تبلیغات
prince of tennis - قسمت 51
قسمت 51
سلام برهمگی......باقسمت 51 درخدمتتونیم......فقط تواین قسمت کلهم شخصیتاحرف زیادزدن....
کلابایدباخوصله باشین تابتونین بخونینش
قسمت 51:
موموکاملادپرس اززمین بیرون اومد ورفت 
بچه هایه نگاه به جدول نتایج انداختن وخودشون متوجه همه چیزشدن......موموشیرو باخت!

وتیتراژ.....
این داستان: "اینویی مبازره می طلبد"
شیبا:فوق العاده س که یه همچین رقابتی بین اعضای یک تیمه
درسته رقابتی بزرگ بین دوتااز بهترین بازیکنای سیگاکودرشرف آغازه

اینویی:تزوکا،من اطلاعات توروهم دارم.....این دفعه رومی برم!مطمئنم!

کمی بعد بازی تزوکا واینویی شروع شده....وهردو دارن باجدیت بازی میکنن...اینویی یه ضربه میزنه،تزوکا نمیتونه واکنش نشون بده و....داور:این گیم به نفع اینویی!
اویشی:پس نتیجه 1_1شد
ایجی:اوناکاملابرابر هستن،فکرشومیکردی اینجوری بشه؟                        اویشی:نه.
ریوما:عجب،خیلیم بدنیست اینویی سنپای!
اینویی آماده ی سروزدنه                                       اینویی:بهت گفته بودم امروز رومیبرم!
تزوکادرجایگاه برگشت زدن توپ ایستاده اخماش توهمه و ظاهراازهمیشه جدی تره!

اینویی باخودش:درسته،این نگاهت!هروقت میخوای امتیاز بگیری این نگاه توچهره ت پیدامیشه!درست همونطورکه توی اطلاعاتم بود!
ایجی:وااا باز اینویی داره باخودش حرف میزنه!
اینویی سرو میزنه،تزوکا برمیگردونه
اینویی:چی شده تزوکا؟تونمیتونی بایه همچین حرکاتی ازاطلاعات من فراتر بری!
اینویی میزنه،تزوکامیخوادبرگشت بزنه....
اینویی:ضربه ی درایو آروم،بازاویه ی 17 درجه! (زاویه ش هم فهمید؟)
تزوکامیزنه.....ضربه همونطوریه که اینویی پیش بینی کرده!
ساکونو:چطورمیتونه پیش بینی کنه؟
مربی:براساس ضربات خودش برگشت های اون رومحاسبه میکنه،یعنی میدونه که اگه این مدلی بزنه حریفش اون مدلی میزنه!یه جورایی اطلاعات تنیس اینویی مثل شطرنج میمونه....همین.
ساکونو:همین؟
مربی:خب میدونی همه چیزرونمیشه بااطلاعات پیش بینی کرد،آدماقدرت هایی دارن که باعدد هاقابل محاسبه نیست،درسته که اینویی قویه ولی اگه قدرتی به جزاطلاعات نداشته باشی اطلاعاتت بی فایده س....بایدقدرت کافی داشته باشی وتمرین کنی تابتونی موفق باشی
ساکونو:چه جورقدرتی؟                                           مربی:خودت نگاه کن میفهمی
اینویی میزنه،بازهم نوبت برگشت تزوکاست.....اون میخوادبزنه....
اینویی:احتمال ضربه ی عرضی 78%
ودرسته!تزوکاضربه ی عرضی میزنه!،اینویی برمیگردونه،تزوکابه سختی یه لاب میفرسته
اینویی به هوامیپره واسمش میزنه

تزوکا:این اون اینویی نیست که من میشناختم...میتونم تواناییش روتوی پرش وقدرت ببینم!
تزوکابرمیگردونه....

اویشی:خودشه،برگ برنده تزوکا....دراپ شات!پیش بینی ش خیلی سخته چون شکل ضربه ش مثل بقیه ی ضربه های عادیشه!
اینویی به سرعت جلومیره و...درکمال تعجب توپ روبرمیگردونه!

داور:این ست به نفع اینویی
ایجی:بدشد.تونست دراپ شات تزوکاروپیش بینی کنه
اینویی:متاسفم تزوکا،امابارویه ی فعلی بازی احتمال اینکه تودراپ شات بزنی 92%بود،البته من هیچوقت نمیدونم که تو که داری جدی جدی دراپ شات میزنی یااینکه داری وانمودبه زدنش میکنی بعلاوه من گرایشات روحی توروخوب میشناسم!پس باطولانی شدن این بازی من دیگه مطمئن بودم که الاناست که دراپ شاتت روبزنی
تزوکا:توفقط اطلاعاتت روبهترنکردی مگه نه اینویی؟توچیزایی دیگه ای روهم بهترکردی...
اینویی:میخواستم برای یه بارم که شده دربالاترین جایگاه قراربگیرم
فوجی:اون قبلابالااومده...                                   ایجی:چندوقتی میشه....
کایدو:اون حداقل دوبرابرماتمرین میکرد
کاچیرو:دوبرابر؟وایستاببینم منویی که اینویی سنپای برای حرفه ای هادرست کرده....
کاتسو:همون منوییه که آدم نمیفهمه اوناکی میخوابن! (انقدرسخت تمرین میکنن؟؟)
اینویی:کایدو....دقیقش روبخوای 2.25 برابربود! (!!!!)
شیبا:درواقع یعنی اینویی علاوه براینکه اطلاعاتش روبه روزکرده بدنش روهم ورزیده کرده...عضلاتش ازقبل خیلی قویتروعضلانی ترشده

مربی:تاحالا بااینکه اینویی میتونست بااستفاده ازاطلاعات حرکات روپیش بینی کنه امابرای برگردوندن ضربات ازلحاظ جسمی کم میاورد...امااین واقعافوق العاده س که میبینی اون تونسته برضعفش غلبه کنه وجایگاهش روپس بگیره
کاوامورا:خوب تزوکا حالامیخوای چیکارکنی؟
اینویی:خوب،حالامیخوام که به بالاترین جابرم
اینویی سرو میزنه،تزوکابرمیگردونه،اینویی،تزوکا و....ادامه داره
اویشی:عجب اراده ای                                                     شیبا:اراده؟

اویشی:درسته،اراده....اینویی هیچوقت نتونسته تزوکا روشکست بده
شیبا:حتی یه بار؟
اویشی:نه من،نه فوجی ونه هیچکدوم ازما حتی یه بارم نتونستیم تزوکاروشکست بدیم،البته اینویی واقعابااراده ست چون ازروز اولی که واردباشگاه شده اون وتزوکاچندین بارباهم بازی کردن اگه همه ی بازی های رسمی وغیررسمی روهم حساب کنیم 20بار....نه شایدم 30بارمیشه،برای همینم اطلاعات جمع میکنه.....وظاهرا حالااونقدراطلاعات جمع کرده که میتونه تزوکاروهم شکست بده!پس نتیجه میگیریم که اینویی قوی شده وجایگاهش به عنوان یه حرفه ای تثبیت شده!
بهتره به سال گذشته یه فلاش بک داشته باشیم....
تزوکا،که اون زمان معاون کاپیتان بوده داره مسابقه میده....واینویی...اونم کنارزمین نشسته وداره بادقت فاصله حرکات تزوکا رواندازه گیری ویادداشت میکنه
اویشی:چیکارمیکنی؟                                                 اینویی:تحقیق

اویشی یه نگاه به دفتراینویی انداخت وگفت:اسم منم توشه

اینویی:اینااطلاعات توئه...عادت هات،سرعتت،وحالتت وقتی اسمش میزنی و...یه سری اطلاعات دیگه اما همه ی اینامال بازی توباتزوکاست
اویشی:باتزوکا؟                                         اینویی:دفعه ی دیگه تزوکاروشکست میدم
اویشی:فهمیدم،پس تموم عادت های تزوکاروازروی این اطلاعات فهمیدی درست میگم؟همونطوری که ازتوانتظارمیرفت
اینویی:همش این نیست،حین بازی هم میشه کلی اطلاعات به دست آورد
اویشی:یعنی میگی این کارت وقت تلف کردن نیست
اینویی:معلومه که نیست،هربارکه اطلاعات جمع میکنی به یه نتیجه ی جدیدمیرسی....وقتی میتونی ببینی که چطورتزوکا داره پیشرفت میکنه....پیروزی من محتمل ترمیشه!!....اطلاعات رونبایدفقط جمع آوری کرد اگه بتونی بااستفاده ازاونانتیجه بگیری تازه قدم اول روبرداشتی...
برمیگردیم به زمان حال
اویشی:به همین خاطره که اون الان داره تنیس بازی میکنه
اینویی:احتمال رفتن به سمت راست 85 درصد!
اینویی میزنه

داور:بازی به نفع اینویی 3_3
آرایی:وای تاحلاتوی مسابقات داخل مدرسه سابقه نداشته که کسی ازکاپیتان تزوکا3گیم روببره!
فوجی:اینویی واقعاقوی شده....چقدرجالبه....
اینویی:تزوکا....اطلاعات دروغ نمیگن!

بازی ادامه پیدامیکنه وبه نتیجه ی4_3به نفع اینویی میرسه
آرایی:هی....میگم نکنه کاپیتان تزوکاببازه؟
کاتسو:همچین بعیدم نیست اینویی سنپای داره تخت گازپیش میره
کاچیرو:داده ها خیره کننده ن                   مربی:داده ی خالی هیچ فایدهای نداره....اراده!
کاچیرو:اراده؟
مربی:درسته،تاقبل ازاین اینویی هیچ انگیزه ای نداشت،درسته که بااستفاده ازاطلاعات اون قویترشده امااون بااراده ی قویش به اینجارسیده....گفتنش سخته ولی اون این کاروباهماهنگی کامل انجام میده
اینوئه:حرفه ای های سیگاکواین کاروبه طورغریزی وطبیعی انجام میدن
مربی:حرفه ای های ماباآرامش به هدفشون میرسن
وقت استراحته واینویی هنوزم ولکن داده هاش نیست وداره مرورشون میکنه

اویشی:اینویی چندتاکتاب درمورداون اطلاعات نوشته
ایجی:آره،ازوقتی سال اول بودیم اطلاعات همه ی اعضاروجمع میکرد
شیبا:مال همه رو؟
اویشی:آره،ازتابستونی که مامیخواستیم بریم کلاس اول شروع شد اون روزا مامتوجه شدیم که اینویی همیشه چندتاورق یادداشت دستشه....ولی هیچ اهمیتی نداشت که چندباراون یادداشت هارومطالعه میکنه اوناهیچکدوم دربرابرتزوکافایده ای نداشت،چه موقعی که یه تازه وارد بود وچه موقعی که سال دوم بود
مربی:ازاول ورودش میخواست حرفه ای بشه وهدف اصلیش هم رقابت باتزوکابود
اویشی:درهرحال اون نوشیدنی سبزیجات روابداع کردتابتونه وضع خودشوبهبود ببخشه....برای رقابت باتزوکا
وقت استراحت تمومه تزوکا سرومیزنه
تاکا:وقتی ازحرفه ای بودن خلع شد به عنوان کمک مربی به ماتوتمریناکمک کرد هرچندماندیدیم زیادتمرین کنه امااون برای این روزآماده شده بود
مربی:این درسته که اینویی پیشرفت کرده امااین پیشرفت رومدیون شعار"من تزوکا روشکست میدم"هستش وگرنه هرگزنمیتونست به اینجایی که الان هست برسه....بعلاوه اون به خاطرباختن به یک نفرحسابی جوش آوردومتحول شد
ریوما:جداکه این تنیس اعتیادآوره

حالابااین تفاسیری که ازحرف های بقیه شنیدیم....به نظزتون چه کسی برنده خواهدبود؟اینویی؟یاتزوکا؟....خواهیم دید....
بازی ادامه داره....تزوکایه دراپ شات میزنه....اینویی به موقع متوجه میشه وبه راحتی برش میگردونه!،تزوکامیزنه
اینویی:متوجه شدی تزوکا؟وقتی میخوای دراپ بزنی....سر راکتت رو حدود2یا3میلیمترپایین ترمیبری
اینویی برمیگردونه،تزوکامیزنه...
اینویی:تودیگه نمیتونی دربرابرمن ازدراپ شات استفاده کنی (وای!!چه بد!!)
آرایی:حالاکه حرفش شد....ازوقتی سال اول بودم هیچوقت انقدرسخت تمرین نکردم
هوریو:این حقیقت که توبازیکن حرفه ای نیستی خودش گواه بی استعدادیته!!
آرایی:

شیبا:اینویی واقعاخشنه!حتی وقتیم که یه امتیازمیگیره بازم ول کن نیست ومیخوادبعدی روبگیره!
مربی:درسته.الان خشونته که داره باعث پیشرفتش میشه.بعلاوه اراده وتوانایی وتکنیک هم گاهی موثر  واقع میشه
اینویی میزنه....

داور:40_30به نفع اینویی                      ایجی:خوب دیگه وقت.....تماشای باخت تزوکارسیده!
کاوامورا:اون پسر....ازاولین لحظه ای که واردباشگاه شده تاحالاحتی یه بارم نباخته،ازهمون اول به اون گرمکن بازیکنای حرفه ای که تزوکاموقع تازه واردیش میپوشیدحسودی میکردم (پس تزوکام مثل ریوماازوقتی سال اول بوده بازیکن حرفه ای بوده!!)

تزوکادرموقعیت سروزدن قرارمیگیره وسرومیزنه،اینویی برمیگردونه،تزوکا،اینویی و..
شیبا:به نظرم تزوکاکون باحالت عادیش یکم فرق کرده...
اویشی باخودش:نمیشه ازروی ظاهرافرادبه تواناییشون پی برد....این حرفی بودکه خودت زدی تزوکا....
ازاون روزکه اینویی ازحرفه ای بودن افتادجدی شدوقصدکردکه جایگاهش روقبل ازمسابقات کانتوپس بگیره واطلاعاتش روجمع کردوخودشوبرای امروزآماده کرد وباشکست دادن موموبه عنوان یه حرفه ای برگشت.....امااون همیشه پشت سرتزوکابوده.....تصوراین اتفاق واقعاغیرممکن بود...
توپ به زمین میخوره
داور:تساوی!
اویشی بدون اینکه به زمین بازی نگاه کنه بااطمینان گفت:این باردیگه امتیازمال تزوکابودمگه نه؟
هیچکس متوجه حرف اویشی نمیشه....چون همه مبهوت به زمین بازی چشم دوختن

درسته....توپ توی زمین اینوییه!....امتیازمال تزوکابود!
تزوکاهمینطورکه باخونسردی به انتهای زمین برمیگرده:خوب اینویی....بازی هنوزتموم نشده....بیاادامه بدیم.

اویشی:چه خبرشده تزوکا؟.....چی شده؟ (گنناه داره بهش بگین چیشد)

واین قسمت هم همینجادرلحظه ی هیجان انگیزش به پایان میرسه.
ودرقسمت بعد:
خووووب ماوسط بازیهای رده بندی هستیم که هرازچندگاهی توی سیگاکوبرگذارمیشه
طی این بازیهاموموجایگاه حرفه ای بودنش روازدست میده
وظاهرااین موضوع باعث اختلاف بین زوج طلایی شده!!
قسمت بعدی شاهزاده تنیس: "بزرگترین بحران سیگاکو"

[ سه شنبه 19 آبان 1394 ] [ 21:52 ] [ fereshte_san (آسوکا) ] [ نظرات () ]
آخرین مطالب