قسمت 18
اویشی:برای اینکه برنده این مسابقه بشیم باید 3 تابرد داشته باشیم،این بازی سرنوشت سازه،بروایچیزن!
اینوئه:شینجی ایبو ازفودومینه،اون کسیه که کوکی ازکاکینوکی روشکست داد
یکی ازتماشاچیا:سیگاکوتوی بازی به این مهمی ازیه تازه وارد استفاده کرده،دلم براش میسوزه!
داور:ست اول بازی ایچیزن سرو میزنه

وتیتراژشروع میشه
این قسمت: "نامه ی عاشقانه"
اینجا خونه ی ایچیزنه....همه جابهم ریخته س همه ی کمد هازیر و روشده!
این ناناکوئه که همه جارو بهم ریخته!
نانجیرو توی این لحظه میاد توی اتاق ومیگه:هوی داری چیکار میکنی؟
ناناکو:آه،عمو!موقع نظافت یه چیزجالب پیداکردم
اون یه آلبومه....مال جوونیای نانجیرو!
ناناکو:وااای،توخیلی خوش تیپ بودی عمو!ایناباید مال دبیرستانت باشه!

نانجیرو:هی بس کن اونارو نبین!
ناناکو:بس کن چیزخجالت اوری نداره....
نانجیرو اومد جلووآلبوم روکشید...ناناکو هم آلبوم رونداد
نانجیرو:بزار آتیشش بزنم!!
اما.....توی این لحظه یه عکس ازلای آلبوم آفتاد بیرون

ناناکو:اوه،اون دخترخوشگل کیه؟مربیه؟
نانجیرو بلند شد وسیگارش روروشن کرد وگفت:اون الان خیلی پیره...هه...من همیشه بهش میگفتم عجوزه!....وااای فکرکردن به گذشته حالمو میگیره.....اون عجوزه!!
میریم به زمین بازی
بازی بین شینجی وایچیزن شروع شده.....ریوماچندبارتوپ روبه زمین میزنه....وبادست راست سرو میزنه
توپ به سمت شینجی میره....ودرست جلوی پاش به زمین میخوره....بعدش اززمین بلند میشه ومیره سمت صورت ایبو
شینجی جاخالی میده وتوپ میره بیرون!
خودشه سرو توییست!
داور متعجبه....                                               ریوما:هی منتظر توهستم
داور:آها 15_0
ریوما بازم سرو میزنه....شینجی بازهم جاخالی میده

یکی ازتماشاچیا:اون خیلی قویه،انفرادی 2سیگاکو نبایدهم راحت باشه!
بازم سرو میزنه..........وایبوبازهم جاخالی میده                          داور:40_0
بازی رورهامیکنیم میایم پیش ساکونو،اون داره با آن برمیگرده به زمین بازی
ساکونو:باورم نمیشه توخواهرکوچیکه ی تاچیبانا هستی
آن:تو نوه ی مربی ریوزاکی نیستی؟این موضوع جای تعجب نداره ...داره؟
ساکونو:توازکجا فهمیدی؟
آن:بحث روعوض نکن،من نمیخوام جاسوسی کنم،من فقط دوست دارم درمورد رقیب برادرم بدونم...راستی به نظرم بازی ایچیزن شروع شده
ساکونو:واای،من بایدبرگردم!                                           وبرمیگرده
ریوما بارم سرو میزنه
تاچیبانا:سرو جالبیه....ولی اگه اون شینجیه....پس میتونه اداره ش کنه!
توپ جلوی پای شینجی زمین میخوره....ومیره سمت صورتش...اما....شینحی این بار برمیگردونه!!
ریوما میپره ویه اسمش میزنه وامتیازرو میگیره

داور:ست اول به نفع ایچیزن
ریوما:من توریتمم هستم!،شوخی کردم!  (ادای کامیو رودرمیاره!)
کامیو:شینجی خیلی الکی امتیازازدست داد                                ایشیدا:اونم توی یه دقیقه
کامیو:اون تازه وارد سیگاکو خیلی قویه
مربی ریوزاکی:اون نگاه ریومامنویاد گذشته میندازه
یه فلاش بک داریم به گذشته!به25 سال پیش!

مربی:نانجیرو اگه میتونی این توپوبرگردون!
نانجیرو:خفه شوپیرزن،من گشنمه میخوام زود تمومش کنم
مربی:اگه میخوای بری بخوری بهتره یه امتیازازم بگیری!
مربی سرومیزنه،نانجیرو بک هند میزنه ومیگه:بک هند؟این نامردیه!!
مربی میپره ویه اسمش میزنه....

توپ مستقیم میخوره توصورت نانجیرو....
مربی:مادا مادا دانه نانجیرو!اون چه بک هند افتضاحی بود؟
نانجیرو:بس کن!                                      مربی:فرداهم تمرین میکنیم،راستی مگه فردابا کیمیکوچان قرارنداری؟
نانجیرو:توازکجامیدونی؟                            مربی:وای،خیلی مسخره س میخوادبره سر قرارولی شکل پانداشده!!

نانجیرو:توازقصداین کارروکردی!                   
مربی:درسته!ضربه های فورهندتوعالیه...ولی بک هندت افتضاحه!این همون چیزیه که مدنظر منه!ازاین به بعد ضربه های پشت دستی تورو هدف قرارمیدم!اگه میخوای که احمق به نظرنیای بهتره ضربه هات رودرست کنی!....ولی قرارفرداخیلی بامزه میشه!!
برمیگردیم به زمان حال
ناناکو:خوب قرارت باکیمیکو چان چطورشد؟                         نانجیرو:درموردش حرف نزن!بهم خندید!
میریم به زمین بازی
مربی:افرین ریوماکارت خوب بود حریفت روترسوندی
فوجی:این خوبه که اون توی این موقعیت آرومه                ایجی:ولی گاهی وقتام باید عصبی شد!
شینجی:محیط خوب وسنپای های خوب...این طوری نمیشه،تازه واردباید بیشترسختی بکشه!بهت خسودیم میشه!
کامیو:شینجی داره به خودش میاد
شینجی:برای یه تازه واردجای غرورداره،بهتره نذارم زیادبه خودش مغروربشه

ساکونو تواین لحظه میرسه
نوبت سرو شینحی هستش                         تاچیبانا:ورق روبرگردون شینجی!
شینجی سرو میزنه توپ میره به سمت ایچیزن درست جلوی پاش به زمین میخوره....ومیره به سمت صورتش..ریوماجاخالی میده
آیا این سرو توییست بود؟.....
ایشیدا:خودشه سرو شلاقی شینجی!
هوریو:شلاقی؟مگه توییست نبود؟
اینویی:تقریبامثل هم هستن،توییست مدل قدیمیشه....ولی اگه ازمن بپرسی میگم تویست از شلاق بهتره!
شینجی:توهنوزداری یه چیزی رومخفی میکنی،مگه نه؟میتونم احساسش کنم!
تواین لحظه ریوماراکت روازدست راستش داد به دست چپش
ریوما:درست حدس زدی،وقتی کسی راست دسته منم باید بادست راست بزنم تاسرو توییست عمل کنه،ولی توخیلی خوب تونستی دستمو بخونی!
شینجی:توخیلی مغروری،بایدگمراهت کنم!
شینجی دوباره سرو زد،یه سرو شلاقی دیگه!،ریومابرش گردوند،شینجی،ریوما،شینجی....وهمینطورادامه داره!
مربی:اون پسر خیلی شبیه پدرشه                          اویشی:توبابای ایچیزن رومیشناسی؟
مربی:اره،بابای اون یه تنیس بازحرفه ای بود               اویشی:یه بازیکن سابق تنیس؟بازیش چطوری بود؟مثل ریوماهجومی بود؟
مربی:تخصصش هجومی بود،درفرهنگ لغت اون کلمه ای به نام صبروتحمل وجودنداشت،فقط حمله میکرد
برمیگردیم به گذشته
مربی حین بازی بانانجیرو:اگه همش بخوای بک هندبزنی نمیتونی منو ببری
نانجیرو:منودست کم نگیر                              ویه ضربه زد،مربی برگردوند،نانجیرو زد
مربی یه ضربه دیگه هم برگردوند....امامتوجه یه چیزی شد بک هندهای نانجیرو قوی ترشده!
برمیگردیم به زمان حال
مربی:اون غیرقابل پیش بینی بود،اون ذاتابازیکن سرعتی وقدرتی ای بود،علاوه براینااطلاعات خوبی هم داشت
اویشی:واقعاکارش درست بوده!
مربی:اره،عجوبه ای بود که هر10سال یه بارظهورمیکنه...شایدم بیشتر...ولی به هرحال نانجیرو ایچیزن هیولایی بودکه آینده ی منونابودکرد!                                         تزوکا:
میریم به خونه ی ایچیزن
نانجیرو:برای من تنیس فقط یه جور جنگه!                             ناناکو:جنگ؟
نانجیرو:من فقط میخواستم انتقام بگیرم
توی گذشته....نانجیرو ی جوان داره تنیس بازی میکنه
نانجیرو:دارم به یه چیزخوب فکرمیکنم                        وراکتش روازدست راستش داد به دست چپش
مربی:فورهند دست چپ؟                                       نانجیرو:انقدرنگو فورهند بک هند...
ویه ضربه بادست چپش زد

نانجیرو:ازامروز من،نیتوریو بازی میکنم     (نیتوریو یعنی دودستی)            وراکتش روداد دست راستش وزد
تزوکا:یعنی نانجیرو ایچیزن نیتوریو روخودش اختراع کرد؟
مربی:میخواست بااین کارنقطه ضعفش روبپوشونه،هربازیکن خوبی میتونه درلحظات سخت راهی برای پیروزی پیداکنه،پدرریوما ازاون آدما بود!
برمیگردیم به گذشته....نانجیروی جوان یه امتیازمیگیره...
مربی:من شکست روقبول میکنم،توانسان باورنکردنی ای هستی!،برای امروزکافیه
نانجیرو:هی کجافرارمیکنی،هنوزتموم نشده!
مربی یه پاکت آورد داد دست نانجیرو                               نانجیرو:این چیه؟نامه عاشقانه که نیست؟
مربی:اون جایزه ته                         اینوگفت ورفت
نانجیرو پاکت روبازکردیه نامه توش بود ویه تیکه روزنامه

نانجیرو شروع کرد به خوندن نامه وزد زیرخنده
برمیگردیم به زمان حال
ناناکو:خوب توی اون نامه چی بود؟
نانجیرو:یادم نیست ولی یه چیزمسخره ای بود
بعدهم ازجاش بلندشد تابره زنگ معبد روبه صدادربیاره
ناناکوآلبوم روورق زد.....اماتوی صفحه ی بعدش یه نامه بعلاوه ی یه تیکه روزنامه پیداکرد

روزنامه روخوند:یه نوجوان آمریکایی15ساله...عجوبه ای که داره همه رومیبره،هدف بعدیش مسابقات ویمبلدون هستش (ویمبلدون:بزرگترین وباشکوه ترین مسابقه ی تنیس درجهان برای اطلاعات بیشتربه اینجامراجعه کنید)
ناناکو نامه ای روکه مربی نوشته بود روبازکرد وخوند محتوی نامه این بود:ایچیزن،هدفت جهان باشه!

برمیگردیم به زمین بازی
تزوکا:حالافهمیدم!                                                 مربی:چی فهمیدی؟
تزوکا:اون کسی که داخل زمین درحقیقت همون نانجیرو ایچیزنه،قدرت،سرعت وانعطاف پذیریش،همه ی اینا بیش ترازحد میانگین هستن،اگه مااین گزینه روهم اضافه کنیم که حریفاش اون رودست کم میگیرن...پس...شیوه ی ریوماایچیزن درواقع یه کپی از شیوه  ی نانجیرو ایچیزنه

مربی:کم پیش میاد ازاین حرفا بزنی
تزوکا:ولی وقتی که ایچیزن ازاین مانع عبورکنه،چه چیزی درپایان این طونل منتظراون خواهدبود؟
مربی:کی میدونه....
ریوما وشینجی همچنان درحال رقابت هستن
یکی زاتماشاچیا:این واقعامسابقه ی منطقه ایه؟فوق العاده س
اینویی:اوناروند بازی روفراموش کردن
کایدو:اون کسی نیست که خودش رونگران این چیزا بکنه
اینویی:حق باتوئه.درهرصورت برام اطلاعات بیشتری جورمیکنه
شینجی یه ضربه درست درجهت مخالف ریوما میزنه....ریوماسعی میکنه خودشوبه توپ برسونه....امادستش نمیرسه....و....راکت رواز دست راستش به دست چپش میده!....وبرمیگردونه وامتیازمیگیره          این همون حرکت نیتوریو هستش
داور:15_15
شینجی:پس نیتوریو اینه....تنیس که دلقک بازی نیست
ریوما:خیلی هم خوبه                                     وراکت رودوباره به دست چپش برگردوند
شینجی سرو زد ریومابادست راست برگردوند....ریوما دوباره داره ازقدم نیم گام استفاده میکنه!وتمام ضربات روبرمیگردونه
ریوما:متاسفم،ولی من تاقبل ازمسابقات ملی شکست نمیخورم!...   
وتوپوبرگشت زد وادامه داد:البته توی مسابقات ملی هم شکست نمیخورم!
وپایان
ودرقسمت بعد:
ریوماخوب پیش میره....
امایه اتفاق بدی ممکنه براش بیوفته
قسمت بعدی شاهزاده تنیس: "ریوما صدمه میبینه"
اخیش تموم شد.....نظربدین ها!

[ دوشنبه 25 خرداد 1394 ] [ 14:06 ] [ fereshte_san (آسوکا) ] [ نظرات () ]
آخرین مطالب

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات