قسمت 54
بعدازمدت ها اومدم باقسمت جدید!!!
قسمت 54:
ریوماایچیزن....

سابقادرمسابقات ایالتی نوجوانان آمریکاشرکت کرده وطی یک سال ونیم موفق به کسب 4عنوان قهرمانی شده....یه پسرنابغه....
وتیتراااااژ.....
اونم چه تیتراژی!!یادتون هست که این قسمت آغاز سیزن سومه....پس این یه تیتراژ جدیده!!

خیلیم باحاله!باآهنگ خودتوآزادکن (make you free) که توسط kimeru خونده شده یک جوهیجانی به تیتراژ داده...
بگذریم....این داستان:"تمرینات ویژه ی کائورو"
تزوکاواویشی جلوی یه ساختمون ایستادن....ساختمونی که جلوش یه تابلوزدن که روش نوشته:مسابقات منطقه ای کانتو
تزوکا:خودشه اویشی
اویشی:اره...راستی تزوکاتوپارسالم اومده بودی اینجا....نمیدونم نتیجه چی میشه...
تزوکا:نتیجه هرچی میخوادباشه....مابایدخودمونوبرای هرشرایطی آماده کنیم
سلام پسرا...!
خودشه این صدای سنگوکوئه که بامینامی داره میاه سمت تزوکاواویشی
سنگوکو:اگه خیلی جدی بگیرین توقرعه کشی هیچ شانسی ندارین
اویشی:اوه،سنگوکوی خوش شانس ازیامابوکی
سنگوکو:درسته من قراره باشانس خوبم توقرعه کشی یه جایگاه خوب به دست بیارم
مینامی:ببخشیدا!!ولی توکه قرارتیست قرعه کشی کنی!          سنگوکو:نه بابا؟؟
ودراین لحظه....تاچیبانا وکامیوهم به جمع مون اضافه شدن!

سنگوکو:بفرما...آقایون فودو....                           تاچیبانا:سنگوکوآکوتسوکنارکشیددرسته؟
سنگوکو:خب که چی؟
تاچیبانا:بایدبرات سخت باشه اما ماکنارنمیکشیم میخوایم تواین مرحله جبران کنیم!
مینامی:درسته که اون رفته ولی کارتیمی ماحالاخیلی بهترشده
کامیو:اگه میخوای درمورد دابل حرف بزنی بایدبگم که بازیکنای ماخیلی بهترن
سنگوکو:خوب،خواهیم دید....منظورم باشمام هست سیگاکو!
خب میریم یه سربه اینوئه وشیبابزنیم
اوناتوی زمینای تمرین مدرسه ی ریکایدایی هستن
یکی ازبازیکنای ریکایدای یه ضربه میزنه و....
داور:بازی به نفع سانادا 5_2
سانادا:انگارخسته شدی نیشیکی کون!
حریفش:سانادا وقتی بری دبیرستان حتمایه حرفه ای میشی!
شیبا:واای فوق العاده س حریفش نیشیکی کون هستش که سال گذشته تیمش روبرنده ی مسابقات ملی کرد
اینوئه:درسته اون عضوسابق همین تیم بوده که حالارفته دبیرستان و...
سانادا: اینوئه سان فقط این نیست....ریکایدایی سه سال پشت سرهم قهرمان شده!

سانادابه بازیش ادامه میده ومیگه:من هیچ نقطه ضعفی ندارم!
شیبا:عجب اعتمادبه نفسی
اینوئه:خوب اعتمادبه نفسشون همچین الکیم نیست اوناواقعاقوین
شیبا:ولی سیگاکوهم باوجودتزوکا کون وبقیه ی حرفه ای هادست کمی ازاینانداره
اینوئه:خودشه آخریشه!                                   سانادایه ضربه ی دیگه میزنه و....
داور:برنده ی بازی سانادا 6_2
سانادا:هیچ مشکلی نیست...به طورحتم هیوته بهترین اعضاش روبرای مسابقات کانتوکنارگذاشته که ازقدرت بدنی بالایی برخوردارن شانس سیگاکوخیلی کمه
اینوئه:پس میخوای بگی سیگاکودرمسابقات کانتوبامشکل مواجه میشه
سانادابه زمین کناریش نگاه کرد.....خودشه همون پسره کیریهارا!!همونی که یواشکی وارد سیگاکوشدوهمه جاروبهم ریخت!!

اون مشغول بازی بایه بازیکن دبیرستانیه
اینوئه:اینم ازبرگ برنده ی ریکایدای آکایا کیریهای سال دومی....بازی کردن بایه بازیکن بزرگتر کارحضرت فیله!
شیبا:بالاخره به هم رسیدیم پسره ی بی ادب!!!(هنوز ازقسمت 50 عصبانیه!!)
اینوئه:کیریهارا خیلی خسته به نظرمیاد                   سانادا:این تازه هشتمین حریفشه!
شیبا:یعنی ازهرهشت نفربرنده شد؟
سانادا:تمرکزاون فوق العاده س اولش خودمم شک داشتم ولی اون یه آدم عادی نیست....تمرکزیه چیزذاتیه کسی نمیتونه یادت بده
شیبا:یعنی توهم نمیتونی شکستش بدی؟
سانادا:شوخیت گرفته؟اون حداقل 10سال بامن فاصله داره!من میتونم سه سوته داغونش کنم!!(اعتمادبه سقف روبرم...)
اینوئه:عجب...
شیبایه نگاه یه چندتابازیکن که اون طرف ترنشسته بودن وداشتن استراحت میکردن انداخت وگفت:اونجارو!همه ی اونا همشون چپ دستن!!(راست دستن ولی بادست چپشون کارمیتونن بکنن)

اینوئه:این یه جورمقابله به مثل برای بازیکنای چپ دست درمسابقات کانتوهستش....امابرای کدوم بازیکن؟شایدتزوکا ازسیگاکو...
شیبا:تازه ریومام هست                             اینوئه:درسته.فعلابهتره بریم...
ورفتن
بهتره ماهم یه سربه محل قرعه کشی بندازیم....یعنی همون جاییکه قراره ترتیب بازیهادرمسابقات منطقه ای کانتومشخص بشه!توی یه سالن بزرگ تزوکا،اویشی وده هادانش آموزدیگه نشستن
مسئول برگذاری:آیهارا ازراهنمایی کاناگاوا
یه پسرازجاش بلندمیشه ومیره ازتوی جعبه یه کاغذبرمیداره وبرمیگرده سرجاش
مسئول:شماره 12                                 واسم مدرسه رودرجایگاه شماره 12نوشت
تزوکاهم چنددقیقه ی پیش قرعه کشی کرده وشماره 16بهش افتاده

حالانوبت گینکاس فوکوشی بایدقرعه کشی کنه
دوستش:هی حواستوجمع کن یه وقت 15نگیری که باسیگاکومیوفتیم!!

فوکوشی میره وفریادمیزنه:گینکاااااااا                         ویه کاغذ برمیداره
مسئول:شماره 2                            فوکوشی:آررررهههههههه.....خودشه!!!.....بهترین جایگاه!!!!
دوستش:ای احمق نگاه کن ببین کجاافتادیم....
فوکوشی روش روبرگردوند و....خودش فهمیدچه دسته گلی به آب داده....اولین بازی اوناباریکایدایه!!

کم کم تمام تیم هاپای جعبه میرن وشماره شون رودرمیارن....تاچیباناهم میره وشماره ی 5بهش میوفته
مسئول:بعدی آتوبه ازهیوته
آتوبه هم میره وازتوی جعبه شماره ی15روخارج میکنه!!!

اویشی:بدبخت شدیم!!
ناگهان توی سالن همهمه میشه:قهرمان پارسال منطقه،هیوته...قراره بایکی از4تیم برتر یعنی سیگاکوبازی کنه!...تیمی که ببازه به بازیهای ملی نمیره!!

همون لحظه اینوئه وشیباپیداشون میشه
اینوئه:سیگاکوبایداولین بازیش روباهیوته انجام بده؟چه بدبیاری
اویشی:تزوکا....                                        تزوکا:میدونم...
اویشی:هیوته درمسابقات تکمیلی نفرپنجم شد اماحالابرای مایه دردسربزرگ شده!!

میریم سیگاکو....
مربی ریوزاکی داره باتلفن حرف میزنه:که اینطورپس اولین بازیمون باهیوته شد....چاره ای نیست بایدقبول کنیم وازفرداتمریناروشروع کنیم ممنون خبردادی
تزوکا:خواهش میکنم
فردا....بعدازظهر....باشگاه تنیس سیگاکو...
بچه هاسخت دارن تمرین میکنن
مربی:نزارین بدنتون سردبشه!!!همونطورکه دیروزبهتون گفتم اولین حریفمون هیوته س،یعنی همون تیمی که پارسال بهش باختیم!!درسته که اونادرمسابقات تکمیلی به فودومینه باختن امااونااون موقع فقط از3نفرازحرفه ای هاشون استفاده میکردن!!برای مسابقات کانتواونابهترین اعضاشون رومیارن!!فراموش نکنین که اونا200عضوتوباشگاهشون دارن پس ازلحاظ بازیکن کم وکسری ندارن هربازیکنی که ببازه بلافاصله جایگزین میشه این شیوه ی مربی شونه!!پس قطعابازی سختی خواهیم داشت!بایدباتمام وجودباهاشون بازی کنیم!!
ایجی:آخه چراانقدرزودباید باهیوته بازی کنیم
ریوما:ماکه آخرش میخوایم بااوناروبه روبشیم بهترنیست همین اول کارشکستشون بدیم؟(کی باتوحرف زد؟؟)مادامادا دانه
مربی:گل گفتی ریوما!!روت حساب میکنیم!!همگی به افتخارریوما یه ست اضافی تربازی میکنین!!
همه:بمیری ایچیزن!!
حالامیریم تایه سربه باشگاه تنیس هیوته بزنیم....
همه متعجب یه جاایستادن
یه نفر:باورم نمیشه تاکی سان که یه حرفه ای بود 6_1باخت!!

حالافکرمیکنین به کی باخته؟؟
اون پسره ی موقشنگ تومسابقات تکمیلی رویادتونه؟همونی که به تاچیباناباخت؟همون پسره شیشیدو ازهم تیمیش که یه حرفه ایه برنده شده!!
یکی ازاعضا:چراانقدرزخمی شدی؟
یک هویه آقای کت وشلواری که چهره ی جدی ای هم داشت واردصحنه شد
آقا:چه خبره؟
یکی ازاعضا:مربی!!(این مربیه؟قیافه ش میخوره شهرداری چیزی باشه)
مربی بااون چشای ریزوترسناکش یه نگاه به وضعیت موجودانداخت وخودش همه چی روفهمید
مربی:تاکی ازحرفه ای بودن خلع میشه وهیوشی که یه بازیکن ذخیره س جایگزین اون میشه،برین سرتمرینتون
وخواست بره که...
شیشیدو:مربی!!!چرا؟چرا هیوشی؟؟چرامن نه؟این من بودم که شکستش دادم!!
آتوبه:خودتوخسته نکن                                                      شیشیدو:آتوبه!!
آتوبه:بااینکه حریف توتاچیباناازفودومینه بود توبدجور شکست خوردی مربی هم کسی روکه قبلاباخته باشه دیگه حرفه ای نمیکنه
یه پسرکه موهاش سفیدبودوهمونجاایستاده بودگفت:آتوبه سان!!

آتوبه:چیه اوتوری؟
اون پسرکه اسمش اوتوری باشه:تواین دوهفته ی اخیرشیشیدو سان حسابی تمرین کرده
آتوبه:خوب که چی؟
شیشیدوبدون اینکه به حرفای اتوبه واوتوری گوش کنه دوان دوان رفت دنبال مربی وپشت سرش که رسیدایستاد
مربی:دیگه چی میخوای بگی؟
شیشیدوروی زمین زانو زد وبه مربیش تعظیم کرد
شیشیدو:مربی تروخدا اجازه بدین بازی کنم
اوتوری هم همون زمان اومدپیش شیشیدو گفت:مربی من تواین دوهفته باشیشیدو سنپای تمرین میکردم دیدم که تاحد زخمی شدن داشت بازی میکرد،منم ازتون میخوام که بزارین توبازیهاشرکت کنه
مربی:پس اوتوری،توهم میخوای ازحرفه ای بودن برکنارشی؟
اوتوری کمی باخودش فکرکردوگفت:نمیدونم چی بگم
همون لحظه شیشیدو ازتوی جیبش یه قیچی در آوردوشروع کردبه کوتاه کردن موهاش خوشگلش...تمام موهاش روکه کوتاه کرد ازجاش بلندشد و رو در روی مربی ایستاد
مربی!!
این صدای آتوبه س که همین لحظه سررسیده
آتوبه:این پسرهنوزنباخته،منم ازتون میخوام که بزارین بازی کنه
مربی:اصلابه من چه هرکارمیخواین بکنین...
ورفت
آتوبه:توحتی باخودت قیچی مخصوص مو آورده بودی،نکنه میخوای آرایشگاه بازکنی؟
شیشیدو(که تازه شکل پسراشده):خفه شوبابا....
آتوبه:گفته باشم،این آخرین باری بود که همچین کاری کردم.
خوب....دیگه غروب شده وریوما و مومو دارن باهم برمیگردن خونه
مومو:ایچیزن...                                                         ریوما:بله؟
مومو:فقط به هیوته نباز                                              ریوما:خیالت تخت
مومو:مونه هیرو کاباجی رومیشناسی؟
ریوما:عضوهیوته رومیگی؟یه چیزایی شنیدم...
مومو ازتوکیفش یه دفتردرآورد وبازش کردوشروع کردبه خوندن
مومو:مونه هیرو کاباجی،قد:190 cm،گروه خونی:O،غذای مورد علاقه:پیتزا
ریوما:صحیح...

مومو:بعدی ریوشیشیدو،قد:172 cm،گروه خونی:B،غذای موردعلاقه: ساندویچ پنیر
ریوما:ساندویچ پنیر؟برعکس من ساندویچ تخم مرغ دوست دارم
مومو:اون تومسابقات تکمیلی به تاچیبانا باخت وازحرفه ای بودن خلع شد،توی هیوته وقتی یه بارببازی برای همیشه ازحرفه ای بودن کنارمیری
ریوما:اره مربی دیروز گفت
مومو:ولی شایعاتی هست که میگه اون دوباره برگشته
ریوما:پس اومده که ببره
مومو:راستی یه نفردیگه هم هست به اسم آتوبه
ریوما:اها همون شاه میمون رومیگی؟
مومو:بازیش فوق العاده س کاپیتان پارسال مابهش باخت،اون توسطح ملی بازی میکنه
ریوما:وای!
مومو:ولی درعوض کاپیتان تزوکای مابااینکه پارسال معاون کاپیتان ویه سال دومی بودتونست به راحتی کاپیتان اوناروشکست بده
ریوما:عجب....راستی موموسنپای....فکرکنم توازکارای اینویی سنپای خوشت میادنه؟
مومو:اوهوم خوشم میاد....خوب بزار بقیه ش روبگم...
ودوباره کله ش روکرد تودفترش وشروع کردبه خوندن
درهمین لحظه که بچه هادارن میرن خونه....کایدو کنار رودخونه وزیرپل ایستاده وداره باراکت تمرین ضربه زدن میکنه
کایدو:لعنتی،نمیتونم درست انجامش بدم!!،بااین وضعیت مهم نیست چقدرتمرین کنم...ماربومرنگ ناقص میمونه!!

کایدو!
این صدای اینوییه که روی لبه ی پل نشسته وداره کایدوروتماشامیکنه
کایدوباخودش:اینوییه!...طی مسابقات رده بندی اون باکاپیتان مسابقه داد!!...اون واقعاسطحش بالاست!
اینویی ازروی پل اومدپایین پیش کایدو ویه حوله بهش داد وخودش رفت وسط رودخونه
اینویی:بیااینجاوسعی کن بااون حوله تمرین کنی!
کایدوهم رفت وسط رود خونه ودوسه بارسعی کردبه جای راکت باحوله ضربه بزنه
کایدو:باآبی جذب میکنه سنگین میشه،نمیتونم بچرخونمش

اینویی:میبینی کایدو نمیتونی چیزی روکه تودستت داری روبچرخونی این کلیدتکمیل کننده ی ماربومرنگ توئه
صبح روزبعد....بچه هاتوی سیگاکومشغول تمرینن...اویشی یه موون وولی میزنه وخودشو ایجی روبرنده ی بازی میکنه
مربی:آفرین کارتون خوب بود،دلتون میخوادیه شکل گیری جدیدروامتحان کنین؟
همه:(سکوت)
هوریو:قضیه این شکل گیری جدیدچیه؟                            کاچیرو:چمدونم
همون لحظه موموبادفترش پیداش شد
ریوما:مومو...نه ببخشید...اینویی سنپای توازترکیب جدیدچیزی میدونی؟
مومودفترش رو بازکردوگفت:بزار اطلاعات روچک کنم....مربی ریوزاکی به نظرخیلی شارژ میاد نمیشه گفت چیکارمیخوادبکنه!(یعنی قیافه رونگا کپی اینوییه!!)
میریم یه سرداخل مدرسه بزنیم...
تزوکاداره یه دیکشنری انگلیسی-ژاپنی روبه فوجی میده

تزوکا:این خوبه؟                                فوجی:آره ممنون.نه اویشی نه تاکاهیچکدوم بهم ندادن
وشروع کردبه ورق زدن دیشکنری
فوجی:راستی هنوزترتیب بازی هاباهیوته مشخص نشده؟
تزوکا:مربی داره روش فکرمیکنه...
فوجی:کسی که یوتاروشکست داد جیرو بوددرسته؟اگه بشه من میخوام بااون بازی کنم...(منظورش این یاروپایینیه)
تزوکا:توخیلی به برادرت فکرمیکنی...فعلا...
و خواست برگرده سمت کلاس خودش که فوجی باحرفی که زد میخکوبش کرد!
فوجی:تزوکا،برای بازی باآتوبه مشکلی نداری؟

اگه دست چپت کامل خوب نشده باشه...تومیبازی!!
تزوکابی اینکه جوابی بده راهشوکشیدورفت...
دیگه غروبه....بهتره بریم به بچه هاسربزنیم ببینیم چه وضعی دارن...
ریوماتوخونست وداره با باباش تنیس بازی میکنه...
نانجیرو:اوهو زدی تو اوت!!هنوزبازی بلدنیستی!!
ریوما:تادرست وحسابی باهم بازی نکردیم نمیتونی بگی که بازی بلدنیستم!!

میریم خونه ی تاکا ....بابای تاکاتومغازه داره سوشی درست میکنه که...یه صدای قژقژازطبقه ی بالامانع کارش میشه
باباش:آهای تاکشی یواش تر!!
تاکادرحال شنا رفتن:ببخشیدبابافقط یه ماه دیگه تحمل کن قول میدم ازوقتی رفتم دبیرستان سوشی درست کردن یادبگیرم!

میزیم خونه ی مومو
مامانش:تاکشی!!شام حاظره!!
مومو:مامان من الان کاردارم،فردا یه امتحان سخت دارم...انگلیسی،فیزیک،ریاضی وتاریخ جهان....(الکی مثلاموموداره درس میخونه!!)

میریم به سیگاکو!مربی هنوزتودفترشه وداره روی ترتیب بازیهاباهیوته فکرمیکنه...
مربی:کاملاواضحه که ضعف اصلی ماتوی دابله!اگه زوج طلایی مون ببازن...کارهردوتا دابلمون تمومه....درسته که بهشون لقب زوج طلایی دادن ولی پارسال براشون سخت بودتومسابقات ملی برنده بشن!
اگه قلباشون یکی نباشه نمیتونن پیروزبشن...ولی بچه های ماشخصیتای فوق العاده ای دارن!
وبالاخره ازجاش بلندشد ورفت خونه شون
بهتره برگردیم به یه هفته قبل...غروب روزی که کایدو واینویی کناررودخونه همو دیدن
کایدو سخت باحوله مشغول تمرینه
اینویی باخودش:یعنی واقعامیخواد تاهفته ی دیگه همینطورادامه بده؟
وبالاخره دل وزد به دریاو روکرد به کایدو وگفت:کایدو،دلت میخوادبامن تیم دابل تشکیل بدی؟
وقبل ازاینکه بفهمیم کایدوچه جوابی میده....این قسمت همینجابه پایان میرسه!!
این قسمت هم باتیتراژ جدیدش که آهنگ جاده ی سفید(white line) روشه به پایان میرسه...
ودرقسمت بعد:
خوب بالاخره مسابقات کانتوفردا شروع میشه
تیم های سیگاکو،هیوته،فودومینه وریکایدای باموفقیت به این مرحله رسیدن
همه ی تیم هاآماده ن که توانایی هاشون رونشون بدن
اماچه اتفاقی ممکنه برای تیم دابل سیگاکوبیوفته؟
قسمت بعدی شاهزاده تنیس: "هیوته نزدیک میشود"

[ جمعه 2 بهمن 1394 ] [ 20:33 ] [ fereshte_san (آسوکا) ] [ نظرات () ]
آخرین مطالب

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات