تبلیغات
prince of tennis - قسمت 47
قسمت 47
آکوتسوباسرعتی  باورنکردنی خودشوبه توپ میرسونه
ریوما:چپه!                                                                         ومیره به چپ
آکوتسو:فایده نداره!منونخندون!
وزد به سمت راست....یعنی درست به جهت مخالف ریوما!
وریوما.....به نظرمیاددیگه نمیتونه امتیازازدست دادن روتحمل کنه!

و تیتراژ......
این داستان: "نباز!"
ریوماخیلی سریع جهتش روعوض میکنه ومیره سمت توپ


ریوما:من میخوام قوی بشم!

وطلایی رنگ شدو باتمام قدرت توپ رو زد

آکوتسونتونست به توپ برسه                                         داور:30_40
تایچی:حتی بااینکه آکوتسوحریفشه بازم ادامه میده
اینوئه:هردوشون فوق العاده ن!
نانجیرو:نه بابا....اونجورام نیست.....این فقط تنیس بچه هاست!
اینوئه:به نظرمن که اصلاشبیه تنیس بچه هانیست!
اینویی:من واقعاشوکه شدم....ایچیزن اول پریدبه چپ وبعدش بایه قدم مسیرش روعوض کرد


فوجی:نظرتوچیه تزوکا؟                                    تزوکا:خوب،ازاونجایی که این نیم گامه ممکنه
کایدو:اون یارو قدرت واقعی ایچیزن روآشکارکرده!
مومو:طبق معمول ایچیزن فوق العاده س...
آکوتسو:منوبه خرده سنگ تبدیل میکنی؟داری منوبه خنده میندازی!!
آکوتسوسرومیزنه،ریومابرمیگردونه
آکوتسوبه سرعت به توپ میرسه ومیخوادبرگردونه که.....توپ کمی قوس برمیداره وازآکوتسوفرارمیکنه!

داور:40_40مساوی!                                               فریادشادی تیم سیگاکوروفرامیگیره!
حتی ساکونو هم دیگه سرازپانمیشناسه!

توموکا:ظاهراازهمیشه بیشتررفتی توبحربازی!               ساکونو:ا....نه بابا...
بازی باسروآکوتسوشروع میشه،ریومابرمیگردونه،آکوتسومیخوادبزنه به راست ریومامیره راست
آکوتسو:انقدرذوق نکن!اون وره بچه!                                       ومیزنه به چپ!
وریوماهم سریع تغییرجهت میده وتوپ روبرمیگردونه


ظاهرادیگه قلق بازی دستش اومده!
مومو:ایچیزن واقعاقوی شده                                            کایدو:البته....همینطوره
مومو:وااای کم پیش میادآقای افعی ازاین حرفابزنه!              کایدو:خفه
بازی ادامه پیدامیکنه واین گیم درنهایت با درایوBبه نفع ایچیزن به پایان میرسه!
بازی همچنان درجریانه.....
مربی:بانجی....ازت ممنونم که آکوتسوروتااینجاآوردی....به خاطراون سامورایی نوجوان هم ازحدوحدودش عبورکرد!
بانجی:بله درسته ایچیزن واقعاقویه...من فکرشم نمیکردم که بازی به اینجاهابکشه.....اماآکوتسوهم نمیزاره که همینجاتموم بشه!اونم دلایلی برای نباختن داره!
مربی:دلایلی برای نباختن؟                                                بانجی:اره....
خوب یه ست دیگه هم به نفع ریوماتموم میشه ونتیجه2_3هستش
وقت استراحته
مربی:مراقب باش یه وقت حواست پرت نشه!موضوع درموردبانجیه....اون داره یه چیزی روپنهون میکنه!....ماقبلابه طرز فاجعه باری باهم روبه روشدیم....
ویاداون روز که بابانجی روبه روشده بودافتاد...مربی:اوف وقتی به گذشته فکرمیکنم ناراحت میشم....ریوما!برولهشون کن!
ریوما:هوووم.....اصلاانتظارنداشتم انقدرکینه ای باشی!
اینوئه:روحیه ی ریومابهترشده اگه همینطورادامه بده حتمامیبره!
نانجیرو:هه....توهیچی نمیدونی...تازه ازالآنه که شروع میشه....بانجی صدای بودا ست! (نکته:بودا یه جورخدا یابه عبارتی بت توی کشورهای شرقیه!)
نانجیرو:واااای چقدرگشنمه....                                   وقدم زنان بازی روترک کرد
اینوئه:نمیبینی؟                                                     نانجیرو:نه بابا....این فقط بازی بچه هاست!
بررمیگردیم به زمین
آکوتسوروی نیمکت مربی نشسته وبه نظرخسته میاد
بانجی:وای چت شده؟به نظرخوب نمیای؟
آکوتسو:چرت نگو....هنوزم میتونم اون بچه روببرم                        بانجی:میدونم...
بهتره یه فلاش بک بکنیم.....به مدرسه ی یامابوکی....
غروبه وآکوتسووبانجی تنهارودرروی هم ایستادن
آکوتسو:گفتم که من تنیس بازی نمیکنم
بانجی اومدودستش روروی شونه ی آکوتسوگذاشت وگفت:وای عجب عضله هایی!
آکوتسوعصبانی شدویقه ی بانجی روگرفت وگفت:به من دست نزن...
بانجی:انعطاف پذیرو قویه!
بعدباهردوستش بازوی آکوتسو روفشارداد وگفت:چقدرمحکمه ماهیچه هات عالیه!

چنددقیقه ی بعد.....
بانجی:...بعدش که رفتی بازی های ملی با ده ها بازیکن ازاون بهترهم روبه رومیشی...
آکوتسو:اصل حرفت روبگو!
بانجی:من میگم بهتره که آتیش درونتت روهمیشه روشن نگه داری ونذاری که خاموش بشه....نظرخودت چیه؟
آکوتسویقه ی بانجی روول کردوگفت:بهم دستورنده!
بانجی:من بهت دستورنمیدم....من فقط میگم که بازیکن تنیس بودن خیلی جالبه....گاهی وقتابدنیست به حرف بزرگترات گوش کنی!درضمن توکه نمیخوای عضوباشگاه دیگه ای بشی....برای همین من بهت پیشنهادمیکنم بیای باشگاه تنیس!
برمیگردیم به زمان حال
بانجی:آکوتسوکون،سبک بازیت روعوض کن وببین که تنیس فقط حمله کردن نیست
آکوتسو:دستورنده!!!
وبلندشدورفت توزمین ورودرروی ریوماایستاد....
آکوتسوباخودش:من کیم؟....من جین آکوتسوهستم!.....کسی که تابه حال شکست نخورده!....مهم نیست کی سرراهمه....من شکستش میدم...چه توگذشته....چه حالا....وچه درآینده!
بانجی:مربی ریوزاکی...کسانی که سخت تمرین میکنن حتی اگه ببازن هم روحیه شونوازدست نمیدن،ولی برای کسانی که تنیس وتمریناتش براشون اهمیتی نداشته باشه هیچوقت احساس بدی ندارن......دلیلشم اینه که هیچوقت نمیبازن!!!.....آکوتسوهم تحمل باخت رونداره!
بازی ادامه داره.....هردوبازیکن پایه پای هم دارن بازی میکنن


آکوتسویه دراپ وولی میفرسته،ریومامیره جلوی تور وبرش میگردونه

آکوتسومیزنه به گوشه ی عقب زمین،ریومابه سرعت به سمت توپ میره اما....به توپ نمیرسه!!
داور:بازی به نفع آکوتسوازیامابوکی4_3
فوجی:سبک بازیش عوض شده.....دیگه فقط حمله نمیکنه
چطوره یه سربه نانجیروبزنیم.....اگه یادتون باشه اون بازی روول کرد تابره یه چیزی بخوره....
خب الانم روی یه نیمکت نشسته وداره غذامیخوره!!
وهمینطورهم که داره میخوره....یادگذشته هامیکنه.....یاداون نامه ای که مربی ریوزاکی بهش داد


ویادپیروزی هایی که توآمریکابه دست آورد....


نانجیرو:ریوما.....قویترشو!
برمیگردیم به بازی.....
سنگوکو:هیچ کس نمیتونه جلوی آکوتسوروبگیره!
موروماچی:نمیدونم چرا،ولی دلم میخواداون بچه ازآکوتسوببره
سنگوکو:شوخی میکنی...
اینویی:ایچیزن تقریبابه سرعت بالای آکوتسوعادت کرده
فوجی:اون میتونه درچنین زمان حساسی ازبازی ریتم بازی روتغییربده.....عجب پسریه
تزوکا:همش این نیست،راهنمایی های اون مربی هم بی تاثیرنبوده
آکوتسویه دراپ وولی زد.....ریومارفت جلووبرش گردوند


اینوئه:درست همونطورکه نانجیروگفت اون بایکم صحبت باعث شدآکوتسونتیجه روبرعکس کنه...
آکوتسو:هه....درسته....فقط بایدچندتاتوپ باسرعت های متفاوتوباهم قاطی کنم.....
آکوتسو عین دفعه ی پیش توپ روبه گوشه ی انتهای زمین فرستاد

بانجی:حالاچی میگی ایچیزن؟هنوزم میتونی آکوتسوروببری؟
ریوماباسرعت باورنکردنی به سمت توپ میره ودرکمال تعجب توپ روبرمیگردونه!!

تایچی:هنوز....تسلیم نشده!
هردوبازیکن بادقت تمام توپ روبرمیگردونن....هیچکدوم حاظر نیستن بازی روواگذارکنن!
اویشی:این بازی تموم میشه؟
فوجی:بایدتاجایی که توان دارن ادامه بدن....چونکه دیگه هیچکس دیگه نمیتونه اونارومتوقف کنه
تاکا: اینکه آکوتسوبه نصیحت مربیش گوش داده.....اونوچندین برابرقویترازقبل کرده....ومعمولاحریف تواینجورمواقع روحیه ش روازدست میده
مومو:ولی ایچیزن....اون به نظرسرحال ترمیاد                     فوجی:درسته باشجاعت داره میجنگه
اینویی:بدترین چیز درمیدان نبرداینه که ناامیدبشی.....وایچیزن هم اینوخوب میدونه
تزوکا:تنیس...ورزشیه که توش تکنیک حرف اول رومیزنه وهوش واستقامت هم تاثیربه سزایی درنتیجه ی بازی داره
ریوما:هی...اگه مثل یه مردکاراته تمرین میکردی.....الان به یه بچه مثل من نمیباختی مگه نه؟
آکوتسو:خفه!
تزوکا:قدرت اراده ی آکوتسو وشجاعت ریوما.....هرکدوم قویترباشه کنترل بازی روبه دست میگیره
(تروخدا.....چقدرحرف میزنین زودترتمومش کنین بره!!!هرکی تمومش کنه بهش جایزه میدم....)
یه سربه خونه ی نانجیرومیزنیم....
ناناکوتوی حیاط ایستاده که چشمش میوفته به مجله ای که روی زمینه

مجله روبرمیداره وبازش میکنه....وتوی یکی ازصفحه هاش مطلبی بااین تیترمیبینه:نانجیروایچیزن،مردافسانه ای که جهان تنیس روشوکه کرد

برمیگردیم به بازی.....الان ریوماامتیازبازی روداره....یعنی کافیه یه امتیازدیگه بگیره که برنده بشه!
شیبا:شایدتنیس یعنی همین                                   ساکونو:منظورت چیه؟
شیبا:مهم نیست کی میبره....به زودی بهترین لحظات ازراه میرسه....لحظه ای که روحیه ی دونفربهمون ثابت میشه....میتونم حسش کنم...
(منم میتونم حسش کنم....!!)
وپایااااان....
ودرقسمت بعد:
آکوتسوواقعابازیکن خوبیه....اما.....
اون هنوزبهای کاراشونداده!!
کاچیرو...تاکا....وهمینطورآرایی....راستی خودریومام هست!
ظاهراریومابایدانتقام همه روبگیره!
قسمت بعدی شاهزاده تنیس: "لحظه ی سرنوشت ساز"

[ یکشنبه 19 مهر 1394 ] [ 15:54 ] [ fereshte_san (آسوکا) ] [ نظرات () ]
آخرین مطالب