تبلیغات
prince of tennis - قسمت 50
قسمت 50
ریوماداره نفس نفس میزنه
ریوما:اویشی سنپای واقعاسرسخته
ریوماخودشوبه توپ میرسونه وبرمیگردونه...توپ داره به سمت تورمیره،اویشی میره سمت تور
اویشی:نه،اگه اون ایچیزنه پس حتماتوپش ردمیشه!
حدس اویشی درسته!توپ به لبه ی تورمیخوره وبه زمین اویشی میوفته.....اویشی خودش روبه توپ میرسونه ودرآخرین لحظه توپ روبرمیگردونه!


وتیتراژ.....
این داستان:"سیگاکو ادعای شهرت میکنه!"
خوب ماالان توی ساختمان ماهنامه ی تنیس حرفه ای وبه عبارتی توی محل کارخانم شیباواینوئه هستیم!
شیباداره عکس هایی روکه همین دفعه ی آخری ازبازیکنای سیگاکوگرفته رونگاه میکنه

اینوئه:خب پس....تنهایی کلی عکس گرفتی
شیبا:من که نمیتونم همش دنبال شماراه بیوفتم
اینوئه هم نشست تاعکسا رونگاه کنه که.....چشمش افتادبه عکسی که شیبا ازآکایاگرفته بود!

اینوئه:این کیریهارا نیست؟پس واقعیت داره که رفته به سیگاکو!
شیبا:میشناسیش؟
اینوئه:وقتی درمورداون حرف میزنی یعنی داری درموردتیم شماره 1توی کانتوحرف میزنی،اون کسیه که میتونه تکنیک نیم گام یک پایی رومثل ریومابه خوبی انجام بده
شیبا:پس انقدرخوبه....ولی وقتی اونجابودم اون به من گفت پیر!!!!من خیلی عصبانیم!!!!دفعه ی دیگه که ببینمش حالشوجامیارم!

اینوئه:حضوراون درسیگاکویعنی که سیگاکوداره معروف میشه،مسابقات کانتولحظه به لحظه هیجان انگیزترخواهدشد!....خیله خوب بیابریم یکم گزارش تهیه کنیم
شیبا:ایول!میریم کجا؟ریکایدای؟                                                اینوئه:نه خیر.سیگاکو!
چنددقیقه ی بعدشیباو اینوئه توی ماشین به سمت سیگاکودرحرکتند
شیبا:برای چی میریم سیگاکو؟ماکه میدرنیم حرفه ای هاکیان
اینوئه:توهیچی نمیدونی                                                      شیبا:منظورت چیه؟
اینوئه:بزاربرسیم اونوقت میفهمی
کمی بعد.....توی سیگاکو.....اینویی داره صورتشوتوی آبخوری میشوره

تزوکاهم همینطورکه داره برای خودش میچرخه چشمش به اینویی میوفته ومی ایسته

تزوکا:کم پیش میاد
اینویی:من هرازچندگاهی صورتمومیشورم! (بچه تمیزه!)
تزوکا:منظورم این نبود....منظورم این بودکه صورتتوقبل ازبازی میشوری!
اینویی:فهمیدم.هواامروزخیلی خوبه                                         تزوکا:درسته
اینویی:پس من قبل ازتومیرم توزمین                                 ورفت سمت زمین بازی
توی رختکن تمام حرفه ای ها(به جزتزوکا)جمع هستن وآماده ن که بهترین بازیشون روارائه بدن وجایگاه خودشون روحفظ کنن

اویشی:خیله خوب....بریم!                                                وازرختکن رفت بیرون
مومو:واااای اویشی حسابی آماده س چه ترسناااااک!
کایدو:حرف نزن تمرکزموبهم میریزی                                      وکایدوهم رفت بیرون
مومو:این استراتژی منه،جنگ ازکمد لباس شروع میشه!           موموهم رفت بیرون
کاوامورا طبق معمول بایه قیافه ی آویزون وترسیده یه گوشه ایستاده
تاکا:ای وای چیکارکنم؟همه حسابی آماده ن
ایجی:آروم باش آروم باش....این فقط تنیسه
وتاکاروباخودش بردبیرون

فوجی:ولی بعضیاهستن که میگن تنیس همه چیزه!
وراکت خودش وتاکاروبرداشت ورفت بیرون
فوجی:تاکا سان راکتت یادت رفت
تنهاکسی که تورختکن مونده ریوماست....
ریوماهم کلاهشومیزاره سرش ومیگه:مادا مادا دانه!                       ومیره بیرون
بالاخره شیبا واینوئه به سیگاکومیرسن
شیبا:نمیدونم چراهروقت میام سیگاکو هیجان زده میشم
اینوئه:واسه اینه که نمیدونیم قراره چه اتفاقی بیوفته.....خودتم اینوخوب میدونی
شیبا:البته منکه نمیتونم تاابددستیارتوباشم!
وبعدخودشواین شکلی کرد:

اینوئه:این دیگه چه شکلیه؟                   شیبا:این شکل میمون موموتارو هستش!!
خوب.....برمیگردیم به باشگاه تمام اعضایه جاجمع شدن ومربی داره براشون صحبت میکنه

مربی:مسابقات منطقه ای کانتوبامسابقات تکمیلی فرق میکنه،وممکنه افرادی که تاحالاخودشونونشون نداده بودن حسابی بدرخشن وماهم میخوایم بهترین افرادمون روبرای مسابقات بفرستیم....وتوجه داشته باشین که تنها2نفربرتر هربلوک حرفه ای محسوب میشن!پس همه ی تلاشتونو بکنین!
همه:چشم                                                   هوریو:جوهیجان انگیزی حکم فرماست
ساکونوهمین لحظه ازراه میرسه

ساکونو:قضیه چیه؟                                         هوریو:مسابقات رده بندیه
ساکونو:رده بندی؟                            هوریو:بله.یه سری مسابقات داخل مدرسه ای برای حفظ قدرت تیممون
کاچیرو:ماتازه واردا نمیتونیم توش شرکت کنیم
کاتسو:ولی ریومابه جای ماشرکت میکنه
همون لحظه شیباواینوئه هم اومدن
مربی:اگه فکرکردین ماباهمین اعضاتو مسابقات کانتوشرکت میکنیم اشتباه میکنین!مابعدازمسابقات رده بندی حرفه ای های شرکت کننده توی مسابقات رومعلوم میکنیم!فهمیدین؟
همه:بله!
مربی:یادتون باشه هرکس تلاش بیشتری بکنه حرفه ای میشه
تزوکا:حالامسابقات روشروع میکنیم،لطفابه زمین هاتون برین                 همه:چشم
بازی هاشروع میشه!جورقابتی برباشگاه حکم فرماست
توی هرزمینی یه نفربرنده میشه....فکرمیکنین برنده هاکیان؟
خوب کاملامشخصه.....حرفه ای هاتخت گازدارن جلومیرن وهمه ی بازیارو6_0میبرن
جلوی جدول نتایج بازیهاچندتاازاعضای باشگاه ایستادن ودارن باهم صحبت میکنن
اولی:تقریبابیشتراعضای باشگاه حذف شدن
دومی:آره،ولی رقابت توی بلوک Aحسابی نزدیکه
سومی:آره....اینویی سنپای ومومو و کاپیتان تزوکاباهم افتادن!
کمی اون طرف تر....جای زمینی که تزوکاداره بازی میکنه.....اینویی ایستاده وبادقت تمام مشاهداتش ازبازی تزوکارویادداشت میکنه!
داور:برنده ی بازی تزوکا 6_0
کمی بعدبازی موموشیروبایه دانک اسمش به پایان میرسه
داور:برنده موموشیرو!
کمی بعدیکی دیگه از بازیهای تزوکا به پایان میرسه (که اینویی هم به عنوان تماشاچی حضورداره)
داور:بازی به نفع تزوکا 6_0
یکی ازاعضای باشگاه:وااااای کاپیتان بدون اینکه حتی یه امتیازازدست بده برنده شد!
حریف تزوکا:مرسی که باهام بازی کردین

تزوکا:سبک بازیت خوبه،ولی برای دفعه بعدسعی کن سریعترحرکت کنی
حریفش:چشم
وهردوباهم اززمین خارج شدن....
صبح روزبعد!یعنی روزدوم مسابقات رده بندی!
توی رختکن
یکی ازاعضا:ای وااای اگه یه باردیگه ببازم دیگه نمیتونم حرفه ای بشم!
دوستش:چی میگی بابا منکه هنوزیه بازی روهم نبردم! (طفلکی!)
امااینویی!اونم توی رختکن نشسته وداره اطلاعاتش رومرورمیکنه!!

درجای دیگه ای ازباشگاه کایدو داره بازی میکنه
کایدویه مارمیزنه و....برنده!
کایدو:فسسسس چقدربدشد....اون پسره توبلوک Dهستش!(ریومارومیگه!)
توی بلوک D ایچیزن درحال مسابقه باایکداهستش

ایچیزن:سنپای!مادا مادا دانه!                                 ریوماسرو توییست زد

و همونطورکه انتظارمیرفت برنده شد!
اینوئه:همونطورکه انتظارمیرفت حرفه ای هابدون مشکل برنده شدن
شیبا:درسته اوناسرجاشون موندن                                   مربی:ولی من شک دارم!
واینویی رونشونشون داد....اینویی مشغول مسابقه س....
اینویی یه ضربه میزنه و....برنده ی بازی اینویی 6_0
مربی:یه نفردیگه هم هست، بازیکن شماره ی 3سابق سیگاکو،تحلیل گراطلاعات
نظرات تماشاچیان بازی اینویی:
ایجی:واااای اینویی حسابی باانگیزه س....خوشحالم که توی بلوکش نیستم
فوجی:بلوک Aخیلی هیجان انگیزه
ریوما:من اینجورتنیسو دوست ندارم! (تنیس اینویی رومیگه)
صبح روزبعد.....یعنی روز سوم مسابقات رده بندی...
داور:برنده ی بازی کیکومارو 6_0
کیکومارو:پیروزی!!!.....اولین کسی هستم که حرفه ای میشه!
آرایی:ای باباکیکوماروامروزخیلی سرحاله....نمیدونم کی قراره منم یه حرفه ای بشم
دوستش:فعلاکه همه ی صفر هامال توئه پس زورنزن
تاکاهمینطورکه داشت میرفت سمت راکتش گفت:خوش به حال ایجی....اون به این زودی حرفه ای شد

وچندثانیه ی بعدتاکا به راکتش رسیدوبرداشتش....
تاکا:هه هه هه....من خودم سوپر حرفه ایم!!یالا!یالابیاجلو!!آهای رقیب بیاجلو!
وضعیت حریف:

و رقیب گرامی زیرحملات سوزان تاکا له شد....
غروبه وهوریو،کاچیرو وکاتسو دارن میرن خونه هاشون
هوریو:این یعنی اینکه حرفه ای ها کیکوماروسنپای،کاوامورا سنپای وفوجی سنپای هستن،هنوز5تاجای خالی هست
کاچیرو:فرداریوما بااویشی مسابقه داره
کاتسو:هیچکدوم ازاوناتاحالاشکست نخوردن پس هردوشون حرفه ای میشن
هوریو:پس بااین حساب سه تاجای خالی میمونه!
صبح روز بعد.....یعنی چهارمین روزازبازیهای رده بندی بازی اویشی وریومادرجریانه
ریوماداره نفس نفس میزنه،اویشی یه ضربه میزنه
ریوما:اویشی سنپای واقعاسرسخته
ریوماخودشوبه توپ میرسونه وبرمیگردونه....توپ داره به سمت تورمیره،اویشی میره سمت تور
اویشی:نه،اگه اون ایچیزنه پس حتماتوپش ردمیشه!
حدس اویشی درسته!توپ به لبه ی تورمیخوره وبه زمین اویشی میوفته.....
اویشی:به عنوان یه سنپای نمیزارم که یه تازه واردبه این راحتی منوببره!
اویشی خودش روبه توپ میرسونه ودرآخرین لحظه توپ روبرمیگردونه!


ریومابه هوامیپره که توپ روبزنه اما......درآخرین لحظه ازبرگشت زدن توپ منصرف میشه!

توپ به زمین میوفته و.....داور:اوت!،برنده بازی ایچیزن 6_3
اویشی:من باختم،توخیلی قوی هستی امابااین باخت من هم حرفه ای شدم هم تونستم نقاط ضعفم روپیداکنم!
کمی بعد.....ریوماوبقیه سال اولی هاجای آبخورین ودارن صورتاشونومیشورن
هوریو:به چه کیفی میده!گرماخیلی بده!
کاتسو:توکه هیچ کاری نکردی چراالکی حرف میزنی!
کاچیرو:ریومابهت تبریک میگم توتوبلوک Dاول شدی
هوریو:پس فقط سه نفرباقی مونده
خوب تقریباتمام حرفه ای هادوریه زمین جمع شدن ومشغول تماشای اینویی وموموهستن که توی زمین رودر روی هم ایستادن....همه جاروسکوت فراگرفته

دراین لحظه اویشی خسته وکوفته ازبازیش باریوما سرمیرسه
اویشی:وااای ایچیزن چقدرقویه.....چه خبر شده ایجی؟
ایجی هیچ عکس العملی نشون نداد

ریوما،ساکونو،هوریو،کاچیرو وکاتسو دارن میان تابازی موموشیروروببینن
هوریو:بچه هابدوین!الان بازی تموم میشه ها!                      کایدو:خفه!سروصدانکن!
همه:ببخشید....
بچه هابه زمین موموو اینویی رسیدن
کاتسو:برای چی انقدرعجله میکنی هوریوبازی هنوزشروع نشده

هوریو:شروع نشده؟
فوجی باچشمای باز وکاملاجدیش اعلام کرد:همین الان تموم شد!
بچه هایه نگاه به جدول نتایج انداختن وخودشون متوجه همه چیزشدن.....موموشیروباخت!!

کاچیرو:بااینکه موموچان سنپای تونست سنگوکوکه جزوبهترین بازیکنای ژاپن بودروشکست بده ولی موقع بازی بااینویی دوتاگیم وموقع بازی باکاپیتان فقط یه گیم تونست بگیره.....
موموشیروباقیافه ای دپرس اززمین بیرون اومدورفت....
هوریو:پس اون دیگه حرفه ای نیست                           کاتسو:هیسسسس بهش نگو!
کایچرو:شایدگرفتگی پاش هنوزخوب نشده باشه(گرفتگی که موقع بازی باسنگوکوپیش اومد رومیگه)


فوجی:نه.موقع بازی بااینویی موموشیروکاملاسرحال بود

هوریو:پس چرا.....
فوجی:شایدموموبه این خاطرکه اینویی خوب بازی کردبازنده شد....درچندهفته ی اخیراینویی به ماکمک کردتا درموردرقبامون درمسابقات منطقه ای اطلاعات جمع کنیم،امااین همه ش نیست
مربی:چه حسی داری وقتی به مدت دوماه زیرنظربوده باشی؟ (حس بد)
کایدو:اون تمام این مدت داشت درموردماهم اطلاعات جمع میکرد!! (ای نامرد!)
شیبا:باورم نمیشه بازی های داخل مدرسه اینقدرهیجان انگیزباشه
وچنددقیقه ی بعد....آخرین مسابقه دربلوک A درشرف آغازه!

اینویی:تزوکا،من اطلاعات توروهم دارم،این یکی رومیبرم!مطمئنم!!

وتمااااام!
ودرقسمت بعد:
خوب بالاخره موعود فرارسید
اینویی اززمانی که به ایچیزن باخته تصمیم گرفته که شماره 1سیگاکوبشه 
اون اطلاعاتش روبه روز وبدنش رو ورزیده کرده
وهمش برای این لحظه س!
قسمت بعدی شاهزاده تنیس: "اینویی مبارزه می طلبد"

[ جمعه 15 آبان 1394 ] [ 00:42 ] [ fereshte_san (آسوکا) ] [ نظرات () ]
آخرین مطالب