تبلیغات
prince of tennis - قسمت 45
قسمت 45
خوب....فعلاکه خبری ازامتحان نیست
پس بفرمایین قسمت جدید....
قسمت 45:
آکوتسو:این فقط یه بازی خسته کننده باتوپه.....تنیس رومیگم

توپ باسرعت به سمت آکوتسو میاد ومیخوره به صورتش

ریوما:درایو A (هدایت Aشکل)
آکوتسومیخوره زمین
ریوما:متاسفم....ولی به نفعته تنیس رو سرسری نگیری!
وتیتراژ شروع میشه....
این داستان: "شیطان در زمین"
ریوما:به نفعته تنیس رو سرسری نگیری....هرچندخیلی محکم نزدم ولی این به خاطرکاچیروبود....

حالاهم بهتره زودترازجات بلندشی چون هنوزتلافی تاکاسان رو سرت درنیاوردم.....


درضمن آرایی هم هست

آرایی:کارم به کجارسیده....
آکوتسوازجاش بلندشدویه نگاه به هیکل ریزه میزه ی ریوماانداخت

آکوتسو:راه فرارنداری بچه ی لوس!                                           ریوما:توهم همینطور
آکوتسورفت سرجاش وبه یک حالت عجیبی ایستاد

تایچی:اولین باره میبینم اون این حرکتومیکنه                        تاکا:آکوتسو خیلی جدیه...
ریوماآماده ی سروزدن بادست راسته همتون میدونین این یعنی چی
ریوماسرومیزنه توپ جلوی پای آکوتسوبه زمین میخوره ومیره سمت صورتش،درکمال تعجب آکوتسوبه موقع جاخالی میده وتوپ روبایه حرکت عجیب برگشت میزنه

اویشی:این دیگه چه حرکتیه؟
ریوماتوپ روبرگشت میزنه.....که...ناگهان آکوتسواززیرتور بیرون میاد ودرموقعیت ضربه قرارمیگیره

ریوما:خیلی سریعه....ولی نمیتونه توپ عرضی بزنه این حتمایه توپ مستقیمه!
ریوماآماده میشه تاتوپوبرگردونه
آکوتسوعکسس العمل ریومارومیبینه وخیلی سریع به جهت مخالف جهت ریومامیزنه
ریومامیدوه ولی به توپ نمیرسه!
نانجیرو:عکس العمل وکنترل خوبی داره                           فوجی:عجب سورپرایزی!
اینویی:بازیش شکل خاصی نداره فقط حمله میکنه،تاحالاکسی مثل اونوندیده بودم
آکوتسو:نمیزازم حتی یه امتیازازم بگیری
بازی ادامه داره آکوتسوباحرکات عجیب،سرعت وضربات قدرتمندش درموقعیت برتری قرارداره

آکوتسوباسرعت خودشوازاین سمت زمین به اون سمت زمین میرسونه وباضرباتش ریومارودور زمین میدوونه
ایجی:اون واقعاآدمه؟                                               اویشی:هیچ نقطه ضعفی نداره!
اینویی:بهترین نقطه برای ضربه زدن کجاست؟من که نمیدونم....
بعدروکردبه تزوکاوفوجی وگفت:ولی همیشه یه نفرقویترهست مگه نه؟
فوجی:این باتنیس تزوکاکاملافرق میکنه                           تزوکا:اینوبه عنوان یه تعریف میگیرم!!
شیبادست ازعکس گرفتن کشید
ساکونو:چیشده؟
شیبا:اوناخیلی سریع بازی میکنن نمیتونم عکس بگیرم مجبورم به جاش فیلم بگیرم
نانجیرو:اون بچه.....یه طعمه ی خیلی خوب گیر آورده
اینوئه:طعمه؟منظورت ریوماست؟
نانجیرو:نمیدونم کی قراره طعمه باشه....ولی این بازی ارزش دیدن داره!
تایچی:وااای آکوتسوسنپای مثل همیشه عالیه
سنگوکو:تایچی بگوببینم کجای اون آدم ترسناک دیدن داره؟
تایچی:اون ترسناک نیست!!
بانجی باخودش:آکوتسو،هنوزم به نظرت تنیس جالب نیست؟
چطوره یه فلاش بک به گذشته ی آکوتسوداشته باشیم؟
آکوتسو:این فقط یه ورزش مسخره باتوپه....تنیس رومیگم!.....حالاچی میخوای؟

یه عده پسرجلوی آکوتسوایستاده بودن
یکی شون:آکوتسوماازت میخوایم که ازباشگاه تننیس مااستعفابدی
یکی دیگه:آدم بداخلاقی مثل توباعث لطمه خوردن حیثیت تنیس میشه
بقیه پسراهم تاییدکردن
آکوتسو:خیلی حرف میزنی....شماپسراهیچی نمیدونین....اگه راست میگی فقط یه بار.....یه بازباهام تنیس بازی کن!
همه:عجب آدمیه
باشه باهات بازی میکنم
این صدای پسری بودکه درست پشت سرآکوتسوایستاده بود
یکی ازاون پسرا:شیراتاما سان!بیاحساب این پسره روبرس!
آکوتسو:تودیگه کدوم خری هستی؟
یکی ازپسرا:چطورجرات میکنی اینطوری حرف بزنی؟شیراتاماسان از5سالگیش باتنیس بزرگ شده!3 بارقهرمان شده و2بارهم جزو چهارنفر برترشده!
شیراتاما:اسمت آکوتسوبوددیگه درسته؟من باهات بازی میکنم واگه توباختی برای همیشه ازاین باشگاه میری
آکوتسو:پیشنهادجالبیه.....ولی اگه توباختی چی؟توچیکارمیکنی؟
شیراتاما:اممم باشه...بزارفکرکنم...
آکوتسو:بزارخودم بگم....اگه توببازی من باهمین مشتم میکوبم توصورتت!

بازی شروع میشه....آکوتسوپیوسته امتیازمیگیره 
آکوتسو:درسته که از5سالگیت تنیس روشروع کردی ولی نمیتونی منوببری!
آکوتسوتوپ روبرمیگردونه وتوپ مستقیم میخوره توی صورت شیراتاما واون پرت میشه روی زمین

شیراتاما:توازعمدزدی توصورتم!
آکوتسو:چی؟نه خیرعمدی نبود، بعلاوه تازه شروع شده!بلندشو!
شیراتاماازجاش پریدوجیغ زنان فرارکرد،بقیه ی دوستاش هم به دنبالش
آکوتسو:میدونستم.....تنیس کسل کننده س...
گذشته کافیه بهتره برگردیم به زمان حال
آکوتسویه نگاه به تاکاکردوحرفای بچگیش روبه خاطرآورد:آکوتسو شنیدم تنیس بازی میکنی...جالبه مگه نه؟

داور:این ست به نفع آکوتسوازیامابوکی1_0،زمیناعوض
مربی:فقط حمله؟
بانجی:درفرهنگ لغت اون چیزی به اسم دفاع وجودنداره اون ازهرنقطه ای میتونه حمله کنه،این سبک بازی آکوتسوئه
حتی اگه حالت ضربه به خودش گرفته باشه وقتی عکس العمل حریفش روببینه میتونه حالتوعوض کنه وبه نقطه ای کاملامتضادبزنه،انعطاف پذیری ماهیچه هاش فوق العاده س وبدنش نرمه اون میتونه توی هررشته ی ورزشی موفق باشه....قدرت،جابه جایی سریع،نیروی پرش،قدرت تخریب وهمچین قضاوتش....اون یکی ازنوابغیه که هر10سال یک بار ظهورمیکنه!اگه به تنیس ادامه بده میتونه درسطح جهانی مطرح بشه!ولی....بااینکه میتون همه کاربکنه متاسفانه علاقه ی خاصی به هیچ چیزی نداره....اما اون پسره (منظورریوما)اون میتونه آکوتسوروبه یه بازیکن آینده دارتبدیل کنه!پس برای همین ازت ممنونم!(چقدرحرف زد!)
تایچی محوتماشای بازیه.....اون چنددقیقه ی قبل روبه خاطرمیاره
تایچی:وااای ممکن نیست 151 سانتی متر اون تقریباهم قدمنه.....
ریوما:تنیس هیچ ربطی به قدنداره
تایچی:ایچیزن واقعاخوبه....ولی دربرابر سنپای....
وتایچی گذشته روبه خاطرمیاره....توی باشگاه یامابوکی....تایچی باسبدتوپ هاسرجاش خشکش زده
سنگوکو:به زل زدی تایچی؟                                       تایچی:اون کیه؟
سنگوکو:اونومیگی؟اون آکوتسوئه.بانجی آورده ش اینجا خیلی بااستعداده ولی یکم خطرناکه الانم بانجی داره باهاش تمرین میکنه
تایچی:ازوقتی دیدمش اون حتی یک توپ هم ازدست نداده
آکوتسو:هی یکم جدی ترضربه بزن!
بانجی:ببخشیدازاینکه میبینم همه ی ضربه هاروراحت برمیگردونی خیلی خوشحالم دفعه ی بعددوتاتوپ باهم میزنم!
ودوتاتوپ برداشت وهمزمان سرو زد،هرکدوم ازتوپ هابه یک سمت رفت
آکوتسوخیلی راحت هردوتوپ روبرگردوند
آکوتسوجوش آورد وراکتش روپرت کردروی زمین وهدبندسبزرنگش رودرآورد وپرت کردروی زمین وراه افتادکه بره
بانجی:خوشت نیومد؟                                 آکوتسو:تنیس خیلی کسل کننده س
تایچی دوان دوان رفت وهدبند آکوتسو روازروی زمین برداشت واومدکنارآکوتسو
تایچی:این ت روانداختی!                                  آکوتسو:دیگه نمیخوامش!
تایچی:اممم خب....من برات میشورمش،من مدیرباشگاه تنیسم وکارای خرده ریزه ی باشگاه روانجام میدم و....
آکوتسو:بندازش دور                                                             وراه افتادرفت
تایچی:اگه میخوای بندازیش دور.....میشه من برش دارم؟
آکوتسوبرگشت ویه نگاه به تایچی کرد

تایچی:خب....راستش توفوق العاده ای....ازاون موقع داشتم میدیدمت
آکوتسوبدون هیچ حرفی به راهش ادامه دادورفت،ازاون روز به بعدتایچی این هدبندسبزرنگ روباخودش داره!!
برمیگردیم به زمان حال
تایچی:توهیچ وقت نمیتونی سنپای روشکست بدی!!!
خانم شیبا هم همین لحظه دوربین فیلم برداریش رودرآورد
شیبا:خب ازحالابه بعدهمشومیگیرم!!

بازی باسروآکوتسوشروع میشه،ریومابرمیگردونه وبانیم گام یک پایی به سرعت خودشوجلوی تورمیرسونه

آکوتسومیخوادبزنه به راست ایچیزن متوجه میشه وبااستفاده ازنیم گام به سرعت میره به راست

اما آکوتسو....اون جهتش روعوض میکنه وبه سمت چپ میزنه،ریومانمیتونه عکس العمل نشون بده وامتیازازدست میده
نانجیرو:تازه داره جالب میشه                                   اینوئه:منظورت چیه؟ریوماداره میبازه!
نانجیرو:                                                          آکوتسو:منونخندون!!
وپایاااان....
ودرقسمت بعد:
خوب همونطورکه فهمیدین آکوتسودوست دوران بچگی کاواموراست
اوناهموازتوی کلاس کاراته میشناسن
آکوتسوبعدازمدتهادوباره به  تنیس روآورده وبه نظرنمیرسه که ذره ای باگذشته فرق کرده باشه
قسمت بعدی شاهزاده تنیس: "روحیه سامورایی"

[ دوشنبه 6 مهر 1394 ] [ 14:43 ] [ fereshte_san (آسوکا) ] [ نظرات () ]
آخرین مطالب