قسمت 8
این ریوماست که داره نفس نفس میزنه...
نانجیرو:هی بچه....بیابازی روادامه بدیم....چیشده؟برات مشکل درست کردم؟
ریوما:نه خیر
وسرجاش وایستاد وشروع کرد به پریدن
نانجیرو:اوهوک...تواینو کی یادگرفتی
ریوما:مهم نیست...زودباشو سروبزن....
ونانجیرو هم سرومیزنه....
وتیتراژ....
این داستان: "قدم نیم گام"
اینویی امتیاز روازآن خودش میکنه...واین ست به نفع اینویی تموم میشه....
اینویی:توخیلی خوبی...جاهایی روهدف میگیری که من نتونم بهش برسم..راستشوبخوای ازمن قویتری ولی اگه بدونی که توپ کجافرود میاد مهم نیست که توپ باچه قئرتی زده بشه میشه برش گردوند،توبالاخره یه بازیکن حرفه ای سیگاکو میشی..اماالان زمان منه
ریوما:مادا مادا دانه،خوشحالم که باهات بازی کردم چون حالامیتونم هربازیکنی روشکست بدم
ریوما شروع کرد به پریدن

ریوما:این گامی هستش که تازگی هایادگرفتم..میخواستم اونوتامسابقات ملی پنهون نگه دارم
آقای اینوئه:چه اعتمادبه نفسی (اعتماد به سقف!)
شیبا:من تصمیممو گرفتم میخوام ریومارو تامسابقات ملی پوشش بدم!
توموکا:صبرکن ببینم...
من مدیرباشگاه طرفداران ریوماهستم!.....تامن اجازه ندم توحق نداری باریوماحرف بزنی
ساکونو:تومو چان ساکت باش
بازی 3_1 به نفع اینویی هستش
ریوما دائم داره میپره
اینویی سرو میزنه باخودش میگه:ازخودراضی....خوب این دفعه میخوای کجابزنی؟
ریوما:برات آزاردهنده س...ولی...دیگه نباید حدس بزنی...این ضربه به سمت راسته!
وضربه میزنه،اینویی اونو برمی گردونه

ریوما دوباره ضربه میزنه:این یکی به چپه
هوریو:یعنی چی اون چراداره میگه داره به کدوم ورمیزنه؟اینویی که خودش همه ی ضربات روبرمیگردونه ...
کاچیرو:ریوماداره موقعیتش روپیدامیکنه
ریومایه لاب میفرسته :این پشت سرته
اینویی:منودست کم گرفتی این عین دفعه پیش            برمیگردونه
ریوماتوپوبرمیگردونه..........

اینویی نمیتونه ازجاش جم بخوره .......توپ به زمین میخوره.......اما.......
داور: اوت ! 15_0 به نفع اینویی
ریوما:اینویی تومیدونستی که اون اوت میشه درسته؟
اینویی باخودش:چه بی معنی...هه ازقصدحرکت نکردم.......من نتونستم حرکت کنم!....چون اون سریع بود!
فقط تزوکاست که میتونه ضربه های حساب شده ی منو برگردونه
ریومابازم میپره....اینویی سرومیزنه....ریومابرمیگردونه....و
یه فلاش بک داریم به چند روزقبل ....توی خونه ی ریوما...
ریوماداره با باباش تنیس بازی میکنه .......همه ی امتیاز هارو نانجیرو میگیره


ریوماحسابی به نفس نفس افتاده
نانجیرو:هی بچه....بیابازی روادامه بدیم....چیشده؟برات مشکل درست کردم؟
ریوما:نه خیر
وسرجاش وایستاد وشروع کرد به پریدن
نانجیرو:اوهوک...تواینو کی یادگرفتی
؟
ریوما:مهم نیست...زودباشو سروبزن....
ونانجیرو هم سرومیزنه....
ریوما میپره وتوپو برمیگردونه ...نانجیرو هم میپره وتوپو برگشت میزنه
ریوما میدوه امابه توپ نمیرسه
نانجیرو:خوبه ریوماکون....اوووووت! خیلی بدشد بچه جون!
ریوما:بابا. جدی بازی کن
نانجیرو:هی هی هی سرکی داد میزنی؟میخوای جدی بازی کنم باشه،مادا مادا دانه
ریوما:اشکت رودرمیارم
وبرمیگردیم به باشگاه
وریوماست که داره باپرش های عجیب وغریبش ضربات روبرمیگردونه


کاچیرو:دوتاضربه ی آخرش خیلی عجیب بود
کاتسو:اره انگار داره پروازمیکنه
فوجی:به اون میگن قدم نیم گام
هوریو:شماهااینو نمیدونین ودارین تنیس بازی میکنین
کاچیرو:توبلدی؟
هوریو:معلومه این پایه اطلاعات تنیسه...وقتی حریف یه ضربه میزنه مطمئنا شوک وارده باعث میشه که توپ وپاهات همزمان زمین بخورن درنتیجه به طور مطلوب به توپ میرسی
بااین کار یه نصفه قدم صرفه جویی میکنی وسریعترمیرسی
کاتسو:ولی چیطوری پاهاشوسریعترحرکت میده؟
فوجی:داره ماهیچه هاشو حرکت میده تابتونه یه حرکت انفجاری روبسازه...خلاصه ومفید ایچیزن میتونه حرکت اینویی روبخونه
این بار امتیاز برای ریوماست.........15_15

ریوماهمچنان درحال پرشه
اینویی سرومیزنه
ریومامیره که برگردونه ومیگه:بعدی روبه راست میزنم
ومیره سمت تور
فوجی:قدم نیم گام یه تکنیک پیش باافتتاده س...بازیکن باهردوپافرودمیاد.....ولی ایچیزن....بایه پا فرودمیاد
ریوماهمچنان که داره مسیرتوپشو میگه به بازی ادامه میده....اینویی به توپ نمیرسه ویه امتیازدیگه روهم ازدست میده
هوریو:درسته که نیم گام سریعتره ولی اگه ندونی که حریف به کجامیزنه فایده ای نداره....یعنی ریومامیتونه عین اینویی حرکات روپیش بینی کنه؟
فوجی میخنده ومیگه:نه فقط اینوییه که میتونه این کاروبکنه...ریومامسیررو زودتشخیص میده...دراین صورت ریومایک قدمو نصفی جلوئه
دوباره یه فلاش بک میکنیم به خونه ی ریوما
نانجیرو :سعی کن توپو بزنی.ریومامیزنه،نانجیروبرمیگردونه

ریوماشیرجه میزنه وبه سختی برش میگردونه ومیخوره زمین

یهو باباش ازپشت تورپیداش میشه وضربه ی نهایی رومیزنه
نانجیرو:یوهووووووووووو! ای احمق خوردی زمین!

ریوما:واقعاکه...مثل یه آدم بالغ رفتارکن (راست میگه!)
نانجیرو ازلای پاش سرو میزنه !

ریومابازم میپره ومیگه:گفتم جدی بازی کن!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
برمیگردیم به مسابقه
بازی همینطورادامه پیدامیکنه تابه نتیجه ی 4_5 به نفع ریومامیرسن
اینوئه:اون حتمایه استعداد ذاتی داره وگرنه برای یه دانش آموزمدرسه ای چنین بازی ای غیرممکنه
هوریو:یعنی میگی اون یه نابغه اس؟
اینویی:خوب دیگه داره جدی میشه....باورم نمیشه نمیتونم توپی روکه پیش بینی میکنم بزنم...البته حتی اگه اینجوری هم پیش بره بازم احتمال برنده شدنم هست
ریوماداره آماده ی سروزدن میشه....اما...بادست راست!

اینویی:چیشد؟
ریوما:هی اینویی سنپای...یه جاهست که هرچقدرهم که پیش بینی کنی نمیتونی بهش برسی
اینویی:جایی که میتونم پیش بینی کنم ولی نمیتونم بهش برسم؟
ریوماتوپ روانداخت بالا وسرو زد
اینویی رفت که برش گردونه .......توپ به زمین برخورد کرد ورفت سمت صورت اینویی...اینویی جاخالی داد

خودشه این سرو توییسته!
داور:15_0
اینوییبه نفس نفس افتاده باخودش میگه:اگه بادست راست نزنه پس چیزجدید وغیرقابل پیش بینی ای وجودنداره....ولی چطورمیتونه بادست دیگه بزنه؟
ریوما:دست راستم مثل دست چپم قوی نیست
وتوپو میندازه بالا
ادامه میده:ولی میخوام که این توپ بخوره به عینکت
اینویی میادکه برش گردونه توپ میخوره زمین ویه راست میره سمت صورتش و.............
تماااااااااااام!
ودرقسمت بعد:
این سال سومی ایجی کیکوماروئه...همیشه جزو حرفه ای هاست

تمرینات برای بازیکنان حرفه ای شروع شده...
وای یه نوشیدنی بدمزه!!
قسمت بعدی شاهزاده تنیس: "روز سخت"

نظر یادتون نره!

[ پنجشنبه 17 اردیبهشت 1394 ] [ 14:25 ] [ fereshte_san (آسوکا) ] [ نظرات () ]
آخرین مطالب

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات