قسمت 46
آکوتسوسرو میزنه،ربومابرمیگردونه وبااستفاده ازنیم گام یک پایی بلافاصله سمت تورمیره

آکوتسومیخوادبزنه به راست،ریومامتوجه میشه وبانیم گام سریع به راست میره و....
تیتراژ شروع میشه....
این داستان: "روحیه سامورایی"
گفتیم آکوتسوبه سمت راست هدف میگیره،ریومامتوجه میشه وبانیم گام سریع به راست میره
آکوتسو:فایده نداره....
وتوپومیزنه به سمت چپ یعنی درست خلاف جهت ریوما!!

وامتیازبرای آکوتسو
آکوتسو:کاوامورا فکرکردی این بچه میتونه منوشکست بده؟
تاکاغرق تماشای بازی گذشته روبه خاطرمیاره....
چندسال قبل زمانی که به کلاس کاراته میرفت
توی کلاس اونوبقیه ی تازه کارهایه گوشه نشسته بودن وتمرین کردن بزرگترهای باشگاه روتماشامیکردن
امااتفاقی چشم یکی ازتازه واردهاافتادبه درورودی....آکوتسو اونجاایستاده بود!
تازه وارد:اون کیه؟                                              تاکا:اه....آکوتسو...
تازه وارد:میشناسیش؟                                       تاکا:اره خوب خونه ش نزدیک خونه ی ماست

بهترین شاگردباشگاه،سوموتو تمرینشوقطع کردوگفت:اهای پچ پچ برای چیه؟
تازه وارد:ببخشید،یه نفراومده....
سوموتورفت پیش آکوتسووگفت:میخوای عضوشی؟استادفعلا بیرونه بروبعدابیا
آکوتسو:شنیدم اینجاآدمای قوی پیدامیشن....ولی من که چیزی نمیبینم
سوموتو:این چه طرزحرف زدنه؟اگه میخوای عضومابشی بایدحرف زدنت رودرست کنی!!
آکوتسو:به من دستورنده!چرا نمیای بامن مبارزه کنی ومنوشکست بدی؟اونوقت هرچی دلت خواست بگو!
سوموتو:باشه باهات مبارزه میکنم                            یکی ازدوستاش:نه نکن اگه استادبفهمه....
سوموتو:نترس....بایداین بچه روادب کنم!
حالاآکوتسوواردباشگاه شده وتوی گود رو در روی سوموتو گاردگرفته

آکوتسوشروع میکنه ومیره جلو ....بامشت زدن حمله میکنه وسوموتو به راحتی دفاع میکنه....
سوموتو:اگه سطحت همینه برام آب خوردنه!
وتوی یه فرصت مناسب با لگدآکوتسورونقش زمین میکنه

سوموتو:خوب چیشد؟همه ی زورت همین بود؟پاشو....پاشوکه من هنوزباهات کاردارم....
ودستشودرازکردتابهش کمک کنه واززمین بلندش کنه،آکوتسودست سوموتو روگرفت ومحکم کشید واونوروی زمین انداخت وسریع بازانوش کوبیدروی ساعد سوموتو!

سوموتوفریاد زد و ازدردبه خودش پیچید....
آکوتسو:هه هه اون هیچی نبود،من ازاون قویترهم شکست میدم
بقیه ی اعضای باشگاه که ازاین موضوع حسابی عصبانی شده بودن یکی یکی به آکوتسوحمله کردن
وآکوتسوهم ......انگارکه منتظرهمچین لحظه ای بود.....
برمیگردیم به زمان حال....
بازی 2_0به نفع آکوتسوئه
مومو:اون واقعابدجنسه،مسیرحرکت توپوبعدازحرکت ایچیزن عوض میکنه!
اویشی:چنین کاری ممکنه؟(خوبه داری میبینی!!ممکنه دیگه!!)
فوجی:واقعاتحقیرآمیزه،چون ایچیزن درست درمسیرمخالف توپ حرکت میکنه!
خوب....میدونین بعدازاون لحظه که تمام کاراته بازهای کلاس کاراته به آکوتسوحمله کردن چه اتفاقی افتاد؟
خوب الان بایه فلاش بک میفهمیم چی شد....
تمام اعضای کلاس کاراته حسابی له ولورده شدن وروی زمین ولو هستن
آکوتسوهم دست کمی ازاونانداره حسابی له شده ولی.....هنوزمیتونه راه بره!

اون میخوادکه ازباشگاه بره بیرون اما تاکامانعش میشه
تاکا:صبرکن                                                                     آکوتسو:توکی هستی؟
تاکا:من مال مغازه ی سوشی فروشی هستم!
آکوتسو:آهان تویی کاوامورا....چی میخوای؟                         تاکا:برای چی اینکاروکردی؟
آکوتسوهیچ جوابی نداد ورفت
غروب شده.....وتاکاداره برمیگرده خونشون....که کناررودخونه آکوتسو رومیبینه که یه زن هم باهاشه

اون زن:جین،لطفادیگه ازاین کارا نکن!                          آکوتسو:خفه شو،به من دستورنده!
وبعدازجاش بلندشدوفرارکرد
شب شده وآکوتسوداره توی خیابونای شهربرای خودش قدم میزنه....تاکا هم درتعقیبشه!
اما یک لحظه.....گمش میکنه....می ایسته ودنبالش میگرده....وناگهان آکوتسوازفضای تاریک پشت سرش بیرون میاد!

آکوتسو:چی میخوای؟
تاکا:ام....راستش توخیلی قوی هستی....ولی....نبایدانقدربی احتیاطی بکنی!
آکوتسو:گفتم که بهم دستورنده!                                تاکا:من بهت دستورنمیدم،من فقط نگرانتم!
آکوتسو:هه نگران؟؟....مهم نیست حریفم کی باشه....من هیچوقت نمیبازم!.....اینویادت باشه!!
اون ایناروگفت ورفت....
برمیگردیم به زمان حال...
آکوتسوسرومیزنه،ریومابرمیگردونه وبرای برگشت میره به سمت چپ....اما....توپ سمت راست به زمین میخوره!!!
اینویی:حتی نیم گام یک پایی ایچیزن هم فایده نداره این یعنی بدن اون غیرقابل پیش بینیه!
ایچیزن ذاتامیتونه مسیرتوپ روتشخیص بده وبانیم گام یک پایی یک ونیم برابرسریعترازبقیه بازیکن هاخودشوبه توپ میرسونه

ولی.....آکوتسوتوی یه سطح دیگه ست!
اون بااستفاده ازتعادل وقدرت وکشش بدنی ذاتیش مسیرتوپ روبعدازحرکت ایچیزن تغییرمیده وامتیازمیگیره
بازی ادامه داره.....هردوبازیکن حسابی عرق کردن
آکوتسو:به این زودی تسلیم شدی؟
وسرو زد....توپ مستقیم به سمت ایچیزن میره و......اون هنوزهیچ حرکتی نکرده!!
توپ به ریومامیرسه واون به آرومی توپ روبرمیگردونه

حالافرصت اسمش برای آکوتسومهیاشده!
ریومابه سرعت میره سمت تور
اینویی:فهمیدم میخوادمیدان ضربه ی آکوتسورومحدودکنه!                        هوریو:چطوری؟
اینویی:اگه هردوشون عقب بمونن کسی که توپ روبرمیگردونه بایدفضای بیشتری روپوشش بده

امابااین لاب آکوتسومجبورمیشه بیادجلوووقتی بیادجلومیدان ضربه ش کم میشه.

آکوتسومیادجلووتلاش میکنه تاتوپ روبه انتهای زمین بزنه تاریومانتونه کاری ازپیش ببره
ریوما:داری درمیری؟
آکوتسواینوکه میشنوه قات میزنه.....وتوپ رومستقیم میفرسته سمت صورت ریوما!!!
توپ خیلی سنگینه.....ریومانقش زمین میشه.....وچندلحظه ی بعد......توپ توی زمین آکوتسوبه زمین میخوره!
داور:30_15                                                       هوریو:چرا؟چیشد؟
آکوتسو:هی بچه ی لوس تاکی میخوای روی زمین بخوابی؟ (نازشوبکش پامیشه)
ریوماهمینطورکه روی زمین بودگفت:هی مگه تونگفتی نمیزاری من حتی یه امتیازبگیرم؟

بعدازجاش بلندشدوگفت:دروغ گو!!
اینویی:حالافهمیدم باجلورفتن حریف روتحریک کردوبعدبرای دفاع راکت روجلوی صورتش گرفت وتوپ روبرگردوند

ریوما:مادا مادا دانه!
بانجی:اون پسرقدرت زیادی دروجودش داره...درست مثل پدرش!
اویشی:درسته که تونسته یه امتیازبگیره ولی دیگه نمیتونه ازاین نقشه استفاده کنه
ایجی:پس بایدبه فکریه راه حل دیگه باشه
آکوتسوسرومیزنه،ریومامیره جلو
فوجی:ایچیزن راه حلش روپیداکرده....حرکت یوتا!
ریومارفت جلو وبه محض این که توپ اززمین بلندشدبرگشتش زد...این یه سوپررایزینگه!!

آکوتسوبه طرزباورنکردنی ای خودشوبه توپ میرسونه
ریوما:چپه!                                                       ومیره به چپ
آکوتسو:میخوای منوببری؟منونخندون!
آکوتسوزدبه سمت راست!
وریوما........فکرنکنم بیشترازاین بتونه امتیازازدست دادن روتحمل کنه!!

دریه لحظه لحظه به یادبازیش باتزوکاافتاد!!
تزوکا:نشونم بده ایچیزن....

تنیس خودت رو!

ریوماایناروباخودش یادآورشد وخیلی سریع جهتش روعوض کرد ورفت سمت توپ


ریومایادبازیش با باباش افتاد....

بازی ای که درنهایت ریوماموفق شدتوش یه امتیازبگیره!(قسمت 26)
تزوکاباخودش:داری پیشرفت میکنی ایچیزن!
ریوما:من میخوام قوی بشم!

ودوباره طلایی رنگ شدوتوپ روباتمام قدرت برگردوند....آکوتسوموفق نمیشه توپ روبرگردونه
داور:40_30
تزوکاباخودش:وقتی بایه حریف قدرتمندروبه رومیشه استعدادش شکوفامیشه.....حالاوقتشه نشونم بدی ایچیزن!
نانجیرو:هه....ظاهراداره بزرگ میشه!
ریوما:من.....توروبه یه تیکه سنگ خردشده بدل میکنم!!
واین قسمت هم همینجاتمووم میشه
ودرقسمت بعد:
خوب نیم گام یک پایی امتیازخوبی برای ایچیزن بود
امابازی قرارنیست که اینجاتموم بشه
چون آکوتسوهم دلایلی برای نباختن داره!
قسمت بعدی شاهزاده تنیس: "نباز!"

[ جمعه 10 مهر 1394 ] [ 20:30 ] [ fereshte_san (آسوکا) ] [ نظرات () ]
آخرین مطالب

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات