قسمت 11
مومو وریوماروی پل هوایی نشستن

هردوشون باهم گفتن:انفرادی 3 مال منه

مومو:همونطورکه حدس میزدم هدفت انفرادیه 3هستش
ریوما:بازی دابل به درد من نمیخوره....ولی به اون پیرزن بستگی داره
مومو:اون پیرزن....همیشه تادقیقه ی اخرصبرمیکنه بعدراجع به بازی بعدتصمیم میگیره
ریوما:پس بیاهمین الان تکلیفو روشن کنیم
مومو:باشه!
وتیتراژ
این داستان:"موموشیرو دربرابر ریوما"
توی باشگاه تنیس سیگاکو تقریباخالیه وهمه رفتن ....اون چندنفری هم که موندن دارن حاظرمیشن که برن
توی اتاق رختکن کاچیرو:بالاخره وقتشه،مرحله انتخابی مقدماتی پس فردا شروع میشه،فقط تیم های اول ودوم به مرحله بعدمیرن

هوریو:مشکلی نیست تیم ماتومرحله مقدماتی نمیبازه
کاتسو:قراره دوتابازی برای دابل وسه تابازی برای انفرادی برگزاربشه.دوست دارم بدونم ریوماتوی کدوم بازی میکنه...
هوریو:اون ایچیزن خودخواه،نمیشه تصورکرد که توی دابل بازی کنه
توموکا:ساکت!من اجازه نمیدم درمورد ریومااینطورحرف بزنی
هوریو:توازکجااومدی ؟نمیشه که هروقت دلت خواست بی اجازه بیای اینجا
توموکا:دربازبوداومدم...                  ساکونو ازبیرون رختکن:توموکا...آروم
توموکا:راستی ریوما کجاس؟          کاتسو:رفت خونه،رده بندی هاانجام شده...دیگه تمرینی درکارنیست
توموکا:نـــــــــــــــــــــــــــــــــــــه!!!
بعدازیه همچین ضدحال بزرگی که به توموکاواردشد....اونو ساکونو راه افتادن که باهم برن خونه ...اماتوی مسیرتوخیابون
توموکا:چقدرخسته کننده س،فکرکردم اگه نشونش بدم خوشحال میشه
ساکونو:فردا چطوره؟                         توموکا:فردابه دردنمیخوره مسابقات مقدماتی پس فرداس
ساکونو:چه فرقی میکنه؟
توموکااین کاغذونشون داد

ساکونو:فرداچی؟       وتوموکااین یکی رونشون داد

توموکا:خوشت میاد؟احساس سرخوردگی میکنم،دیشب اینارودرست کردم...
ساکونو:ایناکه خوبن،چطوره باهم آبمیوه بخوریم؟                توموکا:فایده نداره حالم خوب نمیشه
ساکونو یکم فکرکرد..........................هیچی دیگه ناچارشد دوستشو به ناهاردعوت کنه
اماتوی رستوران:توموکابسیارخوشحاله وداره وراجی میکنه ساکونوهم داره گوش میکنه اما....یهوچشمش میوفته به ریوما....ریوماهم توی اون رستورانه وداره غذاانتخاب میکنه............همونجاموموشیرو هم میرسه
مومو:ایچیزن اینجاچیکارمیکنی؟                             ریوما:توساندویچی چیکارمیکنن؟
شماهاتوی باشگاه تنیس سیگاکوهستین؟این صدای دختری بود که درست روبه روی مومو وریوما ایستاده بود

مومو:آره هستیم                                اون دختر:ظاهرااعضای اولیه برای مسابقات انتخاب شدن،شماهاهم حرفه ای هستین؟
توموکا:واای واای اون دختره عضوباشگاه طرفداران ریومانیست ولی داره براش عشوه میاد!!!الان میکشمش!!
اون دختر:هرچند به رونمیارین ولی ظاهرتون نشون میده که حرفه ای هستین،بازیکن شمازه یک سیگاکو همون کاپیتان تزوکا_سانه،شماره دو هم فوجیه...
مومو:توخیلی اطلاعات داری                     اون دختر:واسه ی اینکه حرفه ای های سیگاکو خیلی معروفن،فقط انفرادی3رونمیدونم کیه
فروشنده ساندویچی:نفربعدی لطفا...
اون دختر:به هرحال تلاشتون روبکنین                      ویه همبرگرونوشابه سفارش دادورفت
فروشنده به مومووریوما:بفرمایین...                             مومووریوماباهم:یه چیزبرگربایه نوشابه

امابرای اینکه بگن ازهم بهترن افتادن رولج                   مومو:گفتم یه چیزبرگربایه نوشابه
ریوما:من سه تاچیزبرگرمیخوام                                   مومو:خوب سرخش کنین
ریوما:من یه جوجه سخاری هم میخوام                       مومو:همه ی چیزبرگرهارو دوبل کنین!چون من توباشگاه خیلی تمرین میکنم!
ریوما:هرچی سفارش دادم دوبرابرکنین چون آموزش من بااون فرق میکنه!!
واما....بالاخره سفارش مومو وریوماحاظرشده.....دوتاسیمی پرازغذا....
مومو وریوماباهم شروع کردن به خوردن....اونم چه خوردنی...داشتن باهم مسابقه میدادن
تااینا غذاشونو تموم میکنن مامیریم تایه سربه مدرسه بزنیم
غروبه توی مدرسه مربی ریوزاکی نشسته وداره روی ترتیب بازیکنابرای مسابقه ی آینده فکرمیکنه

که...اینوئه سنپای میاد
اینوئه:همین نزدیکابودم گفتم که این روهم برات بیارم
مربی:ممنون بیابشین الان چایی درست میکنم،راستی چراتوامروز بااون خانوم جوون نیستی؟؟
اینوئه:چرامیپرسی؟                                         مربی:چون خیلی بهم میاین!!
اینوئه:بیخیال!ظاهرا داری روی تزتیب بازیکناکارمیکنی...انفرادی 1و2مشخصن....اماباکایدووموموشیرومیخوای چیکارکنی؟

مربی چایی اورد وگفت:راه حل واضحی وجودنداره...تاره یکی دیگه روهم میخوام بزارم انفرادی 3
اینوئه:ریومارو میگی؟خوب اگه راه دیگه ای نداری چرابه تزوکاوفوجی استراحت نمیدی؟.....یه راه دیگه....بانانجیرو مشورت کن!!
مربی:اگه به اون اسب تنبل گوش کنم بیشترگیج میشم                    اینوئه یه نگاه به ساعتش انداخت وگفت:وای دیرشد!
وچاییشو سرکشیدورفت                  

مربی:اوف....حتی من سومیره ریوزاکی مثل قدیمانیستم                 وتلفن روبرداشت وشماره گرفت
اماازمومو وریومایادمون نره....روی پل هوایی مومو وریوما نشستن درواقع ولو شدن ازبس خوردن!

مومو:خیلی خوردم                        ریوما:همش واسه اینه که توخیلی کله شقی
مومو:خودت چی؟وااااااااااااای دارم میمیرم...هی ایچیزن،همونطورکه اون دخترگفت انفرادی1و2کاپیتان تزوکا وفوجی سنپای هستن،دابل یک هم ایجی سنپای واویشی سنپای هستن اوناحتی پارسال زوج طلایی ملی شدن!پس میمونه تاکاسان،افعی،من وتو که میشیم 4تااما3جایگاه خالی وجودداره یک نفربرای انفرادی ودونفرربرای دابل ویکی هم ذخیره....براین اساس...
مومو وریوماباهم:انفرادی3 مال منه
مومو:همونطورکه حدس میزدم
هدفت انفرادیه 3هستش
ریوما:بازی دابل به درد من نمیخوره....ولی به اون پیرزن بستگی داره
مومو:اون پیرزن....همیشه تادقیقه ی اخرصبرمیکنه بعدراجع به بازی بعدتصمیم میگیره
ریوما:پس بیاهمین الان تکلیفو روشن کنیم
مومو:باشه!خیله خوب بهتره ببینیم کدوم زمین بازه
توی یک پارک یک زمین تنیس بازپیدامیکنن که حسابیم شلوغه بچه ها میرن اونجا
سلام!!!همون دختره ای که توی رستوران دیدیمش اینو گفت...ودست تکون داد
یک هو دوتاپسراومدن پیشریوماومومو یکیشون گفت:تاحالاندیدمتون باراولتونه؟

مومو:اره                                  اون پسردیگه:قانون زمین اینطوریه مثل یه بازیه وقتی ببازی یه زوج دیگه میان
مومو:جالبه من اول میرم        ریوما:نه من میرم                                  اون پسراولیه:درضمن اینجافقط دابل بازی میکنن!
موموشیرو وریومارفتن توی زمین ایچیزن سرویس زننده ومومو جلوش ایستاده بود
ازایناکه بگذریم توی خونه ی ریومانانجیروتلفن روگذاشت وگفت:اه اه اون پیرزن هروقت زنگ میزنه فقط نصیحت میکنه
ناناکو:عمو اینطوری حرف نزن مثلااون معلمت بوده                       نانجیرو:این مال خیلی وقت پیشه
اماتوی پارک توزمین ریومابادست راست سرو توییست میزنه            حریفش میخوادبرگردونه ولی توپ میخوره توصورتش
15_0          وبه بازی ادامه میدن                                       برنده زوج موموشیرو وایچیزن
زوج بعدی اومدن وسط این بار ریوماومومو دریافت کننده وحریفشون زننده سرویسه
خیلی راحت برنده شدن                         اون پسری که  قانون زمین بازی روبه بچه هاگفت به دوستش گفت:بازی دابل اوناپرسوراخه
واومدن توی زمین تابازی کنن
داور:زوج فوکاوا و ایزومی سرو میزنه                       ایزومی:بهت قول میدم میبریم ایناآماتورن،توپ روبزن وسطشون
فوکاوا هم میزنه بینشون ریوماومومو هردوبرای زدن توپ میرن اماچون هردوجای توپ بودن هیچکدوم نتونست توپوبزنه

ریوما:این مال من بود                      مومو:نه خیرکسی که جلوئه باید اینوبزنه
دوباره سرو میزنه واینبارهم توپ رووسط زمین زدن دوباره ریوماومومو هردواومدن که توپو بزنن ولی بازم نشد
یکی ازتماشاچیا:درسته که قوین ولی اصلا باهم هماهنگ نیستن
دوباره سرومیزنه توپ به گوشه ی زمین میخوره وامتیازبرای فوکاواوایزومی میشه           مومو:چرانگرفتیش؟
ریوما:خط زمین توی بازی دابل اون یکیه اینو یادم رفته بود!چون اولین باره دابل بازی میکنم

مومو:شوخی میکنی؟                                ریوما:یعنی به قیافم میخوره که دابل بلدم؟
دوباره سرومیزنه مومو برمیگردونه اون دوتاپسرخیلی هماهنگ توی زمین حرکت میکنن وامتیازروبرای خودشون میکنن
داور:بازی تموم شدبرنده زوج فوکاوا وایزومی
مومو:تموم شد من که هیچ کاری نکردم             ریوما:ماکه اصلاتنیس بازی نکردیم
اون دخترباخودش:درسته شمادوتااصلابرای دابل مناسب نیستین
بچه هاداشتن لباساشونو میپوشیدن که برن خونه
ریوما:توبامن هماهنگ نبودی                     مومو:تویکی هیچی نگو
اون دختراومدپیش مومو وریوما گفت:آقایون،ازحرفه ای های سیگاکوازاین بیشترانتظارداشتم
مومو:راست میگه،بهتره بریم            وراه افتادن ازکنارزمین که داشتن رد میشدن یه چیزایی شنیدن:
فوکاوا وایزومی شماهاعالی هستین،زوج دابل مدرسه ی گیوکورین قابل ستایش هستن
مومو:گیوکورین؟پس ماتوی مسابقات مقدماتی بااوناروبه رومیشیم
ایزومی:ماروبااونایکی نکن هرچنداون دوتاماهربودن ولی توی دبل هیچ استعدادی نداشتن
مومو:هی ایچیزن بهت گفته بودم که انفرادی 3رومیخوام...من کنارمیکشم
ریوما:منم هرچی گفتم پس میگیرم
هردوباهم:بازیکنای واقعی بایدبتونن دابل بازی کنن!
اماتوی مدرسه مربی هنوزدرگیره                  مربی:میدونستم کمک خواستن ازنانجیرو فکرخوبی نیست ولی یه راه هست!
وازجاش بلندمیشه ومیره اون ترتیب بازیکنارومشخص کرده....فکرمیکنین چطوریه؟

توی قسمت بعدمیفهمیم
اماریوما.....اون اومده توی یه مغازه فروش لوازم ورزشی وباکلی خجالت ویواشکی کتاب "آموزش دابل برای تازه کارها" رومیخره
پایان
ودرقسمت بعد :این زوجی که توی این قسمت دیدیم،فوکاوا وایزومی ازراهنمایی گیوکورین هستن

به نظراونامومو وریوما زوج خوبی نیستن وفکرمیکنن که میتونن اوناروشکست بدن

قسمت بعدی شاهزاده تنیس: "تکنیک آه_اون پسران"

[ شنبه 26 اردیبهشت 1394 ] [ 14:14 ] [ fereshte_san (آسوکا) ] [ نظرات () ]
آخرین مطالب

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic