تبلیغات
prince of tennis - توصیف سینمایی شاهزاده تنیس:دوسامورایی،اولین بازی 2
توصیف سینمایی شاهزاده تنیس:دوسامورایی،اولین بازی 2

بفرمایین اینم ادامه ی این سینمایی جذاب وتخیلی!!...

دراین لحظه یک حرکت علمی تخیلی که توصیفش واقعامشکله!!اتفاق میوفته که من سعی میکنم توضیحش بدم!!
تزوکا طلایی رنگ میشه وانگارکه مرکزیک کهکشان باشه

تمام سیارات(توپ ها) رودریک نقطه به سمت خودش جذب میکنه (منظورش محدوده تزوکاست)وباقدرتی فوق العاده برگشت میزنه این نقطه انگارکه منفجرشده باشه به هزاران توپ تنیس تبدیل میشه (بارش شهابی)

ومثل شهاب سنگ به کره ی زمین (زمین حریفش جان)برخورد میکنه....این برخورداونقدرشدیده که نسل دایناسور هاروازروی کره ی زمین منقرض میکنه!!(عامل انقراض دایناسورهاکشف شد!!)


داور:برنده ی بازی تزوکاازسیشن گاکوئن
کمی بعدآلبرت وجان پیش ساکورافوبوکی وآشپز وساطور هستن!
ساکورافوبوکی:برای عواقب کارتون آماده باشین!میدونین چقدرپول ازدستم رفت!
ریوگا:پیرمرد....این کارا واقعاخجالت آوره داد زدن خیلی زشته!
ساکورافوبوکی:چی میگی توهیچی نمیفهمی کلی پولم تواین قماررفته
ریوگا:خوب حداقلش اینه که این بازی آخریه رومطمئنیم میبریم!همونطورکه خودت خواستی!
ساکورافوبوکی:خیله خوب هرچنداگه نتونی ببری با این ساطورخوشگل طرفی!

ریوگا:باشه بابا....فکرمیکنی من کیم؟من ریوگاایچیزنم!
خوب بهتره یه سربه بقیه ی اعضای سیگاکوبزنیم....اگه یادتون باشه اونابعدازاینکه ازدست آشپزفرارکردن رفتن تااعضای تیم ساکورافوبوکی رونجات بدن....خوب حالام نجات دادن ودارن دنبال یه راه واسه فرارمیگردن!
که.....یکی ازملواناپیداشوم میکنه!
ملوان:اینجان پیداشون کردم!                                        بچه ها:فرار!!

برمیگردیم به زمین تنیس....چیزی به شروع آخرین بازی نمونده...که ساکورافوبوکی میادوپشت بلندگومی ایسته وشروع به صحبت میکنه:

مردم!تونستین پول حسابی ببرین؟
بعضیا:بله!                                            بعضیا:نه باباهرچی داشتیم باختیم!
ساکورافوبوکی:ظاهراچندتابازنده داریم.....عیب نداره منم یکی ازاونام!میدونم که کسایی که روی من شرط بستن آخرین امیدشون این آخرین بازیه!به نظرم بهتره دوباره روی این آخرین بازی شرط بندی کنیم به نظرم اینطوری جالب ترمیشه!
وشرط بندی هادوباره آغازمیشه!!
فوجی:فهمیدم!میخوادبابالابردن شرط بندی هاروی ایچیزن پولایی روکه ازدست داده پس بگیره!
تزوکا:درسته
خوب ریوماوریوگادارن میرن توزمین

ریوگا:انگارخیلی طرفدارداری خیلیاروا شرط بستن
ریوما:شایدبهترباشه توهم روی من شرط ببندی!
ریوگا:ببخشیدکه ازشوخی مسخره ت نخندیدم....خوب گوشاتوواکن فسقلی اگه تونبازی توودوستات توی بد دردسری میوفتین!
ریوما:به جای این حرفابهتره اعتراف کنی که بازیت به اندازه ی من خوب نیست
ریوگا:هه وقتی کوچیکتربودی نازتربودی....به نفعه ته به هشدارهای داداش بزرگت گوش کنی!
بازی باسروریوگاشروع میشه،ریومامیخوادبرگردونه اماتوپ به زمین میخوره وصاف میره سمت صورتش!
ریوماجاخالی میده....خودشه این سروتوییسته!

ریوگا:این سرویسیه که سامورایی نانجیروبرام به ارث گذاشته
ریوگادوباره سرومیزنه،ریومااین بارمیره پشت توپ
تزوکا:اگه بدونی توپ چطوربلندمیشه راحت میتونی برگشتش بدی
توپ به زمین میخوره وبلندمیشه اما اینبارجهتش فرق میکنه!ریومادوباره جاخالی میده اماتوپ به کلاهش میخوره وکلاهشوازسرش درمیاره وخودشم نقش زمین میشه

داور:30_0
بهتره تااین دوتامشکل خونوادگیشونو حل میکنم مایه سربه بقیه ی اعضای سیگاکوبزنیم...اونابه همراه اعضای تیم ساکورافوبوکی باسرعت درحال دویدن یابهتربگم درحال فرارن!
همگی واردسالن بیلیاردمیشن وازهم جدامیشن یکی ازمسئولین اونجایه دارت پرت میکنه سمت اویشی،اویشی جاخالی میده وخطرازبیخ گوشش ردمیشه

اویشی به همراه اینویی پابه فرارمیزاره و اون مسئوله هم میوفته دنبالشون!
امابریم سراغ کایدواون دوان دوان ازسالن میزنه بیرون ومیخوادبااستفاده ازراه پله به عرشه بره اما 4تاملوان ازراه پله سرازیرمیشن وکایدومجبورمیشه ازیه وردیگه فرارکنه
 ایجی واویشی واینویی همچنان درحال دیویدن هستن!
ایجی:وااااای هرلحظه دارن بیشترمیشن!

تواین لحظات حساس که همه دارن باچنگ ودندون ازدست افراد ساکورافوبوکی فرارمیکنن ریومایه امتیازدیگه روهم ازدست میده واولین گیم به نفع ریوگامیشه!
ایجی اویشی واینویی همچنان میدون تابه موتورخونه میرسن!

اینویی:عجیبه به جای موتور دیگه بخاراینجاست!این یعنی این کشتی فقط شبیه یه کشتی تفریحیه ودرواقع یه کشتیه قدیمیه که هنوزازدیگ بخاراستفاده میکنه
ایجی میره لابه لای موتوراتایه نگاهی بهشون بندازه که.....
دستابالا!!!!
ای وای!این یکی ازافرادساکورافوبوکیه که بااسلحه داره اینویی واویشی روتهدیدمیکنه!
ایجی یواش یواش میادپشت سراون مرد وسعی میکنه که اسلحه ش روبگیره

اون مردمیفهمه وبه سمت ایجی شلیک میکنه گلوله ازبالای سرایجی ردمیشه وبه یکی ازدیگای بخاربرخوردمیکنه(این یعنی خطرانفجار!)

اون مردحواسش میره به دیگ بخاروبچه هافرارمیکنن واون مردهم دوباره راه میوفته دنبالشون
یه اعلام وضعیت ازبازی ریوماوریوگامیگیریم.....بازی 2_0به نفع ریوگاست
فوجی:باورم نمیشه ریوماحتی یه امتیازم نگرفته
تزوکا:به عنوان برادربزرگترایچیزن اون تونسته سبکش روبه سامورایی نانجیرونزدیکتربکنه
تزوکاباخودش:حالاچیکارمیکنی ایچیزن؟ (مفهوم کلی:زودباش یه خاکی تو اون سرت بریز!!قضیه مرگ وزندگیه!!)
بازی ادامه داره ریوگایه لاب میفرسته ریومابه هوامیپره واسمش گردبادی میزنه!

ریوگانمیتونه برگردونه ودراثرقدرت اسمش نقش زمین میشه!
ریوگا:عجب چراتاحالانشونش نداده بودی؟
بازی دوباره به جریان میوفته،یه لاب دیگه ویه اسمش گردبادی دیگه! ریوگامیپره داخل گردبادی که ریوماایجادکرده وتوپ روبرمیگردونه!
فوجی:به همین سرعت تونست توپوببینه وبرگردونه؟
ریوگا:شرمنده فسقلی مادا مادا دازه!
اماکارریوماهنوزتموم نشده!اون میچرخه وتوپ روبرگشت میزنه،ریوگانمیتونه عکس العمل نشون بده و....
داور:بازی 4_2به نفع ریوماایچیزن!
ریوگا:اسمش گردبادیت واقعامنوشوکه کرد
ریوما:میگم من هیچ وقت باهات یه بازی درست وحسابی نداشتم درسته؟
چطوره یه سربه خاطرات پرتقالی این دوبرادربزنیم....
توی اون باغ پرپرتقال ریوماتوی زمینه تنیسه....اون میخوادیه توپ روبرگردونه امانمیتونه
ریوگامیادجلوومیگه:آه!...من دیگه بازی نمیکنم!

ریوما:ولی بازی هنوزتموم نشده
ریوگا:آخه بازیت خیلی افتضاحه فسقلی حوصله م سررفت
ریوما:اصلاهم حوصله سربرنیست!واستاتاآخربازی کنیم
ریوگا:حتی اگه تاآخرم بازی کنیم نتیجه تغییری نمیکنه!فقط وقت تلف کنیه!بایدانقدرتمرین کنی که بتونی حداقل یه گیم ازم ببری!
وبعدپرتقالشوازتوجیبش درآوردونشون دادوگفت:مادا مادا دازه!
برمیگردیم به زمان حال
ریوگا:نه تاحالایه بازی واقعی باهم نداشتیم                          ریوما:پس بیاتمومش کنیم
ریوگا:باشه                                                         وآماده میشن تابازی روازسربگیرن که....
ساکورافوبوکی ازپشت میکروفون:تایم اوت!(یعنی وقت میخوام!)ظاهرایه عده ازاعضای سیگاکوگم شده بودن الان اومدم بگم که مااوناروپیداکردیم
وهمه ی اعضای فراری سیگاکودست بسته اومدن پیش ساکورافوبوکی
ساکورافوبوکی:ریوماایچیزن میدونی که معنی این چیه؟
فوجی:اون نقشه کشیده باگروگان گرفتن بقیه ایچیزن رومجبوربه باخت کنه!
ایجی که درست کنارساکورافوبوکی ایستاده بودکله ش روبردجلوی میکروفون وبلندبلندگفت:آآآآی مردم!!گوش کنین!!اونامیخوان....

امانتونست حرفشوتموم کنه چون ساطورگرامی آشپز داشت یواش یواش توپهلوش فرومیرفت!

ساکورافوبوکی:خانماوآقایان لطفانگران نباشین وبه بازی ادامه بدین
ریوگا:میبینی ظاهرابایدتوی یه بازی ازپیش تایین شده بازی کنیم
ریوما:پس تصمیمت اینه                                              ریوگا:اینجوری نگام نکن
ریوما:نظرم راجع بهت عوض شد....خیلی پستی!
ریوماسرومیزنه،ریوگابرمیگردونه،ریوما،ریوگا و.....ادامه پیدامیکنه
حین بازی ریوگا:هی فسقلی یادته که بچه بودیم ازت یه پرتقال دزدیدم؟درخت پرتقال!!
ریوما:درخت پرتقال؟؟......آهاگرفتم!
ویه توپ برای ریوگافرستاد توپی که درست عین ضربه ای بودکه ریوگابرای انداختن پرتقال ازدرخت زد!
حالاتوپی که ریومافرستاده موقعیتوبرای ریوگاجورکرده!اون یه ضربه میزنه وتوپ صاف میره سمت جاییکه ساکورافوبوکی وگروگانا حضوردارن ومحکم میخوره توکله ی آشپزکچل!واون نقش زمین میشه!
ساکورافوبوکی:ریوگا!!!!!!!                                                اویشی:وقتشه!
وهمه بادستای بسته ملواناروزیرخودشون له کردن!

ساکورافوبوکی:عوضیا!!
ریوماهم که موقعیتوجور دیدیه توپ برداشت وسرویس محکمی به سمت کله ی ساکورافوبوکی زد!....اونم نقش زمین شد
اینویی:خوب وقت فراره!
فوجی وتزوکاخیلی سریع رفتن تابه بقیه ی دوستاشون ملحق بشن!و ریوماوریوگاهم خوشحال به بازیشون ادامه میدن!
ناگهان زمین شروع به لرزیدن میکنه....این یه زمین لرزه س؟نه!.....
اون گلوله ای که توی موتورخونه رهاشده بودبالاخره کارخودشو کرد!

مردم همه سراسیمه اززمین بازی خارج میشن....اما....ریوماوریوگا....انگارنه انگارکه زمین زیرپاشون داره میلرزه به بازی ادامه میدن
دیگ کشتی بیشترازاین نمیتونه فشاربخارروتحمل کنه ومنفجرمیشه!قسمتی ازکشتی آتیش میگیره....

ریوگاسرومیزنه،ریوماطلایی میشه وبرمیگردونه....
دوسه تاانفجاردیگه پشت هم اتفاق میوفته....صدای جیغ مردم جوخوفناکی به کشتی داده!کشتی تکون های شدیدی میخوره....مردمی که داخل اتاقاشونن سعی میکنن که به زورسوارآسانسوربشن وخودشون روبه عرشه برسونن


کشتی دوباره میلرزه وهنه تعادلشون روازدست میدن
فوجی:تزوکاحالاچی؟          تزوکا:اینجاخیلی خطرناکه.مردم!همه سریعترکشتی روترک کنین!
وتمام اعضای سیگاکوبه جای ملوانابه مردم کمک میکنن!
تاکا:ازاینوربیاین!!قایقای نجات اینطرفه!!

کم کم آب واردکشتی میشه!!....جلوی قایقای نجات حسابی غلغله س
مومو:آروم باشین واسه همه جاهست!
ایجی سعی میکنه مردموآروم کنه ولی فشارجمعیت خیلی زیاده برای همین ایجی ازروی عرشه پرت میشه پایین!....اماقبل ازاینکه بیوفته تودریامومو پاش رومیگیره!

کشتی میلرزه وهردوباهم توی دریامیوفتن!!!                        اویشی:نههههههه!!!
ازاین جوخوفناک وخرتوخر که بگذریم.....توی زمین تنیس.....هیچکس نیست وهیچ صدایی به جزصدای برخوردراکت وتوپ شنیده نمیشه...دودحاصل ازانفجارباعث شده بارون شدیدی شروع بشه....ریوماوریوگاول کن نیستن ودارن باسماجت وتمام قدرتشون ضربه میزنن!!
دراین لحظه دوباره صحنه هایی علمی تخیلی اتفاق میوفته که کارتوصیف کردن منومشکل میکنه.....(آخه کی به شمامیگه اینجوری کارتون بسازین؟؟؟؟پدرم دراومد!!!)
ریوماسرجاش می ایسته ویک ستون گردبادمانند ازجنس آتش دورخودش ایجادمیشه ریوگالحظه ای خشکش میزنه این ستون به پنج تاستون تقسیم میشه!!!(یه چیز ی تومایه های تقسیم سلولی!!)

ریوگا:حالاکه اینطوره منم کم نمیارم!!
ریوگادورخودش یه محافظ ازجنس فکرکنم الکتریسیته به وجودمیاره ویک موج عظیم ایجادمیکنه وازپشت سرش (یعنی ازتودریا)به سمت ریومامیفرسته (خودش چون محافظ داره زیرموج ها له نمیشه!)
امواج آبی ریوگا وستون های گردبادی آتشین ریوما دربرابر هم این یه نبردبین آب وآتشه!!

ومشخصه طبیعتاآب برآتش غلبه میکنه!!امواج پیش میرن وآب سرتاسرزمین تنیس روفرامیگیره اما این دوتاداداش ول کن معامله نیستن ریومازیرآب به تور ضربه میزنه!

ریوگابرگشت میزنه!(جدیدترین کشف قرن 21:انسان هایی باآب شش کشف شدند!!)
ناگهان ستون آتشین ریومادوباره به وجودمیادوتاوسطای آسمون میره ریوماوریوگاهم همراه بااون آتش به سمت آسمون به پروازدرمیان وبالامیرن!!!(ته تخیل!)
ریومابه توپ نزدیک میشه وریوگاهم نزدیک میشه وهردوباهم به توپ ضربه میزنن!!!

دراثرقدرت اوناتوپ به قسمت بالاتری ازآسمون میره ریوما وریوگاهم کمی به سمت عقب پرت میشن وبعدهردوعین سوپرمن یکی باقدرت آتش ودیگری باقدرت آب به سوی بی نهایت وفراتر ازآن!!!(پارازیت!)هردوبه دنبال توپ لابه لای ابرهاپروازمیکنن!!
ریوگاوریوماخاطراتشون روبه یادمیارن(آخه الان وقت خاطره س؟)
ریوگای کوچک:بازیت خوب شده فسقلی...                          ریومای کوچک:جدا؟؟
ریوگادستی روی کله ی ریومامیکشه ومیگه:جالب بودبیایه روز دیگه هم باهم بازی کنیم!
توزمان حال!!این دوتاهنوزم دارن به سمت آسمون پروازمیکنن تابه توپ برسن!

فشارحاصل ازجو هردوشون روپس میزنه!ریومامقاومت میکنه ولی ریوگاکم میاره وپرت میشه به عقب!!(سقوط!)
ریومابه توپ میرسه وبانهایت قدرت توپ روبه زمین تنیس برمیگردونه!!!
وچندلحظه ی بعد......ریوما....نشسته......

وریوگا.....درازکشیده.....

توی زمین تنیس.....هستن!
بارون بندمیادوآفتاب کم کم ازپشت ابرهانمایان میشه
ریوگا:بازی تمام.....توبردی....خیلی حال داد!....هعی رویای بزرگ....میدونی وقتی ساکورافوبوکی دنبال 6تابازیکن برای مسابقه بامامیگشت تورو توی یکی ازفیلمایی که داشت میدید دیدم....راستش تقریبافراموشت کرده بودم ولی تویه لحظه همه چی یادم اومد....جالب بود....واقعاجالب بود!
کم کم غروب میشه....هلیکوپترهاوقایق هابرای کمک به مسافران کشتی اومدن
آدم توهلیکوپتر!:ساکورافوبوکی هیکوماروماشماروبه جرم قمار،تقلب وهمچنین حمل سلاح گرم بازداشت میکنیم
بین قایق های نجات قایق آتوبه هم دیده میشه!اون داره باتلفن حرف میزنه...

آتوبه:الواوشیتاری؟همونطورکه حدس میزدم ساکورافوبوکی یه متقلب بود!الانم پلیس اونوهمدستاشودستگیرکرده
هرهشت نفراعضای سیگاکو(جزریوما)توی یکی ازقایق های نجات هستن....همه سکوت کردن که.....یه جت اسکی سکوتشون رومیشکنه!!
ازمیان تکه های شکسته ی کشتی ریوماوریوگاسواربرجت اسکی ازراه میرسن!!ریوگانزدیک قایق میشه وریوماروپرت میکنه توآب!
بعدکلاه ریوماروبرمیداره ومیزاره سرش
ریوگا:هی فسقلی،رویای بزرگت رو....پیداکن!!

وبعدپرتقالشومیندازه برای ریوما                         ریوگا:من میرم یه رویای بزرگترپیداکنم!تابعد!
وبعد اعضای سیگاکوروتنهامیزاره و باجت اسکی درافق محومیشه!

وپایاااااان.....!!!!!!
این سینمایی هم باآهنگ زیبای جوانان شاد (Seishun Glory) به پایان میرسه....
اوووووف خداااابالاخره تموم شد!!!خیلی باحال بودنه؟آخرتخیل بودنه؟
خداییش اندازه ی پنج تاقسمت وقت وانرژی برد!!....برین کیف کنین!!
فعلاخدایارونگهدارهمتون....تابعد!

[ پنجشنبه 10 دی 1394 ] [ 17:28 ] [ fereshte_san (آسوکا) ] [ نظرات () ]
آخرین مطالب
نمایش نظرات 1 تا 30