بیوگرافی جنیچیرو سانادا
سلام برهمه....بعدازمدتهاباپست جدیداومدم....لطفانظر یادتون نظره چون خدایی بیوگرافیش خیلی طولانی بود


نام:جنیچیرو سانادا
(Genichiro Sanada)

 حالت نوشتار اسم به ژاپنی:
真田 弦一郎
(طرزخواندن ازسمت چپ به صورتSanada Genichirō)

لقب:
امپراطور
یکی ازسه هیولای ریکای

جنسیت:مرد
سن:15 سال
قد:180 cm
وزن:68 kg
تولد:21 می (30 اردیبهشت)
طالع بینی:برج ثور
بینایی:2.0 (هردوچشم)
گروه خونی:A

اعضای خانواده:
پدر
مادر
جنمون (پدربزرگ)
برادر بزرگتر
زن داداش
ساسوکه (برادرزاده)

مدرسه راهنمایی:ریکایدای
کلاس:سوم A
صندلی:10
موقعیت درباشگاه:معاون کاپیتان
بازیکن حرفه ای
بازوی غالب:راست دست
سبک بازی:همه سبک
یاردابل:
یاناگی رنجی
یوکیمورا سیچی
آتوبه کیگو
جین آکوتسو

مهارت های ویژه:فو رین کا این زان رای(شکل کامل شده فو رین کا زان)(نخندین این تکنیک ترکیب چندتاحرکته!)،فو(به معنی باد)،رین(به معنی جنگل)،کا(به معنی آتش)،این(به معنی سایه)،زان(به معنی کوهستان)،رای(رعدوبرق)،موگانوکیوچی،نور سیاه،چرخش نامرئی،سرو نامرئی،تانگو به سوی تخریب

اولین حضور:قسمت 54
صداپیشه:تایتن کوسونوکی

داده ها(نکته:چنین شیوه اندازه گیری قدرتی درتنیس وجودداره ودریک پنج ضلعی از0تا5به هرکدام ازمواردنمره میدن)
سرعت: 4
قدرت: 5
استقامت:4
هوش : 5
تکنیک : 5

اندازه پا:27.5 cm
سرگرمی:ورزش ماهیچه،شوگی،خوشنویسی
شغل پدر:کارمند دولت
شغل پدر:مربی آموزش ورزش کندو به نیروهای پلیس
پولش روصرف:اصلاپول خرج نمیکنه همه رونگه میداره
شعار:
"اگه جلوی کسی روبگیری قطعاخدا روازخودت خشمگین کردی"
جمله ی موردعلاقه:خواستن توانستن است
بهترین درس:تربیت بدنی،تاریخ
بدترین درس:هیچی
کمیته:مسئول کمیته انضباطی
اغلب درمدرسه بازدیدمیکنداز:اتاق بادکوراسیون ژاپنی(برای تمرین خوشنویسی)
رنگ موردعلاقه:سیاه،خاکستری
غدای موردعلاقه:میسو،گوشت
فیلم موردعلاقه:تئاتر های تاریخی
کتاب های موردعلاقه:رمان های تاریخی،کتاب های آموزش نقاشی
موسیقی موردعلاقه:موسیقی های سنتی وبی کلام ژاپنی
دخترموردعلاقه: سانادا:"من وقت داسه دختربازی ندارم"
محل موردعلاقه: سانادا:"محل واسه قرار؟گور بابای قرارگذاشتن بادخترا..." (بی ادب!!)
دوست ندارد:مد،مسافرت
برنانه ی روزانه:تمرین کندو درصبح زود،تمرکز
بیشترین چیزی که دراین لحظه میخواد:یک گلدان که تومغازه عتیقه فروشی پیداکرده
مهارت جداازتنیس:ورزش کندو

جنیچیرو سانادا رامیتوان پادشاه وسلاح نهایی ریکایدایی دانست
چراکه درموارد بسیارباعث پیروزی ریکایدای شده
ذهن وبدن او درست مانند جنگجویان باستان چین(سامورایی ها)است

اوملقب به امپراطور ومعاون کاپیتان ریکایدای است
البته برای مدتی به طورموقت کاپیتان تیمش شد
سانادا هنگامی که سال اول بود به همراه دوهم تیمی دیگرخود یعنی رنجی ویوکیمورا موفق شدکه تمی خودرابه مسابقات ملی برساند
واین سه بازیکن به سه هیولای ریکایدای شهرت یافتند

سانادا موهای مشکی وکوتاه دارد وکلاه لبه داربه سرمیگذارد

وچشم هایش قهوه ای رنگ وبسیارریزهستند
اوبسیارقدبلنداست ومیشودگقت که شبیه یک مردبالغ است
ومانندتزوکااغلب چهره ای فلسفی دارد
طوری که اغلب مردم باورشان نمیشودکه سانادا15 سال سن دارد(بیشتربهش میخوره!)

تکه کلام او: "تاروندورو(
Tarundoru!)" است
که یعنی:"خیلی داری شل میگیری"

سانادابیشتربه خاطرکتک های جانانه ای که میزند معروف است
هرگاه هم تیمی هایش اززیرتمرین درمیروند یابازنده میشوندآنهاراکتک میزند!!
(یعنی یه بلایی مشابه معجون اینویی سراعضای ریکایدای میاد!!)
اوحتی به نزدیکترین دوست خود رنجی هم رحم نمیکند!!!
البته هنگامی که سانادابه ریوماباخت به هم تیمی هایش اجازه دادتا آنهااورابزنند!!
(نکته:توانیمه کتک زدنش رونشون نداد ولی تومانگا....
)

سانادا ازسال اول بارنجی واز4سالگی بایوکیمورا آشنابود
این سه دوست بسیاربه هم نزدیکند
طوری که هنگامی که یوکیمورا دربیمارستان بود
سانادا بیشترازهمه به عیادت اومیرفت

درسن 4 سالگی سانادادریک باشگاه تنیس بایوکیمورا آشناشد
وازآن زمان این دوبهترین دوستان هم شدند
سانادا بسیاربه یوکیموراوفاداراستوبی چون وچرا حرف های او راگوش میکند
وعلتش هم ترسی است که ازیوکیمورا دارد

بااینکه سانادااغلب آرام وخونسردبه نظرمیرسد امااگرواقعابخواهدکسی رادر یک مسابقه شکست بدهد بسیاربی رحم میشود
به همین خاطرمعمولاباخنده به رقیبش میگوید: "درناامیدیت غرق شو!"


سه سال قبل ازشروع سری سانادادرمسابقات تنیس نوجوانان شرکت کرد
وبه خاطرشکستی که ازیوکیموراخورد مقام دوم به اوتعلق گرفت
درست بعدازپیروزی اودو بازی باتزوکا انجام داد
یکی را بانتیجه ی6_1 ودیگری رابانتیجه ی 6_0 به تزوکا باخت
بعدازمسابقه سانادا اعلام کرد که قدرت تزوکا ویوکیمورا فوق تصور است

دوسال پیش ازشروع سری یعنی یک سال بعدازبازی سانادا باتزوکا
اوبه همراه دوستش یوکیمورا وارد ریکایدای شد
درآنجا آن دوبه همراه یاناگی رنجی موفق شدندکه به مدت دوسال تیم خودرابه مسابقات ملی ببرند
ازآن زمان این سه عضوریکای به سه هیولای ریکایدای معروف شدند!!

هنگامی که ساناداسال دومی بودبه همراه یوکیمورا ورنجی،آکایا را(که اون زمان سال اولی بود)متحمل شکست سختی کردند
ودرهمان سال ساناداموفق شدآتوبه ازهیوته رابه خوبی شکست بدهد
دراین مدت سانادابه خاطرپیروزی های بسیارش به امپراطور معروف شد
بااین حال باوجودپیروزی های بسیاردرمسابقات استانی وملی ساناداهمچنان ناراضی بود چراکه میدانست که هنوزنتوانسته است تزوکاراشکست بدهد

اولین حضوراو زمانی بودکه اینوئه وشیبابرای مصاحبه به ریکای رفته بودند
درآن لحظه سانادادرحال بازی بایک دانش آمورزدبیرستانی بودکه سابقاکاپیتان مدرسه ی راهنمایی ریکای بود وازمهارت بالایی برخوردار بود
آن روز ساناداموفق شد6_3 از نیشیکی(کاپیتان سابق)ببرد
وهمانجااعلام کرد که آکایا به اندازه ی 10سال باید تمرین کندتابه سطح اوبرسد
دومین حضورسانادا حین بازی تزوکا باآتوبه دررقابت های کانتوبود
بعدازپایان بازی تزوکا وآتوبه سانادااشاره کرد که تزوکا چندان جدی بازی نمیکرد
وآکایاهم همان لحظه اعلام کرد:که سانادامیخواست اولین کسی باشدکه تزوکا راشکست میدهد

روزی که ساناداموفق شدتزوکارادرمسابقات ملی شکست بدهد درحمام گریه کرد!

رابطه ی سانادا باآتوبه مانند رابطه اش باتزوکا ست واورارقیب خودمیداند
وتزوکا رقیب مشترک این دو است
آتوبه وسانادا همواره تلاش میکنندتایکدیگررا دریک رقابت منصفانه شکست بدهند
وتنهاافتخارشان این است که بتوانندازتزوکا ببرند!!

میشودگفت سانادا نقش برادر بزرگتر آکایارا دارد
گرچه چندان بروزنمیدهد اما همواره تلاش میکندتابه آکایاآموزش دهد
آموزش هایی که باعث شوندآکایا کاپیتان بعدی ریکای باشد!

ساناداازسن 4 سالگی تمرین تمرکز وکندو انجام میداد

جالب اینجاست که تویوما به سانادابه چشم یک گوریل نگاه میکند!(یعنی گوریل انگوری؟؟
)

ساناداهمیشه درکیف خودیک سنگ خمل میکند
که این سنگ ازدوران میجی نسل به نسل به فرزندان خانواده سانادا داده شده است(میجی:یک سلسله)

جنمون(پدربزرگ سانادا)دوست قدیمی کونیکازو (پدربزرگ تزوکا)است
آنهاهمدیگررا اززمانی که درنیروی پلیس کارمیکردند میشناختند
واغلب بایکدیگر شوگی بازی میکنند

برنامه ی یک روز سانادا:
04:00_ازخواب بیدارمیشه
04:30_بعد ازتمرکزوتمرین صبحگاهی صبحانه میخوره
07:00_میره مدرسه.تمرین صبحگاهی باشگاهه
08:00_تومدرسه میگرده
08:30_زنگ اول:انگلیسی
09:30_زنگ دوم:ادبیات کلاسیک
10:40_زنگ سوم:خوشنویسی
11:40_زنگ چهارم:موسیقی
12:30_وقت ناهار:ناهارتوسالن ندرسه یه غذای ژاپنی میخوره بعدشم دوتا نون ازمدرسه میخره میخوره
13:30_زنگ پنجم:تربیت بدنی،تیراندازی باکمان
14:30_زنگ ششم:تاریخ
15:30_جلسه ی کمیته انضباطی
16:15_باشگاه تنیس،به صورت مسابقه باهم تمرین میکنن
18:30_برمیگرده خونه،دوش میگیره
18:45_شام میخوره
19:15_بعدازتمرین بدنسازی شمشیرش رو تعمیرمیکنه(شمشیرورزش کندو)
20:00_وسایل مدرسه ش روآماده میکنه
20:30_مطالعه میکنه
21:30_میره میخوابه

نکته ازیوکیمورا:من تمام مدتی که سانادا موسیقی تمرین میکردمیتونستم صدای نواختنش روبشنوم،سانادا وموسیقیاش خیلی تومدرسه ی مامعروفن

برنامه ی درسی(مال قبلا)
زنگ اول:(08:30 تا 09:20) ریاضیات
زنگ دوم:(09:30 تا 10:20)تربیت بدنی (با نیو ومارویی)
20 دقیقه استراحت
زنگ سوم:(10:40 تا 11:30) تاریخ
زنگ چهارم:(11:40 تا 12:30) اقتصاد خانه
استراحت بعدازظهر
زنگ پنجم: (13:30 تا 14:20) ادبیات مدرن
زنگ ششم: (14:30 تا 15:20) هنر
تمیزکاری (کسایی که اون روزنوبت شونه کلاس روتمیزمیکنن)
فعالیت های باشگاه

یک نکته هازکایدو:من حتماآتوبه روبه خاطراینکه ازکاپیتان تزوکا بردمیکشم!!این بلارو سرسانادا هم میارم.....فسسسسس....
یک نکته ازسنگوکو:سانادا....توبایدیکم بخندی....قیافه ت شبیه پیرمرداست!!
یک نکته ازتزوکا:آتوبه وسانادا...هردوبازی های خوبی بودن...دفعه ی بعدکه باهاشون بازی کنم،نمیبازم!!
یک نکته ازاویشی:امم به عنوان معاون کاپیتان...نمیدونم منم بایدعین ساناداانقدر خشن باشم...
یک نکته ازکیکومارو:نمیدونم این پسره سانادا ازاولی که دنیااومده تاحالاخندیده؟؟...
یک نکته ازآکایا:معاون کاپیتان سانادا به زودی فارغ التحصیل میشه...لعنتی!بایدقبل ازاینکه اینطوریبشه شکستش بدم!!
یک نکته ازتویوما:سانادا همونیه که شبیه ی گوریل گنده س؟ (آره همونه)من میشناسمش تنیسش واقعافوق العاده س


[ پنجشنبه 22 بهمن 1394 ] [ 18:15 ] [ fereshte_san (آسوکا) ] [ نظرات () ]
آخرین مطالب

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic