قسمت 7
این توپ ریوماست که به تورمیخوره و گیم به نفع اینویی تموم میشه
ریومابدون اینکه حتی یه امتیاز بگیره این ست رو ازدست میده...

چون اینویی میتونه همه چی رو پیش بینی میکنه

تیتراژ....
این قسمت : دو تا ریوما
توی اتاق رختکن اینویی نشسته وداره توی دفترش چیز مینویسه....بالاخره ازجاش بلند میشه ومیگه:عالیه!

تمام دخترا و پسرا دور یک زمین جمع شدن ودهنشون ازتعجب باز مونده...چرا؟؟


چون...بازی بین کاپیتان و اویشی واقعا هیجان انگیزه!


اویشی یه ضربه میزنه ولی تزوکا ازجاش جم نمیخوره
توپ به زمین میخوره
داور:اوت امتیاز مساوی
خانم شیبا وآقای اینوئه هم دارن بازی اونا روتماشا میکنن

شیبا:وای یعنی میشه که سطح بچه های دبیرستانی انقدربالاباشه؟
اینوئه:عجیب نیست....اون یکی ازبهترین هاست...
شیبا:یعنی مثل اون بازم هستن؟
اینوئه:بعله هرکدوم ازایناسطح مربوط به خودشون رودارن...درضمن هینطوری پیشرفت هم میکنن وحواسشون هم به حریفاشون هست
مثلا ببین...اویشی داره باکاپیتان تزوکا بازی میکنه....همین حین مهارتش  هم ضمن بازی باتزوکاپیشرفت میکنه....ولی این بازی واقعی تزوکانیست...بزودی قدرت واقعی اون رومیبینیم!!(wow!)
باقدرت تزوکا،سیگاکو توانایی مقابله باتیم ریکایدایی رو داره...
شیبا:تزوکاکون....خیلی باحاله....(چه زود عاشق شد!!!اینم مثل همکارشه!!!)
اینارو ول میکنیم ومیایم توی زمینی که قراره بازی بین اینویی وریوما توش انجام  بشه
ریوما توی زمینه وداره بندکفششو محکم میکنه
کاتسو:اگه ریومااین بازی روببره...یه حرفه ای میشه!
کاچیرو:بازی اینویی سنپای خوبه؟
البته که خوبه....این موموشیرو ئه که دوباره ازپشت بچه ها پیداش میشه
هوریو:میشه درمورد اینویی توضیح بدی؟
موموشیرو:اینویی خیلی قویه ...حتی برای یه بازیکن بزرگسال!اون طی 6ماه هیچ باختی نداشته!
هوریو:دیگه چی؟
موموچان:اون ازمن بهتره!
هی مومو...این کیکوماروئه که پشت مومو ایستاده

ایجی:میخوای بازی بچه هاروببینی؟
موموشیرو:بازی ایچیزن بایدجالب باشه
ایجی:خوب الان بامن بازی داری!....البته ....شایدم دوست داری بازی ایچیزن روببینی...اگه موافقی توروبازنده اعلام کنیم
مومو:شوخی نکن!من مسابقه  میدم
ایجی:خیلی بدشدبیابریم حالتوبگیرم....
ایجی رفت....موموهم دنبالش....
همونجااینویی میادومیره توی زمین
ساکونووتوموکاهم میان که بازی ریوماروببینن
ریوماواینویی باهم خیلی اختلاف قددارن درست انگارکه یه بچه داره بایه بزرگسال بازی میکنه

اینویی:بیابدون هیچ پشیمونی ای بازی کنیم
ریوما:حتما
اینویی سرومیزنه،ریومابرمیگردونه،اینویی میادنزدیک توروتوپ روبه گوشه ی زمین میزنه،ریومابرمیگردونه...
اینویی:تمومه!      وضربه میزنه،ریومابه توپ نمیرسه                   امتیاز 15_0
دوباره سرومیزنه....

بازی به جریان میوفته....تابالاخره....
بازهم اینویی امتیازرومیگیره                    داور:30_0
کاتسو:ظاهرا اینویی میدونه توپ کجا میره
هوریو:امکان نداره
فوجی:چرا داره....اینویی میدونه توپ ایچیزن به کجامیره
کاتسو:اینویی چطورمیفهمه مسیرتوپ کدوم طرفیه وکجابه زمین میخوره؟
فوجی:خودت بازی روببین
اینویی رفت سمت تور.....................اینویی:احتمال رفتن به سمت چپ 75%
وتوپ روبرگردوند............اینویی:ولی بااین ضربه تموم نمیشه،ریوماایچیزن یه هماهنگی وچالاکی خاص ازخودش نشون

میده....ولی...توپ رد نمیشه
وتوپ به لبه ی تورخورد وتوی زمین ریوماافتاد
داور:ست به نفع اینویی
همینجورادامه داره.....
نتیجه 2_1 به نفع اینویی هست
موقع تعویض زمین اینویی و ایچیزن ازکنارهم ردمیشن

اینویی:25%....
ریوما:هان؟
اینویی:من 4 تاازبازی های توروتماشاکردم بعلاوه بازیت باکایدو....ضربه ی مستقیم12بار،ضربه ی عرضی5بار،لاب 2 بار...
بااین اوصاف ضربات عرضی تو فقط 12%درصد شانس برگشت داره
مخصوصابایه نفربه بلندی من ضربه ی بلندخیلی بده...درضمن باید بدونی که ضربه ی مستقیم به سمت راست هم فایده نداره...تصیمیم گرفتی که توپ روپشت سرم بندازی....که این هم فقط 25%شانس داره...من ازقبل بازیت روپیش بینی کردم...
یهویه بادمیاد ودفتراینویی روکه روی نیمکته بازمیکنه....همه چیزازقبل محاسبه شده!

ریوما:استراتژی آزار دهنده ای داری
هوریو:یعنی اینویی ازکایدوقویتره؟
فوجی:البته،اینویی3بارازکایدوبرد

این  بارنوبت ریوماست که سروبزنه..توپومیندازه بالا...اینویی حرکت میکنه....ریوما سرومیزنه......وتوپ به تورمیخوره....
ریوما:انتظاراین سرویسو داشتی؟
اینویی:انتظاریه همچین خطایی رونداشتم
توموکا:فهمیدم....میدونم چطوراینویی روشکست بدم!
هوریو:چطوری؟
توموکا:من به این نتیجه رسیدم که اینویی ریوما روازمن بهترمیشناسه...
هوریو:و؟
توموکا:خوب....اون نسبت به من هیچ شناختی نداره...پس من میتونم راحت برنده شم!! (خداشفات بده!)
میریم به زمین بلوک A بازی بین تزوکا واویشی هنوزادامه داره!
هردوحسابی عرق کردن
اویشی یه اسمش میزنه....تزوکا بایه فورهند برش میگردونه...
داور:بازی ست شد برنده بازی تزوکا 6_1

همه ی تماشاچی هاتشویق میکنن
اینوئه:اویشی کونشیزاشی هستش
شیبا:یعنی چی؟
اینوئه:به کسی که 1_6ببازه میگن کوشیزاشی
شیبا:پس 6_0چی میشه؟
اینوئه:این که خیلی پیش پاافتاده س اینو یادبگیر به 6_0میگن دانگو!
شیبا:آهان
اینوئه:تزوکا کونیمیتسو،اون کسیه که تنیس ژاپن رومتحول میکنه....
ومیرن که بازی ریوماروببینن
توی خونه ی ریوما نانجیرو نشسته وداره ماهی سرخ میکنه...خوب گربه هاهم که طبیعتاماهی دوست دارن....به همین خاطر کاروپین جلوی نانجیرونشسته وهی میومیومیکنه

نانجیرو:نه خیر این ماهیه منه!
دیگه انقدرکاروپین میومیو میکنه که....اخرش نانجیرومیگه:باشه باشه....بهت میدم.....ولی فقط استخوناش!
کاروپینم میپره گازش میگیره! (باگربه جماعت شوخی نکن!)
توی باشگاه بازی بین ریوماواینویی همچنان ادامه داره....بازی به نفع اینویی داره پیش میره
فوجی:اگه ریومابخوادامتیازبگیره باید به جایی بزنه که  اینویی پیش بینی نکنه...که این کارحتی برای حرفه ای هاهم سخته....پس اگه ریوماتمرکزش روازدست بده کارش تمومه....
یه امتیازدیگه هم مال اینویی میشه....نتیجه 15_40
خانم ریوزاکی باخودش میگه:ریوما،بازی تو بااینویی درواقع بازیت باخودته....اگه بتونی خودتوشکست بدی میتونی اونوهم شکست بدی

ریومایه ضربه میزنه

برش میگردونه

یکی دیگه
ویه برگشت دیگه...
واین ست هم به نفع اینویی تموم میشه
اینویی:توخیلی خوبی....توبه حایی میزنی که ازمن دوره راستشوبخوای ازمن قویتری...ولی اگه بدونی که توپ کجافرودمیادمهم نیست ضربه چقدرخوب باشه...میشه برش گردوند.....خیال نکن که به این راحتی هامیتونی عضودائم سیگاکوبشی
ریوما:هنوزتموم نشده...
بازی بین این دوادامه داره نباید ازدست بدینش!

وتمام...
ودرقسمت بعد:
این دختره توموکا رئیس باشگاه طرفداران ریوماست

اینویی همه چیزرودرمورد ریومامیدونه...
اون باقدرت داده هاش پیشتاز مسابقه است...نتیجه ی بازی چی میشه؟
قسمت بعدی شاهزاده تنیس: "قدم نیم گام"


نظربدین....
خوب دیگه من برم یکم درس بخونم....فردا کل کتاب دینی رو امتحان دارم....

برچسب ها: اینویی ، ریوما ، مسابقه ، سیگاکو ، INUI ، RYOMA ،
[ سه شنبه 15 اردیبهشت 1394 ] [ 14:46 ] [ fereshte_san (آسوکا) ] [ نظرات () ]
آخرین مطالب

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات