قسمت 15
آقای اینوئه: هادوکیو؟
(نکته:هادوکیو یه ضربه باانرژی وقدرت بسیارزیاده)
ایشیدا ازفودومینه به بازوش فشارمیاره طوری که رگ هاش اززیرپوستش میزنه بیرون

توپ به راکت ایشیدا برخورد میکنه واونم باقدرت توپ روبرمیگردونه

توپ باقدرت زیادی به سمت فوجی میره
فوجی میخوادکه برگردونه..............وتیتراژ....(این تیتراژم خیلی بدموقع میاد ها کلی ضدحال میزنه!)

این داستان:"نبرد های مخصوص آنها"
ساکورایی باخودش میگه:این ماهستیم که میبره              وتوپوبرگشت میزنه


فوجی باخودش:اونا روحیه ی بالایی دارن،این امتیازسرنوشت بازی رومشخص میکنه،من میشکنمشون!


وتوپ روبرگشت میزنه توپ تو زمین فودومینه به زمین برخورد میکنه وروی زمین میخزه وبه سمت انتهای زمین میره
کامیو:اون چی بود؟اون فقط توی طول زمین خزید
تاچیبانا:اون یکی ازحرکات برگشت سه گانه ی فوجی بود...برگشت پرستو...عجوبه  ی تنیس سیوسکه فوجی...بازی راحتی نیست
دراین لحظه آن تاچیبانا هم به جمع تماشاچی های بازی اضافه میشه
کاوامورا یه ضربه میزنه وامتیازمیگیره
ساکورایی:نمیزارم بازی به سود شماادامه پیداکنه                ومیزنه
امافوجی دستشو میخونه ویه برگشت پرستوی دیگه میزنه وامتیاز به نفع سیگاکو میشه
آن:عجب....پس لقب نابغه ی تنیس بیخود نیست
تاچیبانا:بااین تکنیک معلوم شد الکی نیست که فوجی بازیکن شماره 2 سیگاکو ئه
بازی کاملا توی دست سیگاکو ئه
اینوئه:یک طرفه به نفع سیگاکو....فکرنکنم که فودومینه انقدرراحت کوتاه بیاد
اینوئه یاد حرفهایی که باتاچیبانا زده میفته

یاد کسی که با سنپای های خودش در افتاده....


یادکسایی که به خاطر اینکه تنیس رودوست داشتن و بهشون توجهی نمیشد اونقدرشجاعت داشتن که یه باشگاه دیگه درست کنن


کسایی که اونقدرجرات داشتن که به خاطر علاقه شون همه کاربکنناینوئه:اتحادی که اعضای فودومینه باکاپیتانشون تاچیبانانشون میدن یه چیزدیگه ست...
میریم به بازی.....یه امتیازدیگه هم مال سیگاکو میشه...سیگاکوعالی داره پیش میره

کاوامورا:بیانشونشون بدیم                                        
فوجی باخودش:امتیازبعدی خیلی مهمه...اگه این گیم روهم ببیریم اونوقت میتونیم خودمون سرو بزنیم
اماتوی زمین فودومینه یه خبراییه.....       ایشیدا به ساکورایی میگه که ازسر راهش بره کنار تابتونه ضربه بزنه
ایشیدا یه حالت عجیبی به خودش میگیره ویه نگاه به تاچیبانا میندازه

باخودش میگه:تاچیبانا سان من میخوام ازش استفاده کنم
یه فلاش بک داریم به یه مدت قبل......توی باشگاه فودومینه .....ایشیدا ساعدش روزیر شیر آب گرفته

تاچیبانا میادپیشش ومیگه:هنوز دستت درد میکنه؟....فکرنمیکنم کسی بتونه ضربه هایی روکه با120%ازقدرت دست زده میشه روبرگردونه....اماخیلی به دستت فشارمیاد.....خودتم اینو خوب میدونی....اینوجدی بگیروگرنه ممکنه دیگه نتونی تنیس بازی کنی!دیگه ازش استفاده نکن!
ایشیدا:هه هه...اگه تاچیبانا میگه پس چاره ای نیست
برمیگردیم به زمان حال سیگاکو باقدرت ادامه میده
تاچیبانا باخودش میگه:درسته امتیازبعدی تعیین کننده س...فکرکنم چاره ای نیست...
وانگشت اشاره اش رومیگیره جلوی صورتشو به ایشیدا علامت میده.....فقط یک بار!
ایشیدایه فرم عجیبی به خودش میگیره ومیگه:منتظر این لحظه بودم!

یکی ازاعضای تیم فودومینه:برو ایشیدا! هادوکیو روبزن!

آقای اینوئه: هادوکیو؟
(نکته:هادوکیو یه ضربه باانرژی وقدرت بسیارزیاده)
ایشیدابه بازوش فشارمیاره طوری که رگ هاش اززیرپوستش میزنه بیرون


توپ به راکت ایشیدا برخورد میکنه واونم باقدرت توپ روبرمیگردونه


توپ باقدرت زیادی به سمت فوجی میره
فوجی:نمیزارم این امتیازو بگیرن
ایشیدا:فوجی،فکرمیکنی میتونی برش گردونی؟دستای استخونی توهیچوقت نمیتونه ضربه های منوبرگردونه!
توپ مستقیم به سمت فوجی میره فوجی آماده میشه که بر گردونه...
اویشی فریاد میزنه:این کارو نکن فوجی....مچت تحملشو نداره...
فوجی میخوادکه برگردونه ....اما درآخرین لحظه.....
فوجِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِــــــــــــــــــــــیاین صدای کاواموراست....اون درآخرین لحظه میاد جلوی فوجی وتوپ باهمه ی قدرتش به راکت تاکاسان میخوره

کاوامورا حسابی به خودش فشارمیاره وهمه ی قدرتشو میزاره....وتوپ رو برمیگردونه به زمین فودومینه!!
همه ی اعضای فودومینه تعجب کردن!
ایشیدا میخوادکه دوباره هادوکیو بزنه.....اما.....
تاچیبانا فریاد میزنه:بس کن ایشیدا! دستت!
ایشیدا صدای تاچیبانا رومیشنوه....وحسابی به فکرفرو میره.....اما....میگه:مهم نیست!!
ومیخوادکه بزنه...توپ به راکت ایشیدا برخورد میکنه.....وازراکت عبور میکنه.....راکت ایشیداازقدرت توپ پاره میشه!!!

امتیازبرای سیگاکو
کامیو:راکت....شکست!!                       تاچیبانا:اون تنهاچیزی نیست که شکسته...
وکاوامورا رونگاه میکنه.... کاوامورا آماده ی سرو زدنه
هوریو:آفرین کاوامورا سنپای باسرو آتشینت تمومش کن!
تاکاسان:نگران نباش بسپرش به خودم!
تواین لحظه فوجی میاد جلوی کاوامورا ...                کاوامورا:چیشده؟فوجیکوچان؟
فوجی دست تاکاسان رومیگیره........وجیغ تاکا به هوامیره!!

همه ازاین فریاد تعجب کردن!
فوجی:تو اونو به خاطر من گرفتی.........

وروش رومیکنه به داور ومیگه:داور،مااین بازی رو بازنده اعلام میکنیم
کاتسو:اخه چرا؟                   اینویی:حرف نزن برو اسپری خنک کننده بیار
تاکاسان:چی میگی؟من هنوزمیتونم بازی کنم ...خودتم خوب میدونی که این بازی چقدربرامون مهمه!
فوجی لبخند همیشگیش روبه لبش میاره ومیگه :همه چی درست میشه...
وراکت روازدست تاکا در میاره....تاکابه محض اینکه راکت ازدستش درمیاد ولومیشه....

بچه هااززمین میان بیرون.....بیرون زمین اینویی به دست کاوامورا اسپری خنک کننده میزنه

کاوامورا:آآآآآخ              اینویی:بچه بازی درنیارچیزیت نشده فقط محض احتیاط بروبیمارستان،ممکنه استخونت ترک برداشته باشه!
تاچیبانا یه نگاه به آسمون میندازه....هواداره ابرمیشه!
میگه:هواداره سرد میشه...کامیو بروخودتوگرم کن،شینجی توهم باهاش برو یکم به اون بدنت تکون بده...
کامیو وشینجی پامیشن میرن....
اقای اینوئه:بازی بعدی چیه؟
شیبا:دابل 1 زوج کیکومارو،اویشی ازسیگاکو و زوج یوشیمورا ،موری ازفودومینه
کاوامورامیره سمت بیمارستان
اویشی میره توی زمین....کیکومارو....اونم گرمکنش رودرمیاره...وراکتش روبرمیداره.....وشروع میکنه به چرخوندن راکتش دوردستش
اویشی:کسی که کم پیش میاد خودواقعیش رونشون بده....به نظرمیرسه که الان جدی شده!
بچه ها توی زمین میرن....             داور:ست اول بازی ،اویشی ازسیگاکو سرو میزنه
موری باخودش میگه:یوشیمورا بیابازیشون روبهم بزنیم
یوشیمورا:باشه میخوام خودمو نشون بدم!
بهشون میفهمونم که چرابهم میگن قاتل!
اویشی سرو میزنه                   
یوشیمورابرمیگردونه،ایجی میزنه،یوشیمورایه ضربه ی غیرمنتظره میزنه...ولی ایجی کم نمیاره واونو برمیگردونه

داور:15_0
یوشیمورا:یعنی چی؟چطوری میتونه اینطوری حرکت کنه؟
ایجی راکتش رودور دستش میچیرخونه
بچه هابه بازی ادامه میدن....وست اول روبه نفع سیگاکو تموم میکنن
ریوما ازجاش بلندمیشه ومیره                             مومو:اهای کجامیری؟
ریوما:تشنمه میخوام آب بخورم                           مومو:زودباش وسط مسابقه ایم
آن تاچیبانا چشمش به ریوما میوفته که داره میره....اونم راه موفته دنبال ریوما

اماازاینا که بگذریم اگه یادتون باشه تاکاسان به خاطر دستش رفت بیمارستان...
توی بیمارستان دکتر:چی؟موقع برگردوندن توپ اینطوری شدی؟راکت پاره شد؟امکان نداره...هه هه هه
تاکا:ببخشید ولی حقیقت داره

اما ازتاکا که بگذریم توی زمین بازی....ایجی همچنان به آکروبات بازی ادامه میده....ویه گیم دیگه روهم سیگاکومیبره
وسط های گیم سومه که.....رعدوبرق شروع میشه
اینویی:کایدوهمین الان بروخودتو گرم کن بازی بعدی بین تو و کامیوهستش...درضمن ایچیزن روهم برگردون
کایدو:من؟؟؟             اینویی:اون همین طرفا داره پرسه میزنه،مراقبت ازکوچکترهاهم وظیفه ی سنپای هاست!!
مومو:
گفتیم که ریوما پاشد رفت آب بخوره....ولی...یه خبرایی جلوی آبخوریه....
همه جلوی آبخوری جمع شدن چونکه.....کامیو وشینجی دارن باهم تمرین میکنن...
کامیوتوی فاصله ی خیلی کمی توپ رومحکم به زمین میکوبه وطرف مقابلش که شینجی باشه دوباره توپ روبه همون فاصله ی کم میزنه وتوپ دوباره به سمت کامیو میره واون دوباره میزنه...این روند همینطورادامه داره....

همه دهنشون ازتعجب بازمونده
تواین لحظه کایدوکه اومده تاخودشو گرم کنه ازنزدیکی آبخوری رد میشه.....
یکی ازکسایی که داره تمرین کامیو وشینجی رومیبینه میگه:اونا کامیو وشینجی ازفودومینه ان
کایدوتااسم کامیو رومیشنوه جذب میشه...تازه چشمش به ریوماهم میوفته.....پس میادسمت ریوما...
آن هم که اینجاست باخودش میگه:جمع بازیکناجمعه!
کامیو حین بازی به شینجی میگه:خیلی شانس آوردیم که تونستیم فوجی روتوی دابل شکست بدیم ولی..مسئولیت مابه عنوان بازیکن انفرادی خیلی سنگینه!
شینجی:میترسی؟                   کامیو:نه خیر،من پر اعتمادبه نفسم،تاقبل ازبازی کاپیتان تمومش میکنم(منظوراینکه به انفرادی 1 نمیرسه)
کایدو حرصش درمیاد ومیخوادکه بره حالگیری کنه.....اما....ریوما زودتر ازکایدو راه میوفته تاحالگیری کنه....کایدو وایمیسته
ریومادرست ازوسط شینجی وکامیو رد میشه....همینطور که داره ردمیشه توپ هاروهم بدون اینکه نگاه کنه برمیگردونه
وازوسط اون دوتارد میشه!!

همه درحیرت اند!
ریوما آب میخوره ومیگه:مادا مادا دانه...دوست داری...به تعداد توپ هااضافه کنیم؟
کامیو:عجب آدمیه...
کایدومیادجلوو میگه:هی باتازه واردما مشکل داری؟
آن هم که میبینه اوضاع داره خراب میشه میادجلوومیگه:هی،شماهااینجایین...وقتش نشده که برگردین؟... فکرکنم باید به کاپیتان بگم که داشتین یه کاردیگه میکردین...

کامیو:باشه بابا....                 ورومیکنه به کایدو:خیله خوب آقای سیگاکو،من مشتاق بازیمون هستم
وبادوستش شینجی برمیگرده به زمین مسابقه
کایدو به ریوما:این دختره کیه؟                  ریوما:چمدونم
آن:بهترنیست بیشترنگران خودت باشی تانگران من؟کامیو کون بازیکنیه که خوب مسابقه میده مخصوصا دربرابر توکایدو!
کایدو:چی؟                  آن:کامیو خیلی تلاش میکنه حتی بیشتراز شینجی...شینجی هم یه سال دومیه ولی سطحش تقریبا اندازه ی فوجیه اون یه نابغه س.
کایدو:چطور اینارو میدونی؟                    آن میخنده ومیگه:چطور میدونم؟
دراین لحظه بارون شروع میشه...
آن:وای نه....من بایدبرم.....بعد میبینمتون                                    ومیره
کایدو رومیکنه به ریوماو میگه:اینقدر این ورا ول نگرد!!
ریوما:چشم!
دابل 1هنوز ادامه داره   تماشاچی هاهیچکدوم چترندارن وهمه خیس شدن
اینوئه:رگباره....زود بند میاد...ولی چه کم چه زیاد روی بازی تاثیر داره
ایجی داره میدوه....اما....یه لحظه پاش سر میخوره.....
یوشیمورا:آخ جون شانس،لیز خورد                                 و توپ رو زد..درست برخلاف جهت ایجی

اما ایجی.....هیچ توپی نیست که ایجی نتونه برگردونه!

شینجی هم داره بازی رونگاه میکنه اما...یک هو فکرش ازبازی منحرف میشه وبه ریومافکرمیکنه
ریوماهم به حرف های آن فکرمیکنه:اگه فقط راجع به حس تنیس حرف بزنیم شینجی با فوجی برابری میکنه...

وپایان....
ودرقسمت بعد:
فودومینه خیلی قویه
زوج فوجی وکاوامورا به خاطر هادوکیو باختن
قسمت بعدی شاهزاده تنیس :"مار بومرنگ"

اوف....حسته شدم!
نظر یادتون نره...

[ دوشنبه 18 خرداد 1394 ] [ 14:33 ] [ fereshte_san (آسوکا) ] [ نظرات () ]
آخرین مطالب

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات