قسمت 17
کایدو وکامیو دارن باهم بازی میکنن
کایدو:نمیتونم این سرعت لعنتی روباورکنم
کامیو:هه هه
کایدو میره که توپ روبرگشت بزنه...امابه خاطربارون زمین هنوزخیسه...وپای کایدولیزمیخوره....کایدوداره میخوره زمین....اما...نه...
هنوزم میتونه توپوبزنه...
کایدو:منو دست ننداز!به من میگن کائورو کایدو!
وبه سختی توپو میزنه..!توپ اززمین بیرون میره وبایه قوس عجیب برمیگرده به داخل زمین...


کامیو شوکه شده!
دراین لحظه،تیتراژشروع میشه....
این داستان: "مطرح کردن یه برد کوچیک"
کامیو:اون توپ ازکنارزمین اومد داخل!امکان نداره!
هوریو:جالبه...ولی قانونیه؟
اینوئه:بله قانونیه،بهش میگن دورمیله....توپ اززمین بیرون میره دورمیله میچرخه وبه زمین برمیگرده....امااین اولین باره که من این ضربه رومیبینم!اونم به این خوبی!
داور:تنیجه تااینجا 40_30
کامیو:خوب خوب....مثل اینکه یه چیزایی سرت میشه افعی!                            کایدو:فسسسس
کامیو:درهرصورت،من ریتمم روبالامیبرم!
وسرو میزنه.....سرو خیلی سریعه طوری که کایدو هیچ حرکتی نمیتونه بکنه!
داور:بزنده ی این گیم کامیو ازفودومینه 1_0
اینویی:اون سرو سریع بود،وقتی که توپ توی هوا ست وزودترازمعمول بهش ضربه بزنی اینطوری میشه،کامیوکایدو روخلع سلاح کرد!
نوبت سروکایدوئه...کایدویه نگاه به ریومامیندازه...وسرومیزنه،کامیوبرمیگردونه،کایدویه ماربومرنگ میزنه...اما....اوت میشه!
ایشیدا:ضربه ی دورمیله شانسی بود
کایذوسرو میزنه،کامیوبرمیگردونه وسرعتش روافزایش میده!
کایدو یه ماربومرنگ دیگه میزنه...ولی بازم اوت میشه

بازم سرومیزنه...اماهمینطورازماربومرنگ استفاده میکنه.....وامتیازازدست میده
داور:برنده این ست کامیو2_0                      ریوما:کایدوسنپای مثل همیشه بازی نمیکنه
الان تایم استراحته...بازیکنامیرن رونیمکت هاشون میشینن
مربی:علاقه ت به اون ضربه دیگه خسته کننده شده،ای احمق فقط داری برای خودت میچرخی....اینقدرضعیفی که به همین یه ضربه وابسته شدی؟آیا این استیل تنیس توئه؟
کایدو:این....این استیل تنیس من نیست
موری:کارت خوب بود آکیرا!حتی موقعی که ماربومرنگ ترسونده بودت!ظاهرا قراره6_0ببری!
تاچیبانا:درواقه،ریتم کامیو خراب شده،اون سریعترازهمیشه است،وقتی استقامتت کم بشه اونوقت طعمه ی مارمیشی
کاتسو:به نظرت کایدومیتونه نتیجه روبرگردونه؟           کاچیرو:نمیدونم.راستی،ریوزاکی سان کجارفت؟
شیبا:ساکونوگفت میره دستشویی
که...ساکونورفته دستشویی....میریم یه سربه دستشویی بزنیم....ساکونو ازدستشویی اومده بیرون
ساکونو:بایدعجله کنم الان بازی شروع میشه...وای....فک کنم گم شدم!
همینطورکه داشت دوروبرش رونگاه میکرد چندقدم راه رفت و.....اوخ...خورد به یه پسره ای وپاش رفت روی پای پسره

ساکونو:ببخشید...داشتم دنبال...
اون پسر:وقتی پای یکی رولگدمیکنی ببخشید کافی نیست!                 ساکونو:
برمیگردیم به بازی سیگاکو 2_4 عقبه
کامیو حسابی به نفس نفس افتاده....

اماکایدوکاملاخونسرده...

کامیو:خیلی خونسردی افعی...توهیچ شانسی برای برد نداری...تاحالابایدازخستگی ازپادراومده باشی
مربی ریوزاکی:ظاهرا ازتردید بیرون اومده
تزوکا:ولی این واقعیت که کایدو برتری نداره تغییری نکرده
ریوما:اینامهم نیست به هرحال اون نمیزاره بازی اینطوری تموم بشه،وقتی کایدوسنپای اینطوری میشه خیلی آزار دهنده میشه
کامیوسرومیزنه وبازی به جریان میوفته.....
این گیم روکایدو میبره!.....وهمینطورگیم بعدی رو.....اونهم بدون ضربه ی ماربومرنگ!
تنیجه تااینجا:5_4 به نفع کامیو
اینوئه:این یه رقابت بین سرعت کامیو واستقامت کایدوئه
شیبا:اگه کایدوهمینطورادامه بده میتونه برنده شه
کامیو یه امتیازدیگه هم میگیره این امتیازبازیه این یعنی اگه یکی دیگه بگیره برنده میشه
کامیو:تاحالاآدمی به این پیله ای ندیده بودم....توعالی هستی افعی...ولی این دیگه آخرشه.
وسرو میزنه....یه سرو سریع....کایدو.....یه مارمیزنه...اون سروسریع روبرمیگردونه

کامیو برمیگردونه امابرگشتش به تورمیخوره
تواین لحظه دونفرازاعضای باشگاه سیگاکو میان پیش مومو ومیگن:مصدومیت تاکاسان جدی نبود استخوناش کاملاسالم هستن
مومو:بیمارستان اونطرفه درسته؟من میرم یه سربه تاکاسان بزنم...زودمیام
و رفت سمت بیمارستان
اما ساکونو واون پسره که پاشو لگدکرد هنوزم درگیرن!
اون پسر:چراجلوی پات رونگاه نمیکنی؟                     ساکونو:ببخشین
اون پسر:کفش نوی منولگدکردی!حالافقط میگی متاسفم؟ایناحتی موقع مسابقه هم کثیف نمیشن،ایناخیلی کمیاب وگرون قیمتن

ساکونو:ببخشین                   اون پسر:30,000ین (معادل260دلار و850هزارتومان)برای تمیزکردن بده!
ساکونو:30000ین؟                 اون پسر:درمقایسه بااین همه گلی که روش ریختی خیلیم زیادنیست
الاغ گنده!داری بابت تمیزکردن ازاین بچه...بهتره فقط ولش کنی اون عذرخواهی کرده!
این صدای آن بود که یهوسروکله ش اینجاپیداشده بود  (این چراهمه جاهست؟)
آن اومددست ساکونوروگرفت وکشوندش تاباخودش ببره وگفت:بیاازاینجابریم ممکنه حماقتش مسری باشه
اون پسر جوش اورد اومددست آن روگرفت وگفت:دختره ی لعنتی نزار دهنم بازبشه!
بیاین یه سربه بازی بزنیم
کامیو دوباره سرو میزنه ،کایدویه مارمیزنه وامتیازرومیگیره
اویشی:آفرین کایدو خودتو نشون بده
کامیو سرومیزنه وکایدو مارمیزنه بازی به جریان میافته
موری:اون چقدرسمجه ،این همه ورجه وورجه میکنه ولی ازنفس نمیفته
تاچیبانا:هردوشون بیش ازاندازه انرژی مصرف کردن ...ولی...
اینویی:10 کیلومتردویدن درصبح،10 کیلومترهم بعدازتمرین های باشگاه،ده کیلومترهم توی شب....سه سری دویدن رفت وبرگشت بعلاوه ی 150 تاشنا
اویشی:میخوای بگی کایدوهرروزاین کارهارومیکنه؟                    اینویی:اوهوم
تزوکا:سه برابر بیشترازتمرین های معمولی
یه فلاش بک میکنیم
اینویی به کایدومیگه:میخوای انقدرتمرین کنی وتحملت روبالاببری که شکست نخوری؟
ودفترش رو بازکرد ونشون کایدوداد:این برنامه چطوره؟

کایدویه نگاه به دفتراینویی انداخت وکفت:قبلاانجامشون دادم
برمیگردیم به زمان حال
کامیو:از اراده ش برای بردن کلافه شدم،حمله ی معمولی کارسازنیست...برای همین بایدسرعتم روبالاببرم
وسرو زد،کایدوبرگردوند،کامیو اومدجای تور واسمش زد،کایدومارزد
کامیو:الان چه وقت مار بود؟                    وبه سختی خودش روبه توپ رسوند وبرگردوند
توپ به لبه ی تورخورد...وخیلی آروم داشت توی زمین کایدو فرودمیومد
کامیو:هه...متاسفم افعی،شانس هم یه جورهنره...
ولی کایدوبه این سادگی هاتسلیم نمیشه...!کایدوشیرجه میره سمت توپ...ودرآخرین لحظه.....

توپ روبرمیگردونه به زمین کامیو

کایدو:نشنیدم چی گفتی..کی گفت این آخریشه؟من تاآخرین امتیازدست بردارنیستم
تزوکا:دنبال حریف خسته ذره ذره رفتن....کسی که برگشت توپ رومیگیره بیشتراحساس فشارمیکنه،حتی اگه به نفعش باشه
مربی:ظاهرا داره به نفعش میشه
کایدو یه مار میزنه و.....قیافه ی کامیوآویزون میشه               داور:برنده ی بازی کایدو ازسیگاکو7_5!!!
کامیو:وااای.....من باختم..اون انرژی باورنکردنی ای داشت...من ازتموم تکنیک هام استفاده کردم،الانم پشیمون نیستم...ولی دوتابرد آخرخیلی سخت بود
تاچیبانا:بیخود ماروتحت فشارنذار!
میریم پیش ساکونو
اون پسر آن رو هل داد وآن هم نقش زمین شد

آن:چیکار میکنی؟                                                اون پسر:خفه شو وگورت روگم کن
آن:کدوم مدرسه میری؟این طرزرفتاربایه دخترنیست!
اون پسر:چی گفتی؟میخوای بری؟                      وخواست آن روبزنه           ساکونو:نزنش نزنش
تواین لحظه موموسر میرسه...ومیگه:درست نیست یه دخترروبزنی!
ویه مشت حواله ی پسره کرد!                   پسره نقش زمین شد
مومو:وای...مثل اینکه به موقع اومدم....چه خوش شانسی!
آن:موموشیرو کون این دخترپاش رولگد کرد واونم میگه واسه ی همین باید30000ین بدی
مومو:خوب خوب....فقط کافیه کفشاتو بشوری.....قرارنیست که همیشه همینجوری بمونن
اون پسر:تو....تو....                           مومو:موموشیروازسیگاکو هستم ازدیدنت خوشحالم
موموپاشو اورد بالای کفش پسره وگفت:دوست داری کفشاتو کثیف ترکنم؟

اون پسره هم تااینوشنید فرارکرد ورفت...
آن:خیلی ممنون                                               ساکونو:ممنون همش تقصیرمن بود
مومو:مشکلی نیست...توهمونی هستی که تومدرسه دنبال ایچیزن میگشتی؟ (توی قسمت9ساکونودنبال ریومامیگشت)
ساکونو:بله!ریوزاکی هستم                              
مومو:اوه!فهمیدم!اومدی اینجاتشویقش کنی؟خوبه که جوونااین کارروبکنن ولی اگه عجله نکنی مسابقه شروع میشه
آن:تو نمیای؟                                           مومو:نه بایدقبلش یه سربه بیمارستان بزنم
ساکونو:مصدوم شدی؟                             مومو:نه،نه،من مصدوم نشدم کاوامورا مصدوم شده
آن:کاوامورا همونی که توپ هادوکیوی ایشیداروبرگردوند....اون واقعاعالی برگشت زد
مومو:تواطلاعات خوبی داری                       آن:من سال دومی ازدبیرستان فودومینه هستم
مومو:آها...پس برای همینه...مدرسه ی جالبیه مخصوصا کاپیتانش تاچیبانا،اون یه چیزدیگه ست،من واقعادلم میخواد توی انفرادی 1 بااون کاپیتان عنق روبه روشم..تاضربه های دانک اسمشم رو نشونش بدم!
آن:من حیلی دراین مورد مطمئن نیستم موموشیروکون،این درسته که ضربه های دانک اسمش توازتمام بازیکنابهتره وکسی نمیتونه برش گردونه....ولی اگه بابرادرم روبه روشی نمیتونی ازدانک اسمشت استفاده کنی
ساکونو:پس....اون....برادرته؟                       آن:اسم من آن تاچیبانااست.خواهرکوچکترتاچیبانای عنق!
ساکونو ومومو:
برمیگردیم به زمین بازی...
اینویی:هی کایدو،من ضربه ی دورمیله یاهمون ماربومرنگ روبررسی کردم،میتونم برات کلاس آموزش بزارم...میخوای توراه موقع برگشتن یادت بدم؟
کایدو:تومشکلی نداری؟توتعدادرقیبای شرکت کننده درمسابقات محلی روزیادکردی
اینویی:خوبه...همش اطلاعات بیشترجمع میشه....دفعه بعدحتمامیبرم
کایدو:پشیمونت میکنم
اویشی:ماباید3تابرد داشته باشیم تابرنده شیم...ببر ومارو قهرمان کن!بروایچیزن!
یکی ازتماشاچیا:شینجی ایبو....کسیه که کوکی ازمدرسه ی کاکینوکی روشکست داد
یکی دیگه ازتماشاچیا:سیگاکوتوی یه همچین بازی مهمی یه سال اولی روفرستاده توزمین..دلم براش میسوزه به این بازی میگن یه بازی ترحم انگیز!
داور:ست اول بازی ایچیزن ازسیگاکو سرو میزنه
ریوماچندبارتوپ روبه زمین میزنه اون میخوادکه بادست راستش سروبزنه
مربی باخودش:پاسخ تمام سوالات خبرنگارا،پسرنانجیرو ایچیزنه
ریوماتوپ رومیندازه بالا وسرو میزنه.........
وتماااام!
ودرقسمت بعد:
شینجی ازفودومینه خیلی خوبه
سرو تویست ریوما روش اثرنکرد
اما ظاهرا ریوما کاملا شکل نانجیروئه....
قسمت بعدی شاهزاده تنیس: "نامه ی عاشقانه"!

[ جمعه 22 خرداد 1394 ] [ 13:52 ] [ fereshte_san (آسوکا) ] [ نظرات () ]
آخرین مطالب

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات