قسمت 12
سلام بچه ها یه سر به بیوگرافی اویشی هم بزنین یه چیزایی بهش اضافی کردم
قسمت 12:
مسابقات شروع شده ،مومو وریوماتوی زمینن
مومو:خیله خوب ایچیزن بیابااستراتژی آه_اون ادامه بدیم
ریوما:باشه
وتیتراژ......
این داستان:"تکنیک آه _اون پسرا"
الان صبحه ،ایجی توی خونشونه ومیخوادصبحونه تخم مرغ درست کنه

کایدوهم توی پارک داره برای خودش تمرین میکنه
کاوامورا هم داره با باباش خداحافظی میکنه تابره مدرسه
کاوامورا:خدافظ بابا،دعاکن بازیکن ذخیره نباشم
باباش:عیب نداره هروقت اولین بازیت روبردی من همه ی تیمت روبه سوشی دعوت میکنم

فوجی هم توی راه مدرسه است وداره قدم زنان میره
یک هوخواهربزرگش باماشین پیداش میشه ومیخوادکه برسونش                  فوجی:ممنون خواهر

موموشیرو هم سواربردوچرخه داره میره

اما توی خونه ی ریوما
ناناکو:ریومادیرت نشه                  
ریوما اومدسر میزصبحانه وگفت:سیگاکو توی سید اوله پس من میتونم یک ساعت دیرتربرم،تازه شم موموسنپای میاد دنبالم
یک هوصدای موموشیرو ازبیرون اومد که میگفت:هی ایچیزن من اینجام
ریومالیوان شیرش روسرکشیدوخداحافظی کردورفت
واما اویشی....اونم توی یکی ازایستگاه های اتوبوس منتظر بود تااتوبوس اومدسوارشدورفت ته اتوبوس ودرست کنارتزوکانشست
گفت:بالاخره وقتش شده تزوکا
توی محل برگزاری مسابقات خانم شیباواینوئه حضوردارن
اینوئه:تیم های برنده مسابقات مقدماتی میتونن توی مسابقات وتورنمنت های کانتو بازی کنن
شیبا:هدفشون مسابقات ملیه جایی که ازهمه ی مدارس جمع میشن
توی محل برگزاری مسابقات ساکونو داره باتلفن عمومی باتوموکاحرف میزنه                     ساکونو:نمیتونی بیای؟
توموکا:خانوادم رفتن بیرون وبرادرای کوچیکمو پیش من گذاشتن،ساکونوبه جای من بازی ریوماروببین (بیچاره دلم سوخت)

وبعدتلفن روقطع کرد
اماتوی محل ثبت نام تیم ها ...همه چیزدرهم وبرهمه وهرکسی سرش به کارخودشه.....اما...یک دفعه همه ساکت میشن..... چرا؟؟؟....
خوب چون اعضای سیگاکو اومدن!!
تزوکا لیست اسامی بازیکنان شرکت کننده درمسابقات مقدماتی روتحویل مسئول ثبت نام داد وگفت:بفرمایین اینم لیست،8عضو حرفه ای ازدبیرستان سیشن گاکوئن

بین همه ی افرادی که اونجاهستن همهمه شده:وای اونا ازسیگاکو هستن.....خیلی قوین...
صبرکنین فوکاوا وایزومی که توی قسمت قبل دیدیمشون هم اینجان....

ایزومی به مومو وریومااشاره کردوگفت:هی اونجا روببین،شکی نیست که همونان....عضوسیگاکوهستن ورقیب ما.

اون دختری که توی قسمت فبل توی کافی شاپ دیدیم اونو یادتونه؟اسمش آن بود
اونم اینجاست وداره پونتا میخوره...که....چشمش میوفته به ساکونو که داره دنبال زمین بازی سیگاکو میگرده
آن:هی...اون یونیفرم سیگاکوئه؟              ساکونو:اره                        
آن بادستش سمت راستونشون دادوگفت:بازی سیگاکو اونجاست اگه دوست داری نشونت بدم
ساکونو:ممنون خودم میرم

میایم پیش سال اولی های سیگاکو               هوریو:به نظرتون ترتیب بازیکناچطوریه؟
کاچیرو:شنیدم انفرادی 1 کاپیتان تزوکاست،انفرادی 2 فوجیه....پس بااین حساب انفرادی 3 باید موموچان باشه!
هوریو:آآآره....برای اوون ایچیزن خودخواه توانفرادی جایی نیست
اینویی یه کاغذآورد نشون اعضای سیگاکو دادگفت:این لیستیه که برای ثبت نام ارائه شده
یکی ازاعضای باشگاه:چی؟کاپیتان تزوکاقرارنیست دربرابر گیوکورین بازی کنه؟اونوقت کی جاشومیگیره؟

اینویی کاغذوداددست همون پسروگفت:چی؟ایچیزن ومومو توی دابل هستن؟
اینویی:خودشون داوطلب شدن
بازیکناروی نیمکت های کنارزمین نشستن....ایجی واویشی که قراره دابل بازی کنن دارن خودشونو آماده میکنن
اویشی:ایجی...               ایجی هم حوله ی اویشی رو داد دستش اویشی هم بطری آب ایجی روداد بهش

کاتسو:واقعا اونازوج طلایی هستن خیلی هماهنگن
امابریم سراغ مومو وریوما که اونام قراره دابل بازی کنن
مومو:هی ایچیزن اونو بهم میدی؟                 ایچیزن:کدومو؟
مومو:اون حوله رومیگم که پشت مبارکه ته!                کاچیرو:هماهنگ نیستن! (جدا هم نیستن!)
داور:اولین بازی انفرادی،فوجی ازسیگاکو وسوزوکی ازگیوکورین،5بازی انجام میشه برای برنده شدن باید3برد داشته باشین،این اولین بازی سیگاکوئه حتی اگه هر3 بازی روبرنده شه هر5 بازی بایدانجام شه
ایزومی:اون دوتادابل بازی میکنن بردشون کاری نداره،سیگاکومارودست کم گرفته ،ماسیگاکوروخوردمیکنیم
مربی ریوزاکی وبقیه بازیکنا روی نیمکت نشستن ...          مربی:یعنی چی میشه؟درضمن تزوکابهتره زیادفکرنکنی آروم باش
تزوکا:چشم                      ریوماومومو وایزومی وفوکاوامیرن توی زمین
اون دختره آن هم اومده تابازی روببینه       آن:اوناچه شجاعتی دارن که بعدیه همچین باختی دوباره بازی میکنن
دراین لحظه ساکونو نفس زنان میرسه      آن:ئه....مگه تو قبل ازمن نیومدی؟
ساکونو:چرا ولی گم شدم
فوکاوا:وای شماخیلی بدشانسین اگه توی انفرادی بودین حتمابرنده میشدین
ریوما:شک نکن ....ولی شکست دادن بازیکن اونم توی تیمش بیشنرکیف داره

ایزومی:بهتون نشون میدیم نمیشه بادوروز تمرین دابل رویادگرفت
مومو:ماهم بهتون نشون میدیم که چقدربااستعدادیم...خیله خوب ایچیزن بیاازاستراتژی آه_اون استفاده کنیم
ریوما:باشه                                      آن:اونا یه تکنیک مخفی دارن
بازی شروع میشه ایزومی سرو میزنه،ریومابرمیگردونه،ایزومی یه ضربه درست وسط زمین میزنه
ریوماومومو هردوبه طرف توپ میرن                  موموفریادزد:آه               ریومافریادزد:اون
ومومو توپو بی هیچ مزاحمتی برگردوند وامتیازروازآن خودش کرد              مومو:جواب داد!
حالایه فلاش بک میکنیم به یکی دوروز پیش
مومو  وریوماتوی خونه ی ریوماهستن ودارن کتاب آموزش دابل روباهم میخونن

مومو:همونطورکه اینجانوشته بازیکن جلویی باید توپ رواول بگیره
ریوما:بازیکن عقب چی اونم میخوادتوپو بزنه                              مومو:راست میگی
ریوما:پس من بادست راستم بازی میکنم....ولی بهتره یه علامت برای خودمون بزاریم که بهم بفمونیم که آره من الان میخوام بزنم
مومو:باشه پس زمان ضربه زدن تصمیم میگیریم
برمیگردیم به زمان حال              ریوما:آه                        مومو:اون
ریوما میزنه ویه امتیازدیگه مال سیگاکومیشه نتیجه 30_0

مومو:تکنیک مافوق العاده س                      ریوما:من پیشنهاددادم
فوکاوا:اونا وسط روپوشش دادن                    ایزومی:نگران نباش اونا بازم نقطه ضعف دارن
ایزومی سرو میزنه ریومابرمیگردونه ایزومی یه توپ پشت سرمومو میندازه ریوما میره اون طرف زمین که موموایستاده وبرگشت میزنه....اما.....الان یک سمت زمین کاملاخالیه!

فوکاوابه سمت خالی میزنه ....مومو وریوما هردوهمزمان به توپ میرسن ولی باهم برخورد میکنن ونمیتونن برگردونن

تزوکا:این اصلاکار تیمی نیست                ایجی:ههه
فوکاوا:چه پاهای سریعی دارن...اگه انفرادی بود....
ایزومی:فوکاوا الان دابله نه انفرادی برد مال ماست
ایزومی یه سرو ضعیف میزنه و.....بلافاصله بعدازسرو ایزومی وفوکاوا هردو میان سمت تور
ایزومی:هیچ تضمینی  نیست که بازیکن قوی ببره                    موموبرمیگردونه....فوکاوا برگشت میزنه وامتیاز رومساوی میکنه
مومو:پشت اون سروضعیف یه حقه بود
ایزومی سرومیزنه ریومابرمیگردونه بازم ایزومی         مومو:ایچیزن اینو من میزنم ومومو میادتوی نیمه ی ریوما وتوپ رومیزنه ونصف زمین خالی میمونه          فوکاوابه نیمه ی خالی میزنه                   داور:40_30
فوکاواوایزومی خیلی سریع توی زمین جابه جامیشن                       داور:بازی 1_0 به نفع گیوکورین
آن:اون دوتادارن عصبی میشن اگه اینطورپیش بره اختمالااین ست هم به نفع گیوکورین تموم میشه
آن اینو گفت ورفت                        خانم شیبا:ساکونو چان،اون کی بود؟دوستت؟
ساکونو:نمیدونم                          شیبا:یعنی چی نمیدونم؟
یه هو ساکونو اون روز توی ساندویچ فروشی رویادش اومد که آن داشت بامومو وریوماحرف میزد
اینویی:انتظارمیرفت،وقتی که بینشون اختلاف بیفته هرچندهم قوی باشن نمیتونن امتیازبگیرن،بازی زوجی یه جورترکیب هستش،و وقتی ترکیبشون بهم بخوره دیگه کار تمومه،مثل ایچیزن ومومو که باقرارگرفتن توی یک سمت زمین کارشون تمومه،توی تئوری کسی که به توپ نزدیکه بایدتوپ روبزنه ونفردوم بایدسمت دیگه ی زمین روپوشش بده،درمورد ایچیزن ومومو دسترسی اونا خیلی گسترده س واونا درسراسر زمین دنبال توپ میدون وهمین باعث میشه حریف ازموقعیت استفاده کنه

داور:برنده ی این ست گیوکورین
ریوما:اون توپ مگه مال من نبود؟                         مومو:کسی که جلوئه باید بزنه
ریوما:اگه نمیتونی بزنی باید ولش کنی                مومو:چی گفتی؟مشکلی داری؟
داور:سیگاکو بس کنین!
توی نیمکت بازیکنا        ایجی :زوج گیکورین عالین
هوریو:ایچیزن کارش درسته اون حتمایه کاری میکنه! (مطمئنی کارش درسته؟)
تالاپ...............این کیف ایچیزن بود که افتادروی زمین      فوجی اومدکه کیفو برگردونه سرجاش اما...یه کتاب ازش بیرون افتاد
کتاب آموزش دابل برای تازه کارها!!               همه:
هوریو:این یه شوخیه!!!!!!!!
این قسمتم تمام شد به سلامتی!
ودرقسمت بعدخواهیددید:
اگه همین طوربخوادپیش بره ریوماو مومو میبازن!
قسمت بعدی شاهزاده تنیس: "مردان دابل بازی میکنن"

خانوما وآقایونی که میگین توضیح قسمت هاروبنویسم لطفاتوی همین پستا ی قسمت هانظربدین!

برچسب ها: ریوما ، موموشیرو ، قسمت 12 ،
[ دوشنبه 4 خرداد 1394 ] [ 14:27 ] [ fereshte_san (آسوکا) ] [ نظرات () ]
آخرین مطالب

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic