قسمت 13
سلام بچه ها بیوگرافی ایجی رو هم به روز کردم
درضمن مانا جان ازمن پرسیده بود که آخر این انیمه چی میشه....آخرش اتفاق خاصی نمیوفته.... بعدازکسب کلی پیروزی ریوما باکلی خاطره از ژاپن ودوستاش برمیگرده به آمریکا...         والسلام.
ازاین خلاصه ترنمیشد گفت...
قسمت13:
فوجی وتزوکاتوی محل برگزاری مسابقات هستند
تزوکا وفوجی....این صدای پسری بودکه داشت به تزوکا وفوجی نزدیک میشد

ادامه داد:دارین درمورد دشمنا اطلاعات جمع میکنین؟چیزی دستگیرتون شد؟....راستی تزوکاحالاکه اینجایی...شنیدم درمقابل گیوکورین بازی نکردی!...نه.شایدم نتونستی بازی کنی...
تزوکا:بیابریم فوجی               ودوتایی راهشونوکشیدن که برن
امااون پسردست بردارنبود...اومدجلو ودست تزوکاروگرفت

گفت:چرابازوت رونشونم نمیدی؟حتمادلیلی برای پنهان کردنش داری؟
تزوکا یه نگاه به پسره انداخت وگفت: بریم!
اون پسره دست تزوکا روتودستش فشارداد                   تزوکاهم اصلااعتنانکرد و آرنجش رو ازتوی دست اون پسربیرون کشیدورفت
اون پسرباخودش:تزوکا!صبرکن وببین!
وتیتراژ....
این داستان: "مردان دابل بازی میکنن"
بازی بین زوج موموشیرو ایچیزن وایزومی فوکاوا شروع شده
ایزومی:حیفش اگه انفرادی بودشمابرنده میشدین ولی حالا...
ریوما:دراین که شکی نیست اما....به نظرم بهتره که بعضیاتوی مسابقات نواحی ببازن وبه مرحله ی بالاترنرن!
ایزومی یه سروضعیف میزنه وخودشو فوکاوا میان نزدیک تور
موموتوپ روبرمیگردونه ..وفوکاواخیلی راحت بایه ضربه امتیاز میگیره                   داور:30_30
مومو:یه حقه ای پشت اون سرویس ضعیف بود
ایزومی وفوکاوا خیلی سریع توی زمین جابه جامیشن                                    داور:برنده ی این ست گیوکورین
فوکاوا:خیلی آسون بود
ریوما:اون توپ مال من بود                                      مومو:بازیکن جلو هم میتونست اونو بزنه
ریوما:اگه نمیتونی بایه ضربه برنده شی پس بهتره بزاری اون یکی بزنه                مومو:مشکلیه؟
داور:سیگاکو !بس کنین!
بچه به سختی به بازی ادامه میدن                                     داور:نتیجه 2_1 به نفع گیوکورین،زمیناعوض
بچه هااومدن پیش مربی             مربی:جای تاسف داره
مومو:این طوری نمیشه.من میدونم که بایدچیکارکنم ولی بدنم عکس العمل دیگه ای ازخودش نشون میده
ریوما:نه خیر.به جای دشمن بیرون دشمن داخل مشکل سازشده وزمان بندی منو  بهم ریخته.
مومو:خوب اون کیه؟                                               ریوما:من فقط گفتم دشمن درونی...
مومو:میخوای بگی تقصیرمنه؟توزیاده روی میکنی توپی روکه قراره من بزنم تومیزنی!!
ریوما:موموسنپای میخوادتوپ هایی روهم که سمت من میادروبزنه                   مربی:بسه!!

فوکاوا:هه هه هه آسونه،آسونه...                                         مربی باخودش:فکرکردین اونا اینطوری تمرکزشون روازدست میدن؟
وضعیت ریوماو مومو دراین لحظه


آن تاچیبانا هنوزاینجاست ....داره بستنی قیفی میخوره!  (هوس کردم)
آن باخودش:دابل به دردشون نمیخوره
بازی سرویس مومو وریوماست هردوشون حسابی عصبانین ودارن حرص میخورن
مربی:تزوکا...به نظرت بازیکناروبد چیندم؟                تزوکا:بله  (هابابا خیلی داغون چیندی!)
موموسرو میزنه اما....توپش صاف میخوره تو کله ی ریوما!                    داور:خطا

مومو:ببخشین                         مومودوباره سرومیزنه ،ایزومی برمیگردونه،ریوماهم درحال برگشت زدنه اما.....
یهوموموجلوش سبزمیشه وتوپ مستقیمامیخوره توسرمومو               
داور:15_0  (وقتی یک خطا2بارتکراربشه امتیازبه حریف میرسه)

اوضاع خرابه                اویشی:اوناواقعادارن میبازن نمیتونن تمرکزکنن
مومو رفت سمت انتهای زمین ریوماهم رفت جای تور وهردو ازوسط زمین شروع کردن به کشیدن راکت هاشون روی زمین

تااینکه توی یه نقطه به هم رسیدن

ریوما:چی؟موموسنپای هم همین فکر رو میکنه؟                  مومو:ظاهرا
مومو:بزاراین اغتشاش روتموم کنیم                            ریوما:تمام توپ هایی روکه این طرف زمین میاد رو من میزنم
مومو:این طرف هم مال من                                       ریوما:اینور نیای ها!
مومو:اگه التماس هم بکنی نمیام!

مومو:بزن بریم           وسرو میزنه،فوکاوابرمیگردونه           ریوما:اگه اینوربیادامکان نداره که برنگرده!
 وبرمیگردونه،ایزومی هم میزنه،مومو برگشت  میزنه،فوکاوامیزنه....
ریوما:حالاکه خوب نگاه میکنم یه حفره میبینم!            ومیزنه پشت سرایزومی           وامتیازمیگیره
بازی ادامه پیدامیکنه.....تابالاخره                     داور:برنده ی این ست سیگاکو
  مومو:آفرین                  (چه عجب اینابه تفاهم رسیدن!!)
اینویی:اونا حالت انفرادی به خودشون گرفتن،یعنی زمین رو دوقسمت کردن تاهرکدوم توی زمین خودش انفرادی بازی کنه،حالادیگه نگران بازی همدیگه نیستن به جاش میتونن روی بازی حریف تمرکزکنن

فوکاواباخودش:مسخره ها!فکرکردین میتونین بانصف کردن زمین عین مابازی کنین؟
یه هوایزومی به فوکاواعلامت میده                   فوکاوا:باشه استراتژی دابل           وسرومیزنه
وهردوتاشون میان سمت تور                        موموتوپ روبرمیگردونه
ایزومی وفوکاواباهم:هیچکس نمیتونه ازاستراتژی دابل ماجون سالم به درببره

وفوکاوا برمیگردونه،مومو خیلی راحت میزنه                   ایزومی:چطورممکنه؟             وبرمیگردونه
توپ میره سمت ریوما اونم یه لاب میفرسته
فوکاوا:هی هی اونادارن دابل بازی میکنن ولی حالت انفرادی دارن!! (تازه فهمیدی؟)
ایزومی عقب عقب میره ولاب روبرگشت میزنه                  موموشیرو میپره ویه دانک اسمش میزنه

مربی:انگارکه ماهی به آب رسیده باشه،گیوکورین بعدازدیدن این ضربه های قوی وارفت
ازمسابقه میایم بیرون تایکم استراحت کنیم....بیرون جای آبخوری چندتاپسر دارن باهم حرف میزنن
یکیشون:گیوکورین ازسیگاکو پیشتازه،انتظارداشتم توی فینال سیگاکو باکاکینوکی روبه روبشه ولی بااین حساب...
همون پسری که قبل ازتیتراژدیدیمش اومد جای آبخوری
وگفت:چی دارین میگین؟فینال بین سیگاکو وکاکینوکی برگزارمیشه.اینوخوب یادتون باشه
ورفت                         یکی ازپسرا:اون دیگه کی بود؟
یه نفردیگه:اون کاپیتان کوکی کیچی ازدبیرستان کاکینوکی بود!
به مسابقه برمیگردیم...بازی همچنان ادامه داره ونتیجه 5_2 به نفع سیگاکوئه
فوکاوا:اوناباقبل خیلی فرق کردن هرجامیزنیم برمیگردونن
ریوما:دابل خیلی باحاله                            ایزومی:اونادابل بازی نمیکنن!
فوکاوا:کجا؟کجامیشه زد؟ آها!!                   ومیزنه           فوکاوا:درست وسط زمین بین دوتاییشون!!
ایزومی:احمق!!اونجا!!                                   ریوماو موموهردومیرن سمت توپ
مومو:آه                    ریوما:اون                      ومومو توپ رومیزنه وامتیازروبرای خودش میکنه
داور:بازی ومسابقه به نفع سیگاکو 6_2
بعله بازی تموم شد وسیگاکو برنده شد!
مومو:اگه شما مردبودین                               ریوما:اینجوری دابل بازی میکردین!
ایزومی:شماها خیلی مسخره این!                 مومو:من که گفتم مازودیادمیگیریم!
ایزومی:شماهافقط حرف میزنین                     فوکاوا:اگه راست میگین یه باردیگه بیاین خیابون تنیس تابهتون نشون بدیم
مومو:چی میگی ایچیزن بریم؟                       ریوما:حتما
امابازی تموم شد ........ولی مربی داره بچه هارودعوامیکنه ولپاشون رومیکشه!

مربی:احمقا!خوبه که بردین ولی به این فکرکردین که یه عده اینجا دارن نگاه میکنن
خوب دیگه درست فهمیدین بازیکنای سیگاکو بااین که بردن دارن تنبیه میشن
مومو:من دیگه دابل بازی نمیکنم                          ریوما:منم
بازی بعدی دابل 1 هستش که ایجی واویشی هستن ،اونابازی روخیلی راحت 6_0میبرن
ایزومی:درسته دابل نبردیم ولی انفرادی جبران میکنیم!
انفرادی 3 رو کایدو به عهده داره         بازیکن گیوکورین تاچشمش به کایدومیوفته میگه:من نمیخوام....  (الهی میترسه)
ایزومی:زنده برگرد!! (توکه بیشتربدبخت روترسوندی!)
انفرادی 3 هم 6_0 تموم میشه
انفرادی 2 مال تاکاسانه....بازیکن گیوکورین تاچشمش به تاکامیوفته میگه:اینومیشه عین آبخوردن برد
کاوامورا:ازدیدنت خوشحالم
اویشی:هی تاکاسان،منبع انرژیت رویادت رفت                            وراکتش روبراش پرت کرد
کاوامورا راکتش روگرفت وگفت:مرسی اویشی
اون پسر:هه هه انقد ترسده که راکت یادش رفته!
کاوامورادسته ی راکتش روگرفت وگفت:عـــــــــــــــــــــــــــــــــالیـــــــــــــــه!!!دارم میِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِـــــــــــــــــــــــــــــسوزم!
حریفش:هه هه
وبازی انفرادی 2 هم باقدرت راکت  به پایان میرسه!                                نتیجه6_0
واماانفرادی 1که فوجی بود.....ظرف چندقیقه به پایان رسید خیلی خیلی سریع!
بازیکنای دوتیم دربرابرهم صف کشیدن                داور:نتیجه5_0به نفع سیگاکو برنده سیگاکو احترام بگذارین
وهردوتیم به احترام هم سرخم کردن
ریوماو مومو پکرهستن ودارن پونتامیخورن
کاچیرو:چیشده؟                        هوریو:مومووایچیزن جریکه شدن برای همین هرکدوم یه بازی رو باید بازیکن ذخیره باشن
حالابریم سراغ تیم کاکینوکی....کاکینوکی خیلی راحت برنده میشه
کاپیتان تیم کاکینوکی به حریفش گفت:توضعیف نبودی...من زیادی قوی بودم!   (اعتمادبه سقف روبرم!)
اینوئه:چقدررجز میخونه !بی شک اوناازبقیه یه سروگردن بهترن!
امامیایم پیش تزوکاوفوجی....اون دوتادارن بازی یکی ازتیم هاروتماشامیکنن
فوجی:مابعدناهار باتیم میزونو هوچی مسابقه داریم                             تزوکا:درسته
یک هو کاپیتان کاکینوکی پیداش میشه ومیادپیش تزوکاوفوجی
کوکی :تزوکاو فوجی،دارین درمورد دشمن اطلاعات جمع میکنین؟چیزیم گیرتون اومد؟.....راستی تزوکاجالاکه اینجایی...شنیدم دربرابرگیوکورین بازی نکردی.نه.حتمانتونستی!


تزوکا:بیابریم فوجی
کوکی که ولکن نبود اومد ودست تزوکاروگرفت

گفت:صبرکن!چرادستت رونشونم نمیدی؟دلیل خاصی داری که پنهونش میکنی؟
تزوکا:بیابریم
کوکی دست تزوکاروفشارداد ولی تزوکا اعتنانکرد وآرنجش روازدست کوکی بیرون کشیدو رفت
کوکی:تزوکاصبرکن وبیین
بعدازناهار....این کاپیتان تیم کاکینوکیه که داره مسابقه میده وبازی رو6_2 به فودومینه واگذارمیکنه

کوکی:امکان نداره!اصلابهشون نمیومدکه ببرن!
اینوئه:کاکینوکی که یه تیم درجه 2 هستش به یه تیم بدون درجه باخت!
پایان!!
ودرقسمت بعد:
کاپیتان تاچیبانا بخش سیاه تیم فودومینه است

راز  اونا چیه؟
قسمت بعدی شاهزاده تنیس: "سوبامه گائشی (برگشت پرستو)"
خوب این قسمتم به سلامتی تموم شد.....نظربدین!!

[ شنبه 9 خرداد 1394 ] [ 14:02 ] [ fereshte_san (آسوکا) ] [ نظرات () ]
آخرین مطالب

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic