قسمت 5
این ایچیزنه که یه ضربه روبرمیگردونه

موموچان:آه....اون کاملا توی تله ی افعی گیرافتاده
هوریو:تله؟
مومو:برای افعی این فقط یه تکنیک نیست...هدف اصلیش...
تیتراژ....
این قسمت: "ضربه ی مار"
ریوما:به موقعش من اون ضربه روبرمیگردونم
وراکت روازدست راستش دادبه دست چپش
بیرون زمین خانم شیبا همینجورکه داشت ازریوماعکس میگرفت پرسید:اینوئه سنپای ،ایچیزن میتونه بادست چپ بازی کنه؟
اقای اینوئه:شاید،باید دید
خانم ریوزاکی یهوسررسید:اون چپ دسته...اون یه تازه وارد معمولی نیست....
ریوما سرومیزنه کایدوبرمیگردونه،ریوما،کایدو،ریوما،کایدو...
کایدوباخودش گفت:اوهو...این تازه واردداره توپ هاروپایین وعمیق،نزدیک خط میزنه...ولی...برام مهم نیست
ریوما یه باردیگه برمیگردونه...کایدوهم ازاین موقعیت استفاده میکنه ویه ضربه ی مارمیزنه

ریومابه سختی برمیگردونه...کایدویه اسمش میزنه....

ولی ریومابایه حرکت سریع توپو برگشت میزنه
داور:اوت
بازی ادامه داره....برنده ی این ست کایدو (راستی روی این عکس پایینی خیلی کارکردم!کیفیت شون هم درحدتیم ملی!میتونین روی خودعکس هم کلیک کنین)

....بازم ادامه داره....برنده ی این ست ایچیزن (این یکی عکس هم عین بالایی هم کیفیتش عالیه هم کلی روش کارکردم)

تااینجانتیجه 1_1

هواخیلی گرمه...طوری که کسایی هم که دارن بازی رومیبینن عرق کردن...
فوجی:تزوکا،به نظرتو چی میشه؟
تزوکاجواب نمیده

به بازی برمیگردیم..ایچیزن سرومیزنه

کایدوبرمیگردونه،ریوماهم

وبازهم کایدو

بازهم ریوما...کایدودوباره مار میزنه...
ریومامیادجلووبرش میگردونه...
کایدویه ماردیگه میزنه ...ریومابازم برمیگردونه
کایدوباخودش:درسته که یه تازه وارد قویه ولی بااین کارش خودشو توی دردسرانداخت..
ریوماتمام ضربه های کایدورودرسرتاسرزمین برمیگردونه

آقای اینوئه:عجب استقامتی داره..
ریومایه توپ دیگه روهم برمیگردونه...


موموچان:آه...ایچیزن توی تله ی افعی افتاده

هوریو:تله؟
مومو:درسته،برای افعی این فقط یه تکنیک نیست...هدف اصلیش اینه که...
کایدو یه ضربه ی مارمیزنه ویه لبخندخبیثانه هم به دنبالش...


ریومارو میبینیم که دائم داره میدوه وحسابی نفس نفس میزنه...کلی هم عرق کرده...

هوریو:فهمیدم.لحظه به لحظه داره بیشترانرژی ش روازدست میده
موموشیرو:درسته،اون باتکنیک مار حریف رو حسابی خسته میکنه...این هدف اصلی افعیه.
توی بازی....ریوما یه ضربه میزنه...یه ضربه هم کایدومیزنه....ریوما...کایدو...همینطور ادمه داره...
کایدو باخودش:عجیبه....تاالان باید قدرتشو ازدست داده باشه...
ریوما یه ضربه ی دیگه میزنه وکایدو حین برگشت زدن متوجه میشه که....سرعت ضربه های ریوما بیشترازقبل شده!

وتوپ روبرمیگردونه
ریوما:کایدوسنپای،این تویی که داری حسابی عرق میکنی
ویه اسمش میزنه
امتیاز به نفع ریوما
بازی رو رها میکنیم توی خونه ی ریوما اینا...بابای ریوما داره مجله ی "جزیره ی زیبا" (Beautifull Island) رو نگاه میکنه....که برادرزاده ش میاد پیشش ومیگه:عموجون من برگشتم
بابای ریوما سریع مجله ش روپشتش قایم میکنه ومیگه:نا...نا...ناناکو چان...داری میری دانشگاه؟؟

ناناکو:چی میگی من گقتم که برگشتم...

مامان ریوما ازاون پشت اومد وگفت:خوش اومدی ناناکو چان...درضمن بهتره خودتو مسخره نکنی!
ناناکو یه نگاه به عموش انداخت نانجیرو هم زد زیر خنده...ولی حواسش ازمجله ش پرت شد...ومجله ازدستش افتاد ویکی ازصفحه هاش باز شد....
چه عکسیم توش  بود!(نکته :این مجله روصداوسیماهمیشه سانسور میکرده...خوب خداییش خیلی داغونه...منحرف!)

ناناکوجیغ زد:وااااای عموی من یه منحرفه!!!
نانجیرو:نـــــــــــــه نگاش نـــــکـــــــــــــــــــــــــــن!!!
کاروپین: میـــــــو ! ()
برمیگردیم به زمین تنیس ....ریوما سرو میزنه

کایدو میره که برش گردونه....منتها خیلی خسته شده وباهاش توان نداره برای همین میخوره زمین....
این ست به نفع ایچیزن
فوجی:یعنی کایدو هنوزنفهمیده؟
کایدو که تازه دوهزاریش جاافتاده بود باخودش گفت:این توپ نیست که سریعترشده....این عکس العمل من که...کندترشده
ریوماسرو میزنه....کایدومیدوه تابرش گردونه ولی به توپ نمیرسه وزمین میخوره
ست به نفع ایچیزن
کاوامورا:اولین باریه که میبینم کایدوهمش ازحقه ی ماراستفاده میکنه
ایجی:اولین باریه که ازنفس افتاده
بازم ریوماسرو میزنه....کایدو برمیگردونه...ریومانزدیک خط میزنه....کایدو یه ماردیگه میزنه
ریوما...کایدو....ریوما....کایدوبرمیگردونه...ولی .....برگشتش به تورمیخوره
مومو:کایدو توی تله ی خودش گیرافتاده....
خانم شیبا:چیشد؟این ایچیزنه که باید خسته شده باشه
اینویی:حقه ی کایدو این بود که باتکنیک مارایچیزن رومجبورکنه که همش بدوه وازنفس بیوفته...ولی ایچیزن ازپانیوفتاد....چونکه توپها پایین ونزدیک به خط زده میشن کایدو مجبوره که زانوهاش رو خم کنه...


واینطوریه که میتونه توپ روبزنه....این باعث میشه که سه باربر معمول انرژی مصرف کنه
هم کایدووهم ریوماخسته ن وبه نفس نفس افتاده ن


فوجی:این تکنیکیه که روی تمرکزت اثرمیزاره
تزوکا:کسی که توی تله افتاده کایدوئه

کایدو:قبول دارم خسته شدم..ولی اونم باید شده باشه...اگه تمرکزم روازدست بدم کارم تمومه
بازی ادامه داره...کایدودائما مار میزنه
حین بازی ریوما درست وقتی که میخواد توپ روبرگردونه میگه:مار ...اینه...شلاق،تاب،ضربه (این عکسه هم کیفیتش عالیه)

بگیرکه اومد!
بعله ریوما مارزد همه تعجب کردن

آقای اینوئه:اون مارنبود بلکه یکی از انواع ضربه های شلاقی بود تکنیک مارهم ازهمین دسته س
ریوما:کایدوسنپای....این ضربه واقعا پیچیده س...اخیرا اتفاقی یه مقاله درموردش خوندم...سعی کردم بایه نگاه بفهمم ولی سخت ترازاین حرفها بود
بیرون زمین تزوکاباخودش فکرمیکنه:این تکنیکشه؟نه،ولی چی باعث نگرانی من شده؟
این بازی داره تموم میشه واون داره بایکی ازبهترین بازیکنا مسابقه میده...
این ست هم به نفع ایچیزن

ریوما سرو میزنه
کایدو میره که برش گردونه باخودش میگه:اون فقط یه تازه کاره....به من میگن کائورو کایدو!
دستمال سر کایدو ازسرش بازمیشه ومیوفته روی زمین

کایدو میخوادکه ماربزنه....ولی به توپ نمیرسه
داور:بازی ست شد.برنده ی بازی ایچیزن
هرکسی به خاطربرد ریوما توی یه حال وهواییه یکی خوشحاله ،یکی متعجبه ....وسط این همه خوشحالی ....ترق.....یه صدایی اومد....صدای چی بود؟
کایدو داشت راکتش رو محکم به زانوش میکوبید....

اونقدرکوبید تازانوش خونی شد

دستمال سرشو ازروی زمین برداشت وبه سرش بست
ریومااومد جلو خواست دست بده...ولی کایدومحلش نذاشت ورفت
بیرون زمین اینویی به کایدو گفت:این خیلی بده کایدو....
کایدو:من هرگز تسلیم نمیشم
کیکومارو:درنتیجه تنهابازیکنایی که درمسابقات رده بندی دربلوک Dشکست نخورده ن ایچیزن وتوهستی اینویی...
باشگاه تقریباخالی شده وسال اولی هاباید زمین هارومرتب کنن
البته به جای اینکه کارکنن بیشترحرف میزنن فقط ریوماداره کار میکنه
هوریو:رقیب بعدی ریوما اینویی سنپای هستش....ممکنه نتونه ببره
کاچیروباعصبانیت:ریوما کون برنده میشه!
ریوما:هی برام مهم نیست که چی میگین ولی بهترنیست باهم اینجاروتمیزکنیم؟
کاچیرو:هی ریوما وقتی بچه بودی بایه مربی تمرین میکردی؟
کاتسو:توخیلی خوبی تاحالا هیچ بازی ای رونباختی
ریوما رفت که بازم به تمیزکاری ادامه بده وهمینجورکه داشت میرفت گفت:من همیشه میبازم
کاتسو:شوخی نکن باقدرتی که توداری مطمئنا بهترین حرفه ای میشی
ریوما:برام مهم نیست
هوریو:اه...پس چرا تنیس بازی میکنی؟
ریوماجوابی نداد

آقای اینوئه وخانم شیباهم اونجابودن
آقای اینوئه که توی فکربود :بازی ای که کایدو رونابود کرد....حرکاتش... (این دوتاعکس هم خودم ساختم)


یهو گفت:من مطمئنم که اون سامورایی نانجیرو بود....چاره ای ندارم جزاینکه برم واونو ملاقات کنم
خانم شیبا:کی رو؟
اینوئه:پدراون بچه رو.....نانجیرو ایچیزن!
واین قسمت هم تمام
ودرقسمت بعد:
این آقا که بابای ریوما باشه اسمش نانجیرو ایچیزنه

آقای اینوئه وخانم شیبا بااون مصاحبه خواهند کرد
عنوان قسمت بعدی شاهزاده تنیس: "نانجیرو ایچیزن"
اینم ازاین
جونم بالااومد واسه این یکی...کلی هم روی عکساش کارکرده بودم....فقط دلم میخوادنظر ندین!!!

[ یکشنبه 30 فروردین 1394 ] [ 17:46 ] [ fereshte_san (آسوکا) ] [ نظرات () ]
آخرین مطالب

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات