد

داور:اه....چیزه....برین سرجاهاتون
مومو:اون ازاول برای دعوا اومده!(پس به ایجی بگوبیادجلو!)
تاکا:همونطورکه فکرمیکردم این یه بازی معمولی نیست
بانجی:عجب....فکرکنم سرنوشت این بازی رورقم زده
مربی:نه خیر،نانجیرونانجیروئه،ریومام ریوماست....هرکدوم تنیس مخصوص خودشون رودارن
ست اوله ونوبت سرو ایچیزن
ریوماسرو میزنه وبلافاصله میره سمت تور
تاکا:ای وای خوبه بهش گفتم نره جلو!(بچه حرف گوش کنه!!)
آکوتسوراحت برگشت میزنه،ریوما دراپ وولی میزنه (یه ضربه آروم نزدیک تور)،آکوتسومیره جلوی تور وبرگشت میزنه
ناگهان ریوماجلوی تورپدیدار میشه

ریوما:درایو A (هدایت Aشکل)
ومیزنه،توپ مستقیم میخوره توی صورت آکوتسو واون نقش زمین میشه
بانجی:پدروپسرمثل هم هستن
نانجیرو:هه هه هه هه.....وااای خدا اگه این کارونمیکرداصلاجالب نمیشد....هرهرهرهر....
آکوتسودرحالی که داشت ازعصبانیت منفجرمیشدازجاش بلندشد
ریوما:اوخ ببخشید،ولی تونبایدتنیس روسرسری بگیری

آکوتسو اینوکه شنید یه خنده ی شیطانی سرداد......
وپایان.....
ودرقسمت بعد:
خوب بازی شروع شده
آکوتسوحریف قدریه وقصد کرده تاحساب ایچیزن روبرسه
کی میتونه شکستش بده؟
قسمت بعدی شاهزاده تنیس: "شیطان درزمین"

[ پنجشنبه 2 مهر 1394 ] [ 14:14 ] [ fereshte_san (آسوکا) ] [ نظرات () ]
آخرین مطالب

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات