قسمت 4
قسمت چهارم:
میبینیم که کایدو داره مسابقه میده...کاچیروهم داره ازش فیلم میگیره ودهنش ازتعجب بازمونده
هوریو به ریومامیگه:شایدبتونی اعضای عادی روشکست بدی ولی ازعهده حرفه ای هابرنمیای...
کایدویه حرکت عجیبب میزنه....


وتیتراژ....بعدازتیتراژ....
توی باشگاه تنیس هوریوودوستاش واستادن دارن حرف میزنن(البته بیشترهوریوحرف میزنه)
هوریو:تاحالاایچیزن خوب مهارتشو نشون داد ولی دیگه نمیتونه این کاروبکنه
کاستو:چرا؟اون به خوبی موموشیرو سنپای بود
هوریوهم بااعتمادبه نفس کامل گفت که موموسنپای مصدوم بوده واگه جدی بازی میکرده ریوما هیچ شانسی دربرابرش نمیداشته
دراین لحظه ریومامیرسه
بچه ها یکم ریوماروتشویق میکنن....یهو یک صدای هیس میاد
صداازسمت همون پسریه که آخر قسمت سوم معرفیش کردم...کائورو کایدو...
بایه صدای ترسناک به بچه هادستورداد که ازاونجابرن....همه هم(همه به جز ریوما)جیم زدن!

کایدو:آهای مگه توسال اولی نیستی؟
ریوما یه نگاهی بهش انداخت وگفت:چرا...الان میرم
بعدم رفت...ولی همینجورکه داشت میرفت به تمسخر گفت:وااااای چه ترسنااک!
بدبخت حرصش دراومد

بچه ها ازبس ترسیده بودن تااون سرباشگاه دویدن....درست تاجای جدول مسابقات...
کاتسوپرسید:اون کایدو سنپای نبود؟
هوریو:آره خودش بود رقیب ایچیزن توی بلوکD
کاچیرو:راستی مسابقات رده بندی چی بود؟ (گمونم هوریو روزقبلش داشته توگوش خریاسین میخونده)
هوریو:هرماه مسابقات رده بندی برگزار میشه تابازیکنان حرفه ای رو مشخص کنن
درضمن مسابقات توی 4 تابلوک (گروه) برگزار میشه که توی هربلوک 12 بازیکن وجودداره
تادر نهایت هشت بازیکن اصلی (ازهربلوک 2 نفربرتر) انتخاب میشن.


هوریودرخالی که به یکی ازبازیکنای اصلی اشاره میکرد:تازه....هروقت بازیکن حرفه ای بشی میتونی این گرمکن آبی وسفیدو بپوشی!!

کاچیرو:توخیلی اطلاعات داری!
هوریو باز ژست گرفت:خوب من دوسال تجربه تنیس دارم ()میدونین اسم اون لباس چیه؟؟؟ اسمش  "گرمکن اعضای حرفه ای سیگاکو"هستش
کاچیرو:خیلی تابلوبود
هوریو:خوب شما جدی نگیرین
دراین لحظه معاون کاپیتان،اویشی میاد پیش بچه هاو بهشون میگه:هی شما سه تا! مگه نباید تور هارو نصب کنین؟؟
بچه ها گفتن چرابایدبکنیم و رفتن تاتورهاروبزارن

بچه هاروول میکنیم...اون پشت مشتا ساکونو تنها داره تمرین ضربه زدن باراکت میکنه
یکم توی حالت ضربه زدنش شک داره....ولی همچنان به تمرین ادامه میده (باریکالله به پشتکار!)
یهو ریوما ازپشتش میاد وراکتشو میزنه به پاهای ساکونو

همینجورکه داره میره میگه:زانوهات خیلی خم هستن ومچ دستت هم اونقدر محکم ضربه نمیزنه

ساکونوباخوشحالی :وای مشاوره...
ریوماادامه داد:شونه هاتم خیلی بازه....موهاتم خیلی بلنده...باید کوتاش کنی (چقدر زد تو سر مال!)
ریومااز اونجا دورشد...ولی یه گله دختر راه افتادن دنبالش.....حسابی هم ازاینکه ریوما بازی میکنه خوشحال بودن
یک هو توموکا سررسید به ساکونو گفت:ساکونومامیریم تامسابقه ی ریوما ساما رونگاه کنیم
!!
ودست ساکونو روگرفت ودنبال خودش کشوند
در زمین تمرین باز شد وریوما داخل شد
سال دومی هاکه توی زمین داشتن باهم حرف میزدن همه ی نگاه هاشون رومعطوف ریوما کردن

هوریوو دوستاش هم اومدن وبرای ریوما آرزوی موفقیت کردن

هوریو:ببین،حتی سنپای ها هم ازتو خوششون میاد

همونجا کایدو هیس هیس کنان اومد گفت:سرراه واستادین  حرکت کنین

بچه ها عذرخواهی کردن ورفتن....ولی طبق معمول ریوما سرجاش ایستاد

ریوما وکایدو چندلحظه بهم نگاه کردن

 آخرش کایدو روش رو برگردوند ورفت تابره توزمین

اینویی ازبیرون زمین گفت:تمام کسایی که توی بلوک
Dهستن آماده ان
اویشی:اینویی چرانقدر ساکتی...مگه توتوی بلوک
Dنیستی؟
اینویی:من همیشه آماده جنگم

وشروع کرد به نوشتن توی دفترش

دم درمدرسه آقای اینوئه وخانم شیباازماشین پیاده میشن تابیان تومدرسه ومسابقات روببینن
داخل زمین...ریوما وسط بازی بایه سال دومیه...یه سرویس میزنه...وخیلی راحت امتیاز رومیگیره
..
داور:بازی به نفع ایچیزن 3_0

هوریو وکاتسو ازاینکه ریوما جلوئه خوشحالن
...
ولی صبرکنین...کاچیرو نیستش!  به نظرشما کجاس؟ بعدا معلوم میشه

اونطرف تر از یکی دیگه اززمینا که بازیکنای بلوک
Aدارن بازی میکنن صدای جیغ وهورا میاد...
بازی مال اویشی سنپایه...(گفته بودم که اویشی بین دخترا طرفدار داره
!)
از یه زمین دیگه هم صدای تشویق میاد...زمینی که کیکومارو داره توش بازی میکنه

بعله....همه ی حرفه ای ها خیلی راحت 6_0 میبرن
...
البته از بلوک
Dهم که ایچیزن داره بازی میکنه سروصدامیاد...توموکاوچندتادختردیگه دارن ریوماروتشویق میکنن

یه نفردیگه هم اونجاهستش که بازی ریوما رو زیر نظر داره
خودشه کاپیتان تزوکاست


ریوما بایه اسمش بازی روتموم میکنه....بازی ست میشه برنده ی بازی ایچیزن 6_0

خانم شیبا وآقای اینوئه هم میان
....
شیبا:نگاه کن ایچیزن حتی عرق هم نکرده ...ولی اون یکی نفسش گرفته...خیلی آرومه
...(خوب این کارش درسته!)
بچه ها روی نیمکت نشستن

هوریو:اون شایدبتونه اعضای عادی روشکست بده ولی ازعهده حرفه ای هابرنمیاد...
ریوما:آخ
!!!
هوریو:چیشده؟؟حالت خوبه؟

ریوما :من گشنمه

هوریو:پسرتواصلاعصبی نیستی

یهوصدای شکم خودهوریو هم دراومد! (نتیجه گیری:ایناباید برن ناهاربخورن
)
میریم به یکی دیگه اززمینا که کایدو داره توش بازی میکنه

یادتونه چندلحظه پیش کاچیرو غیبش زده بود؟

الان معلوم شد کجاس...یه دوربین دستشه وداره از بازی کایدو فیلم میگیره...


کاملا مبهوت بازی کایدوئه...کایدو یه ضربه عجیب میزنه و....ترق....تنهاچیزی که متوجه میشیم صدای جیغ کاچیروئه...
میایم جای جدول مسابقات .
اویشی اونجانشسته وداره یه چیزایی مینویسه که...

ریوما میاد پیشش تانتیجه ی آخرین بازیش رو اعلام کنه

ریوما:بلوک
D،ریوما ایچیزن،6_0 (ایول)
اویشی هم نتیجه رو توی جدول یادداشت میکنه

توی اتاق رختنکن هوریو وکاتسو وریومادارن ناهارمیخورن

هوریو:تودوتابرد توی مسابقات داری...ممکنه حتی بتونی کایدو سنپای روهم شکست بدی

همین لحظه کاچیرو میاد توی اتاق رختکن...درحالی که پای چشمش کبوده
!

کاتسوو هوریو میان پیش کاچیرو
کاچیرو:داشتم سعی میکردم فیلم بگیرم که توپ خورد توی صورتم...من بازی کایدو سنپای که حریف بعدی ریوماست روضبط کردم
!
ریوما ازاون طرف اتاق درحالی که داشت یه مجله میخوند گفت:...اون خیلی خوبه....شاید نتونم ببرمش


کاچیرو:چی میگی؟من بازی ش روضبط کردم تاتوبتونی ببری

ریومامحل نزاشت وپاشد رفت بیرون
..
بقیه نشستن فیلمی که ازبازی کایدوضبط شده بودرونگاه کنن

کایدویه جورعجیبی وایمیستاد...دستاش آویزون کنارپاهاش بود....بعدم یه ضربه ی عجیب زد
..
بیرون ازاتاق جای جدول مسابقات که اویشی نشسته....اینویی پیداش میشه....نتیجه ی بازیش رویادداشت میکنه(6_0)ومیگه:من
جات میمونم توبرو
اویشی:چیشده؟

اینویی:اون تازه وارد ازاونی که فکرمیکردم بهترداره بازی میکنه...هنوز یه باخت هم نداشته

اویشی:ولی توکه میگفتی شکستش میدی

اینویی:خوب الانم میگم....ولی قبل ازمن یکی دیگه هست که این کارو میکنه

بعدبه پشت دیواراشاره کرد جایی که کایدونشسته بود

داخل اتاق رختکن بچه هادارن فیلم بازی کایدورونگاه میکنن

کاچیرو:این یه شیوه خاص بازی کردنه،ظاهرا به همین خاطر به کایدوسنپای لقب افعی دادن

هوریو:حالاچراافعی؟

کاچیرو:اونوهنوز نمیدونم

داخل ویدئو کایدومیخوادکه سرو بزنه یه نگاه به دوربین میندازه وسرو میزنه....یه صدای جیغ میاد و.....تصویرقطع میشه
!
کاچیروچشمشو میگیره
(الهی...دلم سوخت براش)
هوریو:اون واقعاخطرناکه
!
کاتسو:من مطمئنم که ریوما برنده میشه چون اون ریوماست پس حتمامیشه!
بیرون ساکونو دوتاقمقمه دستش گرفته بود وداشت میدوید....ظاهرا برای خودشو توموکا بود


همینجورکه داشت میرفت چشمش افتاد به ریوماکه همون جاداشت تمرین میکرد


همونجاایستاد

به بازی ریوماخوب دقت کرد....یه چیزجالب دید...ریوماتوپ روفقط به یه نقطه ازدیوارمیزد!
ریوما:چیه؟

ساکونو:ببخشیدنمیخواستم مزاحم بشم

ریوما:اصلامزاحم نیستی

ساکونو ذوق کردوگفت:فقط میخواستم واسه ی بازی بعدیت برات آرزوی موفقیت کنم

بعدم رفت

داخل زمین بازی موموچان یه دانک اسمش (یه جور اسمش خیلی محکم
Donk smash)میزنه وبازی رو 6_0 میبره

ایجی وفوجی داشتن بازی رو میدیدن

فوجی:ظاهرا پای مصدومش بهتره

ایجی:فکرنمیکردم انقدرخوب بازی کنه

مومو:یه هفته استراحت باعث شده حالم بهترشه این بازی هم یه جوراعاده حیثیت بود
!!(جانم...کلمات قلمبه؟من مغزم جواب نمیده...فارسی بگو)
ایجی:حیثیت؟؟؟عجب آدمیه..
توی خونه ی ریوما....باباش توی حیاط خوابیده

یه هو گربه ی ریوماپیداش میشه

بابای ریوما (همون نانجیروایچیزن)ازجاش پامیشه وشروع میکنه بایه عروسک مار،باگربه ش که اسمش کاروپینه بازی میکنه


توزمین تنیس...مومو وریوماهمو میبینن

مومو:تو حریف بعدی کایدویی؟...بهتره مراقب افعی باشی
!
ریومابابی خیالی:باشه

هیسسسسسسس

بعله این صدای هیس هیس کایدوئه که داره واردزمین میشه

همه ی حرفه ای هابرای دیدن بازی اومدن

ایجی:بالاخره یه بازی بین ایچیزن ویه بازیکن حرفه ای


بازی باسرویس ایچیزن شروع میشه

ایچیزن بادست راست سرو میزنه

کایدوبرمیگردونه

ایچیزنم همینطور


کایدو،ایچیزن...همچنان ادامه داره
.........
کایدو یه لاب میفرسته
(یه ضربه ی بلند با قوس زیاد)ایچیزن برمیگردونه کایدوهم برمیگردونه...ولی توپ به لبه ی تورمیخوره وتوی زمین کایدومیوفته امتیاز15_0به نفع ایچیزن
ایچیزن دوباره سرومیزنه...کایدوبرگشت میزنه...وبازی همینطورادامه داره
....
کایدودوباره همون حالت عجیب روبه خودش گرفته...یعنی دستاش تاجای پاهاش آویزون شده
..
همون ضربه ی عجیب توی فیلم رومیزنه...

توپ به سمت ایچیزن میره...ولی تغییرمسیرمیده وبه زمین میخوره...امتیازبرای کایدو
این ضربه ی پیچدارضربه ی "مار"کایدوئه ...وفقط کسایی که قدبلندی دارن میتونن اینوبزنن

کایدوزدن ضربه روازپای راستش شروع میکنه

وزنش رومیندازه روی پای چپش...

اینطوری میتونه یه ضربه بایه پیچ غیرعادی بزنه

ریوما:من اون ضربه روبه موقعش برمیگردونم


وبلافاصله راکت روداد دست چپش

مومو:بالاخره جدی شد
این تازه شروع بازیه....باید بازی روکامل ببینین

تیتراژپایان!این قسمتم
تموم شد
ودرقسمت بعد:
بازی بین کایدووریوماواقعاجالبه

کایدومیخوادازضربه ی مار خودش استفاده کنهقسمت بعدی شاهزاده تنیس:"ضربه ی مار
"
اینم ازاین....نظر بدین ها

[ جمعه 28 فروردین 1394 ] [ 13:52 ] [ fereshte_san (آسوکا) ] [ نظرات () ]
آخرین مطالب

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic