قسمت 16
اون پسرموقرمزازتیم فودومینه که اسمش کامیو بودبه کایدومیگه:هی،تواسمت خون آشامه درسته؟واقعابهت میاد

کایدوازاین حرف کامیو عصبانی شد وراکتش روبلندکرد تابکوبونه توی صورت کامیو...

اماکایدونمیتونه بکوبونه....چون....تیتراژشروع میشه!
این قسمت: "مار بومرنگ"
بازی دابل 1 بین فودومینه وسیگاکو همچنان درزیر باران ادامه داره

توی یک لحظه پای ایجی سرمیخوره

یوشیموراهم ازفرصت استفاده میکنه وتوپ روخلاف جهتی که ایجی هستش میزنه
اماایجی یه واکنش خارق العاده ازخودنش نشون میده وتوپو برمیگردونه
موری میزنه وایجی بازهم بایه حرکت آکروباتیک دیگه برمیگردونه
هوریو:عجیبه که توی یه همچین بارونی میتونه اینطوری بازی کنه
کاتسو:عین گربه حرکت میکنه
مربی:حرکات آکروباتیک کیکومارو فقط به وسیله ی اویشی تعریف میشه،کسی که بیشترزمین روپوشش میده،مابه این میگیم آه_اون منظم ساز.
بعدروکرد به موموورویوما وگفت:باشمام گوش میکنین؟
ولی به نظرنمیرسه که ایناگوش کرده باشن

اویشی یه ضربه ی دیگه میزنه وبازی روتموم میکنه
داور:بازی ست شد برنده سیگاکو
ایجی واویشی میان جای نیمکت تیمشون فوجی بهشون حوله هاشون رومیده

موری ویوشیمورا هم میرن جای تیمشون
یوشیمورا:متاسفم کاپیتان ماباختیم
تاچیبانا:مهم نیست،شماکاربزرگی کردین....مابازی بعدرومیبریم
بیرون اززمین آقای اینوئه داشت تاچیبانا رونگاه میکرد که خانم شیبا پیداش شد
شیبا:مسئولین برگزاری مسابقات دارن درمورد ادامه بازی بحث میکنن
اینوئه:ظاهرا هواداره بدترمیشه                شیبا:درسته.راستی چت شده؟سرحال نیستی؟ازبازی خوشت نیومده
اینوئه:نه بابا...ولی...                  یه نگاه به تاچیباناانداخت وادامه داد:کاپیتان تاچیباناازاینجاخیلی بزرگ به نظرمیرسه

شیبا:جدا؟به نظرمن که اونقدرام بلندنیست..
اینوئه:قدش رونمیگم که....تواناییش رومیگم!!ببین...بچه های تیم درکنارتاچیباناتوی زمین اعتمادبه نفس بیشتری دارن....این یعنی این که ریشه ی قدرت فودومینه اینه که تموم اعضا به کاپیتان نگاه میکنن
شیبا:تعجب میکنم....خیلی داری ازش تعریف میکنی...!
توی نیمکت بازیکنا:
ریوما:هی مار بازی بعدی مال توئه                            کایدو:
مربی ریوزاکی وتاچیبانابامسئولین مسابقه حرف زدن.....بعدش هردوبه سمت تیم هاشون اومدن

مربی:به تعویق افتاد صبرمیکنن ببینن هواچطوری میشه...وقتی هواخوب شدانفرادی شروع میشه
اویشی:پس ادامه ی بازی هامعلوم نیست
ریوما:فکرکنم به این میگن "پوست مار زنده روکندن"                          کایدو:
کامیو:ظاهرا نمیخوادبندبیاد                         تاچیبانا:تمرکزت روازدست نده هنوزمعلوم نیست که بازی ادامه داره یانه
کامیو:باشه فهمیدم
.....بارون همچنان به شدت میباره..........کایدو ازتیمش جدامیشه ومیره توی بارون...میره برای خودش...

هوریو:داره کجامیره؟                    مومو:نگرانش نباش.تحت فشار تمرکزش روازدست داده
کاچیرو:فشار؟                            مومو:همه دوست دارن بابهترین شرایط وارد مسابقه بشن.کایدوباتماشای بازی دیگران میخواست روحیه خودش رابالاببره...ولی بارون مانع شد....
کامیو ازتیم فودومینه هم ام پی تری وهندزفری هاش رودرمیاره ومیکنه توگوشش وشروع میکنه به گوش دادن موسیقی وتکون دادن پاهاش باریتم موسیقی

کاتسو:عجبا!انقدربه خودش مطمئنه که داره موسیقی گوش میده
هوریو:هی هی..غیرازگوش دادن موسیقی کارای دیگه ای هم داره میکنه!این کارومیکنه تاماهیچه هاش سردنشن... مانمیدونیم که مسابقه کی شروع میشه،برای همینه که موسیقی گوش میده وهمزمان عضلاتش روحرکت میده
کاتسو وکاچیرو باهم:توفوق العاده ای هوریو!               هوریو:خوب من دوسال تجربه تنیس دارم!
تواین لحظه ساکونو اومدپیش هوریو وبقیه وگفت:شماهانمیدونین ریوما کجارفته؟
هوریو:ئه....اون که همین الان اینجابود!چقدردردسرسازه یه همچین موقعی داره کجا ول میچرخه...
کاچیرو:بریم دنبالش                               ورفتن
اینویی:تزوکا انفرادی3 کامیو وانفرادی2 ایبو حرفای قدرتمندی هستن درست مثل دابل 1....درضمن کاپیتان تاچیباناهم هست
تاچیبانارودست کم نگیر.....اون یه چیزدیگه س
تزوکاسکوت کرد....
اینویی:دوکاپیتان دارن درسکوت مبارزه میکنن درسته؟
اماکایدو....اون رفته که تمرکزشو جمع کنه......داره میدوه
اگه یادتون باشه ساکونو وبقیه بچه هارفتن تاریوما روپیداکنن....کلی توی بارونامیگردن تااینکه....بالاخره پیداش میکنن توی یه آلاچیق نشسته
هوریو:هی ایچیزن بازیکنای فودومینه دارن حاضرمیشن ولی توانگارنه انگار
ریوما:هااااااااااااااااااااااااوم (خمیازه)

هوریو:کارمون تمومه
دراین لحظه آقای اینوئه هم میادپیش بچه ها ومیگه:اونجاچه خبره تازه وارداجلسه گذاشتن؟
اینوئه هم میادپیش بچه هاوتوی اون آلاچیق میشینه وشروع میکنه به صحبت:یه انگیزه قوی پشت قدرت بازیکنان فودومینه است،دلیلی که اونارو وادارمیکنه برنده شن...اونایه حس غروردارن که کمکشون میکنه بدون کمک دیگران موفق بشن،این همون راز قدرت فودومینه است....شماهافقط باتکنیک نمیتونین اوناروشکست بدین
وماجرای تیم فودومینه رو برای بچه هاتعریف میکنه.....بچه هاهمه تحت تاثیرقرارمیگیرن

اینوئه:احساس اینکه چیزبزرگی روباهمبستگی بسازی باعث اتحاد میشه...این رازموفقیت فودومینه ست
ریوماسیمه ای راکتش رومرتب میکنه وازجاش بلندمیشه ومیگه:تنیس تنیسه،تنهاکاری که بایدبکنی اینه که توپ رودنبال کنی وبهش ضربه بزنی                                          وبعد راهشوکشیدورفت
اینوئه:که اینطور...تنیس تنیسه....شاید اون درست میگه گذشته گذشته.
بارون کم کم بند میادوهواصاف میشه
اویشی:خوب خوب مسابقه به زودی شروع میشه....کایدوکجاست؟
مومو:داره تمرین تصویرسازی میکنه                                                کاتسو:تمرین تصویرسازی میکنه؟                                 
هوریو:اهم...منظورازتصویرسازی اینه که یه حوله روسرت بندازی تااطرافیان تورونشناسن،بعدش تصورکن که حین مسابقه چه اتفاقی میوفته...این طوری حس اعتمادبه نفس وتمرکزبه دست میاد....اگه تصویرسازی درست صورت بگیره نیازی نیست که ازحریف بترسی

هوریو شروع کرد به قدم زدن وادای تمرین کردنو درآوردن.............اما....حوله جلوی صورتشو گرفته بود....برای همین بامخ رفت تودرخت
هوریو:آآآآآخ..............تزوکا10 دوردور زمین بدو!!                      کاچیرو:داره تصویرسازی میکنه!(نتیجه میگیریم که ازتزوکامیترسه!)
کایدوبرمیگرده ومیره تاراکتش روبرداره                     ریوما:اقای انفرادی 3 دیرکردی،سعیت روبکن
کایدو:نیازی به نصیحت توندارم                     تزوکا:هی کایدوحریف توایچیزن نیست
کایدو گرمکنش رودرمیاره ودربرابر کامیو توی زمین قرارمیگیره
کامیو:هی تو....لقب خون آشامه درسته؟خیلی بهت میاد!
کایدوازاین حرف کامیو عصبانی شد وراکتش روبلندکرد تابکوبونه توی صورت کامیو...
اما کامیو عکس العمل خیلی سریعی ازخودش نشون داد ویه قدم رفت عقب وراکت بهش نخورد

داور:شماهاچیکار دارین میکنین؟                                  کایدو:                       داور:وای!
تزوکا:کایدو!!                                       کایدو:ببخشین                       داور:عیب نداره!
تزوکا ازجاش بلندشدورفت پیش تاچیباناسرخم کرد وگفت:من ازطرف اون ازتون معذرت میخوام
تاچیبانا:نه.بازیکن من اول اونو تحریک کرد،من عذرمیخوام
کاتسو:بازی ترسناکی میشه...اوناهردوشون وحشتناکن!

داور:ست اول بازی کامیو ازفودومینه سرومیزنه                          کامیوسرو زد وبلافاصله بعداززدن اومدجلو
کایدوتوپوبرمیگردونه ومیگه:خیلی احمقه یه جای خالی توی زمین گذاشت!
ومیزنه به نقطه ای که ازدسترس کامیو دوره....اماکامیو باسرعت اعجاب آوری خودش روبه توپ میرسونه ومیزنه وامیتازرومیگیره
کامیو دائم درحل جنب وجوشه تمام مدت داره دائم به جلو وعقب میره    

کامیو:من توریتمم هستم...
دوباره سرومیزنه توپ به گوشه ی زمین میخوره کایدو مارمیزنه،کامیوبازهم بایه سرعت فوق العاده بهتوپ میرسه برگشت میزنه
ویه امتیازدیگه هم میگیره                          کایدو:خیلی به سرعتت مینازی
یوشیمورا:هه هه سیگاکو اشتباه کرد نباید یه بازیکن سال اولی ودومی روبرای انفرادی انتخاب میکرد...انفرادی های ماعالین
موری:ازنظرسرعت کامیو حرف نداره
کامیو:چرابامار ازمن پذیرایی نمیکنی؟                     وسرومیزنه،کایدومارمیزنه،وکامیو به راحتی برمیگردونه
کایدومیخوادکه برگردونه اما....زمین به خاطر بارون شدیدگل شده!کایدولیزمیخوره ونقش زمین میشه

کامیو:یه بازیکن حرفه ای بایدبرای برگشت زدن ماره بهچپ وراست بره درحالی که تمام انرژی ش رو ازدست میده....ولی....این سرعت برای من مشکلی درست نمیکنه!
اویشی:این برای کایدوبازی بدیه کسی که میتونه مارروبازاویه درست برگردونه.....باعث میشه که ماریه شمشیردولبه بشه!
ایجی:علاوه براین زمین به خاطربارون لغزنده س جذب رطوبت توسط توپ باعث میشه ماراثرخودش روازدست بده
هوریو:پس مار فایده نداره؟
اینویی:نه.درواقع کسی کهبتونه تواین شرایط باسرعت دلخواه بدوه میتونه اونوخنثی کنه
کایدووکامیو همچنان به بازی ادامه میدن.........کامیو:میخوام به آخرین درجه سرعتم برسم!!
کایدو:لعنتی باورم نمیشه که اون هیولای سرعته
کایدومیره که توپوبرگردونه...اما....پاش لیزمیخوره!!داره میخوره زمین اما.....هنوزهم میتونه توپ روبزنه!!کایدو به سختی توپ رومیزنه!!
کایدو:کائورو کایدو رودست کم نگیر!!
توپ خیلی عجیب عمل میکنه اززمین بیرون میره ومثل یه بومرنگ برمیگرده داخل زمین...ولی داخل زمین فودومینه!!

همه ازاین حرکت تعجب کردن!
اینوئه:نمیتونم به چشمام اعتماد کنم!                        کاچیرو:اون مثل بومرنگ بود!
هوریو:بومرنگ بعلاوه مار؟ماربومرنگ؟                          اینویی:ماربومرنگ...به نظرخوب میاد!
ایجی:ماربومرنگ اسم خوبیه!                                    داور:40_15
تزوکا:کایدو اون ضربه ی نزدیک تورت خیلی خوب بود          ریوما:کارت عالیه سنپای!
کایدو:ماربومرنگ؟خیلیم بدنیست!
پایان!
ودرقسمت بعد:
کایدواز ماربومرنگ استفاده میکنه

اما ظاهرا ماربومرنگ کارنمیکنه!
به نظرمیرسه که سیگاکو نمیتونه موفق بشه
ببینیم کایدومیتونه کامیوروبه حداکثرسرعتش برسونه!

قسمت بعدی شاهزاده تنیس: "یه بردکوچیک"

[ چهارشنبه 20 خرداد 1394 ] [ 14:00 ] [ fereshte_san (آسوکا) ] [ نظرات () ]
آخرین مطالب

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic